عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل حفاظت‌کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر انجام شده است. روش پژوهش کیفی است. در این پژوهش از چک‌لیست محقق ساخته عوامل خطر و پرسش‌نامه 115 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است. جهت انتخاب گروه نمونه چک‌لیست عوامل خطر و پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ در بین 100 مرد و 100 زن متأهل که حداقل 3 سال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته بود توزیع شد. از بین این 200 نفر 22 نفر که عوامل خطر و رضایت زناشویی بالا داشتند انتخاب شدند. ضمن مصاحبه با 18 نفر داده‌ها به اشباع رسید. عوامل عمده حفاظت‌کننده بر اساس فراوانی شامل ارتباط، ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌ها، سازگاری، عوامل بیرونی، مذهب و باورها می‌باشند. هر یک از این عوامل حفاظت‌کننده شامل چند مؤلفه اولیه هستند. تعدادی از مؤلفه‌ها مانند احترام، رابطه جنسی مطلوب و تعهد نقش مهمی در حفظ و نگهداری زندگی مشترک داشتند. علاوه بر این به عوامل حفاظت‌کننده‌ای مانند قناعت، عدم چشم و هم‌چشمی و پذیرش زندگی اشاره شد که به نظر می‌رسد خاص فرهنگ ایرانی است. بین زنان و مردان در انتخاب عوامل عمده حفاظت‌کننده تفاوت معناداری مشاهده نشد اما در برخی از مؤلفه‌های بیان شده مانند امیدواری، همدلی، همکاری با هم در کارهای خانه، اعتماد به توانایی خود برای حل مشکل و تماس جسمانی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Marriage Protective Factors in Married People With Risk Factors

نویسندگان [English]

 • Sheyda Khaledi
 • Fereshteh Mootabi
 • Taghi Pourebrahim
 • Fatemeh Bagheryan
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the marriage protective factors in married people with risk factors. The method of this study is qualityative. In this study the researcher-made risk factor check list and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (115-item test) were used. to select the sample group, Risk Factor Check List and Enrich marital satisfaction questionnaire were distributed among 100 men and 100 women who had been married for at least 3 years. Among these 200 individuals, 22 people with high risk factors and marital satisfaction were screened. Data reached saturation through Interviewing 18 people. Protective factors based on their frequencies include: relationship, personality traits, skills, adjustment, out-side factors, religion, and beliefs. Each of these protective factors includes several primary components. Some of the components such as respect, desirable sexual relation and commitment have important role in protecting marriage. In addition, some other factors, such as contentment, not being jealous of otherpeople’s lives, accepting the current life situation, were mentioned that seem to be specific to Iranian culture. There was no significant difference between men and women choosing protective factors. There was however a significant difference between men and women in some of the mentioned components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Protective Factors- Marriage- Risk Factors- Marital Satisfaction
 1. احتشام‌زاده، پ.؛ مکوندی، ب.؛ باقری، ا. (1388). رابطه‌ بخشودگی، کمال‌گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آن‌ها. یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره 4، 136ـ123.
 2. احمدی، خ.؛ مرزآبادی، ا.؛ ملازمانی، ع. (1384). بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه. طب نظامی، سال دوم، شماره 7، 152ـ141.
 3. جدیری، ج.؛ جان‌بزرگی، م.؛ رسول‌زاده‌طباطبایی، س.ک. (1388). بررسی رابطه رضامندی زناشویی (براساس معیارهای دینی) با عوامل جمعیت‌شناختی، تحصیلات، طول مدت ازدواج، سن ازدواج و تفاوت سنی. روان‌شناسی دین، سال دوم، شماره 5، 84ـ49.
 4. حیدری، م.؛ حسین‌پور، س. (1385). تأثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال دوم، شماره 8. 353ـ342.
 5. صادقی، م. (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار. پایان‌نامه درجه دکتری، روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 6. صالحی، ش. (1389). بررسی رضایت زناشویی در زوج‌های بارور و نابارور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 7. عسگری، پ.؛ شرف‌الدین، ه. (1389). رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس بهزیستی در دانشجویان. یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال سوم، شماره 9، 36ـ25.
 8. گری، ج. (1387). راز ناسازگاری‌های مردان مریخی و زنان ونوسی. ترجمه فرهاد صادقی، تهران: نشر قطره.
 9. Backus, L. N. (2009). Estabilishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate college of Bowling Green State university.
 10. Burpee, L. C., Langer, E. J. (2005). Mindfulness and Marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12 (1), 43- 51.
