تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 مرکز تحقیقات روان‌تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II بر روابط زناشویی مردان از دیدگاه همسر انجام شد. این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل مضمون (تماتیک) انجام گردید. از طریق مصاحبه‌های بدون ساختار و با نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری داده‌ها با یک بیمار دوقطبی و همسر بیمار شروع شد و تا اشباع داده‌ها (10 زوج) ادامه یافت. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به‌ طور مستمر همزمان با جمع‌آوری داده‌ها و به ‌صورت مقایسه‌ای انجام گردید. طی فرآیند تحلیل داده‌ها چهار مضمون فراگیر (تعادل‌گریزی، تحریک‌پذیری، بی‌مبالاتی و ضعف مدیریت) قرار گرفتند. این مضمون‌ها بیانگر تأثیرات اختلال دوقطبی بر روابط زناشویی است. طبق نتایج، تأثیرات اختلال دوقطبی بر روابط زناشویی به بحران و آسیب‌های جدی در خانواده منجر می‌گردد؛ بنابراین آگاهی از تأثیرات اختلال دوقطبی با مضمون‌های بیان‌ شده از تجربیات همسر می‌تواند در برنامه‌های درمان، مراقبت، مشاوره و آموزش به بیمار و خانواده مورد استفاده متخصصان حوزه سلامت، درمان، خانواده، پرستاری، مشاوران و روان‌شناسان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Men's Bipolar Mood Disorder Type II on Marital Relationships from the Spouse's Perspective: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Mostafa Arabvarnousfaderani 1
 • Maryam Fatehizade 1
 • Fatemeh Bahrami 1
 • Rezvan Sadat Jazayeri 1
 • Amrolah Ebrahimi 2
1 University of Isfahan
2 Psychosomatic Research Center Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of males’ bipolar disorder type II on marital relationship from their wives’ perspective. This study was conducted with a qualitative research approach and thematic analysis. Data were collected through unstructured interviews with a purposive sampling of a husband with bipolar disorder and his wife and continued until data saturation (10 couples). Data analysis and comparison was performed continuously and synchronized with data collection and sampling. During the data analysis process, there were four main themes (escape balance, irritability, insecurity and management weakness). These themes show the effects of bipolar disorder on marital relationships. According to the results, the effects of bipolar disorder on marital relationships lead to crisis and serious harm in the family. Therefore, the knowledge of the effects of bipolar disorder with the theories expressed from the experiences of the spouse can be used in the treatment, care, counseling and education programs for the patient and family by specialists in the field of health, treatment, family, nursing, as well as by counselors and psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bipolar Mood Disorder
 • Marital Relationship
 • Divorce
 1. افشار، ح.، مسائلی، ن.، برکتین، م.، و کیانی، ف. (1387). فراوانی نسبی اختلالات طیف دو قطبی در متقاضیان طلاق مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر اصفهان و رابطه آن با برخی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی. تحقیقات علوم رفتاری، 6(1)، 50-45.
 2. بولهری، ج.، رمضان‌زاده، ف.، عابدی‌نیا، ن.، تقی‌زاده، م. م.، پهلوانی، ه.، و صابری، س. م. (1391). بررسی برخی علل منجر به تقاضای طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌های تهران. تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 8(1)،93-83.
 3. پروچاسکا، جی.، و نورکراس، جی. (2007). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمه ه. آوادیسیانس (1390). تهران: رشد.
 4. پناغی، ل.، حکیم‌شوشتری، م.، شرفی، ا.، و عباسی، م. (1388). مشکلات رفتاری- هیجانی در فرزندان مبتلایان به اختلال دو قطبی و گروه گواه. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 15(2)، 207-201.
 5. جلالی، ر. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)، 320-310.
 6. راشدی، ا.، سهرابی، ف. و شمس، ج. (1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دو قطبی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 2(5)، 64-49.
 7. رحمانی، ف.، ابراهیمی، ح.، رنجبر، ف.، و اصغری، ا. (1394). تأثیر آموزش گروهی روان‌شناختی بر نگرش مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نسبت به بیماری روانی. فصلنامه حیات، 21(4)، 79-65.
 8. شمسایی، ف.، محمدخان کرمانشاهی، س.، و ونکی، ز. (1389). بررسی نیازهای خانواده‌های مراقبت-کننده از بیماران با اختلال دو قطبی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 17(3)، 63-57.
