نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس بین الملل دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سازگاری دانشجویان با دانشگاه با توجه به نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله با استرس، اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. برای انجام پژوهش 523 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و ابزارهای سنجش شامل پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی خانواده، شیوه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا و پرسش‌نامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که الگوی گفت و شنود قدرت پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه را به‌ طور مستقیم و معنادار دارد. رابطه راهبرد مسئله‌مدار با سازگاری با دانشگاه به ‌صورت مثبت و معنی‌دار و رابطه راهبرد هیجان‌مدار با سازگاری با دانشگاه به ‌صورت منفی و معنی‌دار بود. هم‌چنین، بین الگوهای ارتباطی خانواده با راهبردهای مقابله با استرس رابطه معنی‌دار به دست آمد. علاوه بر این، الگوهای ارتباطی خانواده توانست از طریق واسطه‌گری راهبردهای مقابله با استرس، به نحو غیرمستقیم نیز سازگاری با دانشگاه را پیش‌بینی نماید. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که الگوی گفت و شنود خانواده از طریق راهبرد مسئله‌مدار و الگوی هم‌نوایی از طریق راهبرد هیجان‌مدار می‌توانند به ترتیب به صورت مثبت و منفی بر سازگاری دانشجویان با دانشگاه اثر بگذارند.

عنوان مقاله [English]

Relationship between Family Communication Patterns and Adjustment to University: Mediating Role of Coping Strategies

نویسندگان [English]

 • Manizheh Ehyakonandeh 1
 • Farideh Yousefi 2

1 Shiraz University International Division

2 Shiraz University

چکیده [English]

