دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، مرداد 1393 
ازدواج از منظر اقتصاد حقوق

صفحه 7-29

علی تازیکی‌نژاد؛ جعفر شفیعی‌ سردشت؛ اسماعیل شمسیان


عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر

صفحه 31-45

شیدا خالدی؛ فرشته موتابی؛ تقی پورابراهیم؛ فاطمه باقریان


پیش‌بینی خودشناسی انسجامی فرزندان براساس ویژگی‌های فرزندپروری والدین

صفحه 65-78

محمدعلی بشارت؛ سعیده بزازیان؛ نیما قربانی؛ مهساسادات اصغری