 9. شمسایی، ف.، محمدخان کرمانشاهی، س.، و ونکی، ز. (1391). معنی سلامتی از دیدگاه عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، 22(6)، 65-52.
 10. طوبایی، ش.، هادی، ن.، هدایتی، ا.، و منتظری، ع. (1391). مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دو قطبی با افراد سالم. اصول بهداشت روانی، 14(1)، 63-54.
 11. محمدی، م.، شیخ‌ هادی سیرویی، ر.، گرافر، ا.، زهراکار، ک.، شاکرمی، م.، و داورنیا، ر. (1395). اثر زوج‌‌‌درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین. ارمغان دانش، 21(11)، 1086-1069.
 12. نیکولز، م. پ.، شوارتز، ر. س.، و مینوچین، س. (1984). خانواده درمانی، مفاهیم و روشها. ترجمه م. دهقانی و همکاران (1391). تهران: دانژه.
 13. Afshar, H., Masaeli, N., Barekatain, M., & Kiani, F. (2008). [The relative frequency and socio-demographic correlates of bipolar spectrum disorders in divorced volunteers]. Journal of Research in Behavioural Sciences, 6(1), 45-50 [in Persian].
 14. Alniak, I., Erkiran, M., & Mutlu, E. (2016). Substance use is a risk factor for violent behavior in male patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 193, 93-89.
 15. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). USA: APA Publication.
 16. Berger, R., & Hannah, M. T. (2013). Preventive approaches in couples’ therapy. United Kingdom: Psychology Press.
 17. Bolhari, J., Ramezanzadeh, F., Abedinia, N., Naghizadeh, M., Pahlavani, H., & Saberi, S. (2012). [To explore identifying the influencing factors of divorce in Tehran]. Iranian Journal of Epidemiology, 8(1), 83-93 [in Persian].
 18. Calabrese, J., Rajagopalan, K., Ng-Mak, D., Bacci, E. D., Wyrwich, K. … Loebel, A. (2016). Effect of lurasidone on meaningful change in health-related quality of life in patients with bipolar depression. International Clinical Psychopharmacology, 31(3), 147-154.
 19. Frank, E., kupfer, J. D., Thase, E. M., Mallinger, A. G., Swartz, H. A.,…, Monk, T. (2005). Two-year outcomes for Interpersonal and Social Rhythm Therapy in individuals with Bipolar. Archive of General Psychiatry, 62, 996-1004.
 20. Galvin, M., Gaffney, R., Corr, B., Mays, I., & Hardiman, O. (2017). From first symptoms to diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis: perspectives of an Irish informal caregiver cohort-a thematic analysis. BMJ Open, 7(3), Doi: 10.1136/bmj-open-2016-014985.
 21. Graff, H. J., Christensen, U., Poulsen, I., & Egerod, I. (2017). Patient perspectives on navigating the field of traumatic brain injury rehabilitation: a qualitative thematic analysis. Disability and rehabilitation, 1(12), Doi: 10.1080/09638288.
 22. Granek, L., Danan, D., Bersudsky, Y., & Osher, Y. (2016). Living with bipolar disorder: the impact on patients, spouses, and their marital relationship. Bipolar disorders, 18(2), 192-199 Doi: 10.1111/bdi.12370
 23. Gottman, J. M. (1998). Toward a process model of men in marriages and families. In A. Booth & A. C. Crouter (Eds.), Men in Families: When do they get involved? What difference does it make? (pp. 149-192). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 24. Guba, E. G., Lincoln, Y. S, (1994). Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research. London, CA: Sage.
 25. Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. United Kingdom: Sage.
 26. Hoberg, A. A., Ponto, J., Nelson, P. J., & Frye, M. A. (2013). Group interpersonal and social rhythm therapy for bipolar depression. Perspectives in Psychiatric Care, 49(4), 226-234.
 27. Jalali, R. (2013). [Qualitative Research Sampling]. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 1(4), 310-320 [in Persian].
 28. Miklowitz, D. J. (2006). A review of evidence-based psychosocial interventions for bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 67, 28-33.