This study was aimed to investigate the relationship between family communication patterns and students’ adjustment to university with the mediating role of coping strategies. Research design was correlational and the statistical population was all undergraduate students at Islamic Azad University, Behbahan Branch. To conduct this study, 523 students who were selected by random multi-stage cluster sampling method, completed the revised Family Communication Pattern, the Multidimensional Coping Inventory, and the Student Adaptation to College Questionnaire. The findings showed that the family conversation orientation could directly and significantly predict adaptation to university. The relationship between problem-oriented coping and adjustment to university was positive and statistically significant; while the relationship between emotion-oriented copying and adjustment to university was negative and statistically significant. Also, the relationship between family communication patterns and coping strategies was significant. In addition, family communication patterns could indirectly predict the adjustment to university through coping strategies as a mediator. All in all, it can be concluded that the family conversation orientation through problem-oriented coping strategy can positively affect students’ adjustment to university, and the family conformity orientation through emotion-orientated coping strategy can negatively influence it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family Communication Patterns- Coping Strategies- Adaptation to university
 1. احیاءکننده، م. و یوسفی، ف. (1394). بررسی نقش سبک‌های هویت و حمایت اجتماعی در سازگاری دانشجویان با دانشگاه، سومین کنفرانس روان‌شناسی و علوم رفتاری، تهران.
 2. تجلی، ف. و اردلان، ا. (1389). رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی. مجله روان‌شناسی، 14(1)، 78-62.
 3. سپهریان‌آذر، ف. (1392). رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی. فصلنامه روان‌شناسی بالینی و شخصیت،2(9)، 32-23.
 4. طاهری، ر.، زندی‌قشقایی، ک. و هنرپروران، ن. (1391). مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خودپنداره با سبک‌های مقابله‌ای در دانشجویان دختر و پسر مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز. ارمغان دانش، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 17(4)، 369-359.
 5. غضنفری، ف. و قدم‌پور، ع. (1387). بررسی رابطه راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی در ساکنین شهر خرم‌آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 10(37)، 54-47.
 6. کشتکاران، ط. (1388). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 11(39)، 53-43.
 7. کمالی‌ایگلی، س. و حسنی، ف. (1392). رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی با سلامت روان، در دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده در کلاس‌های کنکور. مجله علوم رفتاری، 7(1)، 56-49.
 8. کوروش‌نیا، م. و لطیفیان، م. (1386). بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، 3(12)، 875-855.
 9. لطیفیان، م. و فخاری، ن. (1393). نقش میانجی‌گری تمایزیافتگی خود در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده و سلامت روان. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 8(26)، 83-65.
 10. Abdullah, M., Elis, H., Uli, J., & Mahyuddin, R. (2010). Relationship between coping, university adjustment and academic achievement among first year undergraduates in a Malaysian Public University. International Journal of Art and Sciences, 3(11), 379-392.
 11. Baker, R, W. (2004). Research Using the Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ). Available at: Dostupnna: http://www.mtholyoke.edu/lits/csit/baker/(pristupljenou maju/svibnju 2008).
 12. Baker, R. W., & Siryk, B. (1984). Measuring Adjustment to College. Journal of Counseling Psychology, 31(2), 179–189.
 13. Carver, C. S., & Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Annual Review of Psychology, 61, 679–704.
 14. Ehyakonandeh, M., & Yosefi, F. (2016). [The role of identity styles and social support in students’ adjustment to college]. The 3rd Iranian Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran [in Persian].
 15. Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854.
 16. Fitzpatric, M. A., & Koener, A. F. (2005). Family communication schema effect on children’s resiliency. In S. Dunwoody, L. Becker, D. McLeod, & G. Kosick (Eds.), the evolution of key mass communication concepts: Honoring Jack M. McLeod (pp. 113-138). Cresskill, NJ: Hampton.
 17. Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata within the family. Human Communication Research, 20(3), 275–301.
 18. Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). Manual for the ways of coping questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists.
 19. Ghazanfari, F., & Kadampoor, A. (2008). [The relationship between mental health and coping strategies in citizenship of Khoramabad city]. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 10(37), 47-54 [in Persian].
 20. Gonzales, N. A., Tein, J. Y., Sandler, I. N., & Friedman, R. J. (2001). On the limits of coping: Interaction between stress and coping for inner-city adolescents. Journal of Adolescent Research, 16(4), 372–395.
 21. Hajizadeh, H., Refahi, Z., Tabe Bordbar, F., & Haghighi, H. (2012). Relationship between family communication patterns with creativity and the sense of competence of the pre-university male students in Bandar Abbas. Journal of Life Science and Biomedicine, 2(5), 260-266.
 22. Kamali, S., & Hasani, F. (2013). [Mental health and its relationship with stress coping strategies and emotional intelligence in female students at pre-university level]. Journal of Behavioral Sciences, 7(1), 49-56 [in Persian].
 23. Keshtkaran, T. (2009). [The relationship between family communication patterns whith resiliency among students of Shiraz University]. Knowledge and Research in Applied Psychology, 11(39), 69-88 [in Persian].
 24. Khani, F., Sadeghi Fard, M., & Boroomand, R. (2015). A study on the role of family communication patterns on slow learners’ academic achievement in the city of bandar abbas. Academic Journal of Psychological Studies, 4(3), 168-174.
 25. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd Ed.). NY: Guilfrod.
 26. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Annals of the International Communication Association Journal, 26(1), 36–65.
 27. Koroushnia, M., & Latifian, M. (2008). [An investigation on validity and reliability of revised family communication patterns instrument]. Journal of Family Research, 3(12), 855-875 [in Persian].
 28. Latifian, M., & Fakhary, N. (2014). [The mediating role of differentiation of self in relationship of family communication patterns and mental health]. The Cultural-Educational Journal of Women and Family, 8(26), 65-83 [in Persian].
 29. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Coping and Adaptation. In W. D. Gentry (Ed.), the Handbook of Behavioral Medicine (pp. 282-325). New York: Guilford.
 30. Lubker, J. R., & Etzel, E. F. (2007). College adjustment experiences of first-year students: disengaged athletes, nonathletes, and current varsity athletes. Journal of Student Affairs Research and Practice, 44(3), 37–41.
 31. Mensah, M. K., & Kuranchie, A. (2013). Influence of parenting styles on the social development of children. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(3), 123-129.
 32. Mousavi, S. H., Taran, H., Ebrahimi, A., Shir Mohhammadi, M., & Kalantari, S. (2015). The relationship between family functioning and social competence among students. International Journal of Academic Research in Psychology, 2(1), 80-86.
 33. Parker, J. D. A., & Endler, N. S. (1992). Coping with coping assessment: A critical review. European Journal of Personality, 6(5), 321–344.
 34. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asympototic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
 35. Rajesh Kumar, N. (2011). Stress and coping strategies among nursing students. Nursing and Midwifery Research Journal, 7(4), 141-151.
 36. Rienties, B., & Tempelaar, D. (2013). The role of cultural dimensions of international and Dutch students on academic and social integration and academic performance in the Netherlands. International Journal of Intercultural Relations, 37(2), 188–201.
 37. Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A. (1990). Family Communication Patterns: Measuring Intrapersonal Perceptions of Interpersonal Relationships. Communication Research, 17(4), 523–544.
 38. Rousta, Z., Esfandiari Bayat, D., & Ayyazi Nia, A. (2014). A comparison of family communication patterns and time management between two groups of students with either academic success or failure. Journal of Novel Applied Sciences, 3(8), 908-914.
 39. Rueter, M. A., & Koerner, A. F. (2008). The effect of family communication patterns on adopted adolescent adjustment. Journal of Marriage and Family, 70(3), 715–727.
 40. Schrodt, P., Ledbetter, A. M., & Ohrt, J. K. (2007). Parental confirmation and affection as mediators of family communication patterns and children’s mental well-being. Journal of Family Communication, 7, 23–46.
 41. Seong, C. (2014). College freshmen’s self-efficacy, effort regulation, perceived stress and their adaptation to college, Asian Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 107-117.
 42. Sepehrian Azar, F. (2014). [Surveying relation of emotional intelligence, coping strategies against stress, and general intelligence with pre-university students’ academic achievement]. Clinical Psychology and Personality, 20(9), 23-32 [in Persian].
 43. Seyedfatemi, N., Tafreshi, M., & Hagani, H. (2007). Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students. BMC Nursing, 6(11), Doi: 10.1186/1472-6955-6-11
 44. Smedema, M. S., Catalano, D., & Ebener, J. D. (2010). The relationship of coping, self-worth, and subjective well-being: structural equation model rehabilitation. Counseling Bulletin, 53, 131-142.
 45. Smith, E. P., Prinz, R. J., Dumas, J. E., & Laughlin, J. (2001). Latent models of family processes in African American families: Relationships to child competence, achievement, and problem behavior. Journal of Marriage and Family, 63(4), 967–980.
 46. Taheri, R., Zandi Ghashghaei, K., & Honarparvaran, N. (2012). [The comparison of relationship between family communication patterns and self concept with coping styles in male and female students]. Armaghan-e-Danesh, Yasuj University of Medical Sciences, 17(4), 359-369 [in Persian].
 47. Tajalli, F., & Ardalan, E. (2010). [Relation of family communication patterns with self-efficancy and academic adjustment]. Journal of Psychology, 14(1), 62-78 [in Persian].
 48. Xia, N. (2010). Family factors and student outcomes. Santa Monica, CA: Rand Corporation.
 49. Zargham Hajebi, M., Naeimian, N., & Arsanjani, M. (2015). A study on role of personality traits and stress coping styles in mental wellbeing of students. Buletin Teknologi Tanaman, 12(2), 381-386.