نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تهیه ابزاری برای سنجش کیفیت رابطه همسران با خانواده­ های یکدیگر و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن بر اساس مدل سیستمی ـ مثلثی خانواده ایرانی انجام گرفت. یک مخزن گویه 107 ماده­ای با استفاده از ابزارهای مرتبط پیشین و مشورت با متخصصان و مصاحبه با افراد متأهل، تهیه و توسط 425 نفر (82 مرد و 343 زن) که به شکل در دسترس انتخاب شده بودند، پاسخ داده شد. پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی به شیوه متعامد، سه عامل اتحاد با همسر (17 ماده)، مرزبندی منعطف بین همسر و خانواده ­اش (35 ماده) و پیوستگی با خانواده همسر (35 ماده) استخراج شد که همسو با نظریه سیستمی ـ مثلثی و قادر به پیش­بینی 27/47 درصد واریانس کل بود. روایی صوری مقیاس بر اساس نظر هشت متخصص و با استفاده از ضریب توافق (ضریب همبستگی درون‌طبقه ­ای)محاسبه شد که برای خرده‌مقیاس اتحاد زناشویی 84/0، مرزبندی منعطف 81/0 و پیوستگی 86/0 (001/0>p) بود. ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سوالات پرسشنامه 98/0 و برای زیرمقیاس‌های اتحاد، مرز و پیوستگی به‌ترتیب عبارت بودند از: 95/0، 96/0 و 97/0. ضریب پایایی پس از 15 روز برای کل پرسش‌نامه 96/0 و برای زیرمقیاس ­های اتحاد، مرز و پیوستگی به ترتیب عبارت بودند از: 95/0، 94/0 و 90/0.

عنوان مقاله [English]

Family Triad Systemic Scale: An Instrument for Assessment of Relationships between Couple and Families of Origin

نویسندگان [English]

 • Mona Cheraghi 1
 • Mohammad Ali Mazaheri 1
 • Fereshteh Mootabi 2
 • Leyli Panaghi 1
 • Mansoureh Sadat Sadeghi 1
 • Khadijeh Salmani 3

1 Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University

3 Alborz University of Medical Sciences

چکیده [English]