 29. Mohammadi, M., Sheykh Hadi Siruii, R., Garafar, A., Zahrakar, K., Shakarami, M., & Davarniya, R. (2017). [Effect of Group Cognitive Behavioral Couples Therapy on Couple Burnout and Divorce Tendency in Couples]. Armaghane Danesh, 21(11), 1069-1086 [in Persian].
 30. Nichols, M. P., Schwartz, R. C., & Minuchin, S. (1984). Family therapy: Concepts and methods (M. Dehghani et al. Trans.). Tehran: Danjeh [in Persian].
 31. Novick, D. M., Swartz, H. A., & Frank, E. (2010). Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: a review and meta‐analysis of the evidence. Bipolar disorders, 12(1), 1-9.
 32. Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on enrich. The Family Journal, 1(3), 196-207.
 33. Panaghi, L., Hakim Shooshtari, M., Sharafi, S. E., & Abbasi, M. (2009). [Behavioral and Emotional Problems in Offsprings of Bipolar Parents and the Control Group]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(2), 201-207 [in Persian].
 34. Perlick, D. A., Miklowitz, D. J., Lopez, N., Chou, J., Kalvin, C. … Aronson, A. (2010). Family‐focused treatment for caregivers of patients with bipolar disorder. Bipolar Disorders 12(6), 627-637.
 35. Prochaska, J., & Norcross, J. (2007). Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis (H. Avadisians Trans.). Tehran: Roshd [in Persian].
 36. Rahmani, F., Ebrahimi, H., Ranjbar, F., & Asghari, E. (2016). [The effect of group psychoeducational program on attitude toward mental illness in family caregivers of patients with bipolar disorder]. Hayat, 21(4), 65-79 [in Persian].
 37. Rajagopalan, K., Bacci, E. D., Ng-Mak, D., Wyrwich, K., Pikalov, A., & Loebel, A. (2016). Effects on health-related quality of life in patients treated with lurasidone for bipolar depression: results from two placebo controlled bipolar depression trials. BMC Psychiatry, 16, 1-9. Doi.org/10.1186/s12888-016-0865.
 38. Rashedi, E., Sohrabi, F., & Shams, J. (2011). [A Study of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy in Relapse Prevention of Bipolar Disorder]. Clinical Psychology & Personality, 2(5), 49-64 [in Persian].
 39. Rihmer, Z. (2009). Suicide and bipolar disorder. In C. A. Zarate & H. K. Manji, (Eds.), bipolar depression: molecular neurobiology, clinical diagnosis and pharmacother-apy. (pp.47-56). USA: Springer.
 40. Sadock, B. J., & Sadock, V. A., (2007). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/ clinical psychiatry. 10th Ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins.
 41. Shamsaei, F., Mohamadkhan Kermanshahi, S., & Vanaki, Z. (2010). [Survey of Family Caregiver Needs of Patients with Bipolar Disorder]. Hamadan University of Medical Sciences, 17(3), 57-63 [in Persian].
 42. Shamsaei, F., Mohamadkhan Kermanshahi, S., & Vanaki, Z. (2012). [Meaning of health from the perspective of family member caregiving to patients with bipolar disorder. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22(6), 52-65 [in Persian].
 43. Sierra, P., Livianos, L., & Rojo, L. (2005). Quality of life for patients with bipolar disorder: relationship with clinical and demographic variables. Bipolar Disorders, 7(2), 159-165.
 44. Sylvia, L. G., Montana, R. E., Deckersbach, T., Thase, M. E., Tohen, M. … Nierenberg, A. A. (2017). Poor quality of life and functioning in bipolar disorder. International Journal of Bipolar Disorders, 5(10), Doi.org/10.1186/s40345-017-0078-4
 45. Toubaei, Sh., Hadi, N., Hedayati, A., & Montazeri, A. (2012). [Comparison of health related quality of life between bipolar patients and healthy people]. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14(1), 54-63 [in Persian].
 46. Weissman, M. M., Markowitz, J. C., & klerman, G. L. (2000). Comprehensive guide to interpersonal psychotherapy. New York: Basic Books.
 47. Wilens, T. E., Biederman, J., Martelon, M., Zulauf, C., Anderson, J. P. … Faraone, S. V. (2016). Further Evidence for Smoking and Substance Use Disorders in Youth with Bipolar Disorder and Comorbid Conduct Disorder. Journal of clinical psychiatry, 77(10), 1420-1427.