 11. Call, V. R., & Heaton, T. B.(1997). Religious Influence on Marital Stability. Journal for the scientific study of Religion, 36(3), 382-392.
 12. Dixon.(1995). The Rising Price of Love. Publisher by Hodder & Stoughton, P 248.
 13. Ellis, A. (1980). Rational- Emotive couples therapy. New York. Pergamum press.
 14. Feeney, J. (2004). Hurt feeling in couple relationships: Towards integrative model of the negative effects of hurtful events. Journal of social and personal relationships, 21(4), 487-508.
 15. Gottman, J.M. (1994). What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital process and Marital Outcoms. Lawrence Erlbaum Assoctates Publishers, Hillsdale, New Jerseey,1- 521.
 16. Haffner, K. L., Kiecolt- Glaser, J. K., Loving, T. J., Glaser, R., and Malarkey, W. B. (2003). Spousal support satisfaction as a modifier of psychological responses to marital conflict in younger and older couples. Journal of Behavioral Medicne, 3(27), 233- 254.
 17. Halford, W. K.(2004). Marriage: Psychological and Empermental Analyses. International Encyclopedia of the social & Behavioral Sciences, 9265-9270.
 18. Jane, R.(1999). Dr. Janeʼs notebook: Improving your marital satisfaction available on http://www.dr.Jane.com//
 19. John, D., and Sylvia, M. A. (2007). Strong Families Around the world: An Introduction to the Family strength perspective. Marriage and Family review, 41(1), 1-10.
 20. Kim-Cohen, J. (2007). Resilience and development psychopathology. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 16 (2), 271-283 .
 21. Mackey, R.(2003). Family resilience and good child out comes: An overview of the research literature. Social Policy Journal of New Zealand, 20, 98-118.
 22. Madsen, M.D., & Abell, N. (2010). Trauma Resilience Scale: Validation of protective Factors Associated With Adaptation Following. Research on social work practice, 20(2), 223-233.
 23. Martin, R. A., Puhlik- Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well- being: Development of the humor styles quationnaire. Journal of researchIn personality, 37, 48-72.
 24. MC Nulty, J. K. (2008). Forgiveness in marriage: Putting the benefits into context. Journal of family psychology, 22(1), 171-175.
 25. Mooij, M. D., & Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer Behavior: implications for international retailing. Journal of Retailing, 78, 61- 69.
 26. Parker, R. (2002). Why marriage last: Adiscussion of literature. Australian Institute Family Studies, 28, 1- 26.
 27. Patrick, S., Selles, J. N., Giordano, F. G., & Follerud., T.R. (2007). Intimac, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359-367.
 28. Renick, M. J., Blumberg, S. L., Markman, H. J. (1992). The prevention and relationship Enhancment Program (PREP): An Empirically Based Preventive intervention program for couples. Family Relationship, 41(2), 141- 147.
 29. Robinson, L. C., & Blanton, P. w. (1993). Marital strengyhs in enduring marriage. Family Relations, 42(1), 38- 45.
 30. Rogers, S. J., May, D.C. (2003). "Spillover between marital quality and job satisfaction: Long-term patterns and gender differences. Journal of marriage and family, 65(3), 482-483.
 31. Rosenberg, S. (2011). The power of an apology. Available on Personal. development @ suite101.com, http//shila- rosenberg. Suite101.com.
 32. Rosen- Grandon, J. R., Myers, J. E.,& Hattie, J.A.(2004). The Relationship between Marital Characteristics, Marital Interaction Processes, and Marital satisfaction. Journal of counseling and Development, 82(1), 58- 68.
 33. Ross, E. C. (2009). Marital satisfaction, Dissatisfaction, Conflict and Qualities of Successful Marriage. Psychology of the family, 2-15.
 34. Soodeh, M. H., Khalili, Sh., Daneshpour, M., Lavasani, M. Gh. (2010). Factors of successful marriage: A ccounts from self described happy couples. Procedia social and behavioral sciences, 5, 2042-2046.
 35. Vitell, S. J., Nwachukwu, S. L., & Barnes, J. H. (1993). The Effect of culture on Ethical Decision- Making: An Application of Hofsted’s Typology. Journal of Business Ethics, 12, 753-760.
 36. Wiegel, DJ., Ballard, R., & Deborah, S. (1999). How coupels maintain marriages. Journal of family Relations. 48(3), 263-270.
 37. Wolcott, I., & Hughes, J. (1999). Towards understanding the reasons for divorce. working paper, Australian Institute of family studies, No 20, 2-29.