Because of noticeable role of relationships with in-laws in prediction of marital adjustment and satisfaction in Iran, it is necessary to provide an instrument based on Family Triad Systemic Model (FTSM) to assess the relationships between couple and two original families. The objective of present study was providing the instrument and checking the psychometric properties of it. An item pool (107 items) was created by using other related tools, interviews by experts and married people. Then 425 participants selected through accessible sampling method conducted the questionnaire. By Principal Component Analysis and Varimax rotation three factors (we-ness, boundaries, joining in-laws) were extracted supporting the FTSM. Three factor model could explain 47.27% of total variance. Face validity of instrument was examined by eight experts. The Intraclass Correlation Coefficients for we-ness, boundaries and joining the in-laws were: 0.84, 0.81, 0.86 (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relationship with in-laws
 • Iranian family
 • Family Triad Systemic Model (FTSM)
 • Family Triad Systemic Scale (FTSS)
 1. آزادارمکی، ت. (1386). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران: سمت.
 2. بوالهری، ج.، رمضان زاده، ف.، عابدی‌نیا، ن.، نقی زاده، م. م.، پهلوانی، ه. و صابری، م. (1391). بررسی برخی علل منجر به تقاضای طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌های تهران. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 8(1)، 93-83.
 3. چراغی، م. (1393). سبک‌های ارتباط با خانواده همسر در زوجین ایرانی و طراحی و بررسی اثربخشی بسته مداخله‌ای مبتنی بر فرهنگ بر سازگاری زناشـویی و کیفیت ارتباط با خانواده همسر. پـایـان‌نامه دکتری روان‌شناسی بالینی. دانشگاه شهید بهشتی.
 4. چراغی، م.، مظاهری، م. ع.، موتابی، ف.، پناغی، ل. و صادقی، م. (1393). مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور. فصلنامه خانواده پژوهی، 10(40)، 474-451.
 5. چراغی، م.، مظاهری، م. ع.، موتابی، ف.، پناغی، ل. و صادقی، م. (a1394). مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متاهل ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، 11(41)، 32-7.
 6. چراغی، م.، مظاهری، م. ع.، موتابی، ف.، پناغی، ل.، صادقی، م.، و سلمانی، خ. (b1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده اصلی. راهبرد فرهنگ، 31، 125-99.
 7. زرگر، ف. و نشاط‌دوست، ح. ط. (1386). بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان. فصلنامه خانواده پژوهی، 11، 749- 737.
 8. سامانی، س. (1386). بررسی عمده‌ترین عوامل ایجادکننده درگیری‌های زناشویی در گروهی از دانشجویان متاهل در دانشگاه شیراز. فصلنامه خانواده پژوهی، 3(3)، 668-658.
 9. عباسعلی‌زاده، ع. (1389). صحنه‌هایی از بگومگوهای همسران. تهران: قطره.
 10. فاتحی‌زاده، م.، بهجتی اردکانی، ف.، و نصر اصفهانی، ا. ر. (1384). بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 6(1)، 136-117.
 11. قطبی، م.، هلاکویی نایینی، ک.، جزایری ا.، و رحیمی، ع. (1383). وضعیت طلاق و برخی عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد. رفاه اجتماعی، 3(12)، 286-271.
 12. محسنی، م. و پوررضا انور، ا. (1382). ازدواج و خانواده در ایران. تهران: آرون.
 13. مظاهری، م. ع.، صادقی، م.، روشن، م.، اشتریان، ک.، احمدی، ع.، ... و پناغی، ل. (1387). سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای کاهش و کنترل طلاق در کشور. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 14. Abbasalizadeh, A. (2010). [Scenes of Debates between Spouses]. Tehran: Qatreh [in Persian].
 15. Azad Armaki, T. (2007). [Sociology of the Iranian Family]. Tehran: SAMT [in Persian].
 16. Bolhari, J., Ramezanzadeh, F., Abedinia, N., Naghizadeh, M., Pahlavani, H., & Saberi, S. (2012). [To Explore Identifying the Influencing Factors of Divorce in Tehran]. Iranian Journal of Epidemiology, 8(1), 83-93 [in Persian].
 17. Cheraghi, M. (2015). Relationship Styles with In-laws in Iranian Couples and the Effectiveness of a Culture-Based Interventional Package on Marital Adjustment and Quality of Relationship with In-laws. Doctoral thesis in Clinical Psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].
 18. Cheraghi, M., Mazaheri, M. A., Mootabi, F., Panaghi, L., & Sadeghi, M. S. (2014). [The Relationship with In-laws: Comparison in two Groups of Satisfied and Dissatisfied People of that Relationship]. Journal of Family Research, 10(4), 451-474 [in Persian].
 19. Cheraghi, M., Mazaheri, M. A., Mootabi, F., Panaghi, L., & Sadeghi, M. S. (2015a). [Comparison of relationship with in-laws in Iranian married women and men]. Journal of Family Research, 11(1), 7-32 [in Persian].
 20. Cheraghi, M., Mazaheri, M. A., Moutabi, F., Panaghi, L., Sadeqi, M. S., & Salmani, K. (2015b). [Prediction of marital satisfaction on the basis of quality of spouses' relationships with the two main families]. Strategy for Culture, 31, 99-125 [in Persian].
 21. Fatehizadeh, M. A. S., Behjati, F., & Nasr, A. R. (2005). [Studying the effect of familial factors on law divorce statistics in Yazd, Ardakan & Meibod]. Studies in Education and Psychology, 6(1), 117-136 [in Persian].
 22. Ghotbi, M., Holakouei Naeini, K., Jazayeri, A., & Rahimi, A. (2004). [Evaluation of Divorce and its Factors in Divorced Person Lived in Doulat Abad (Tehran)]. Social Welfare, 3(12), 271-286 [in Persian].
 23. Greeff, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21(8), 948- 963.
 24. Hatfield, E., Rapson, R. L., & Martel, L. D. (2007). Passionate Love and Sexual Desire. In S., Kitayama & D., Cohen (Eds), Handbook of Cultural Psychology. (pp. 500-528). New York: Guilford.
 25. Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W., & Fine, M. (1985). A family-of-origin scale. Journal of Marital and Family Therapy, 11, 287-297.
 26. Mazaheri, M. A., Sadeghi, M. S., Roshan, M., Ashtariyan, K., Ahmadi, A … Panaghi, L. (2008). [Policies, solutions, and strategies for controlling and reducing the divorce in Iran]. Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution [in Persian].
 27. Mohseni, M., Pourreza Anvar, A. (2003). [Marriage and Family in Iran]. Tehran: Arvan [in Persian].
 28. Moos, R., & Moos, B. (1994). Family Environment Scale Manual: Development, Applications, Research (Third Edition). Palo Alto, CA: Consulting Psychologist.
 29. Munro, B. H. (2001). Statistical Methods for Health Care Research. New York: Lippincott.
 30. Olson, D. H., De Frain, J., Skogrand, L. (2011). Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths. New York: McGraw-Hill.
 31. Pfeifer, L., Miller, R. B., Li, T., & Hsiao, Y. (2013). Perceived Marital Problems in Taiwan. Contemporary Family Therapy, 35, 91-104.
 32. Sadeghi, M. S., Mazaheri, M. A., Mootabi, F., & Zahedi, K. (2012). Marital Interaction in Iranian Couples: Examining the Role of Culture. Journal of Comparative Family Studies, 43(2), 281-300.
 33. Samani, S. (2008). [The Important Factors of Marital Conflict between Married Students in Shiraz University]. Journal of Family Research, 3(3), 657-668 [in Persian].
 34. Skowron E. A., & Schmit T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI Fusion with Others subscale. Journal of Marital and Family Therapy, 203(29), 209–222.
 35. Sprecher, S., Wenzel, A., & Harvey, J. (2008). Handbook of Relationship Initiation. New York: Taylor & Francis Group.
 36. Zargar, F., & Neshat-Doost, H. T. (2008). [Divorce Incidence Factors in Falavarjan Township]. Journal of Family Research, 3(3), 737- 749 [in Persian].