مقایسه سوگیری ورزشی در سبک‌های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه سوگیری ورزشی در سبک‌های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان بود. در مطالعه حاضر 350 دانش‌آموز به صورت تصادفی خوشه‌ای از بین دانش‌آموزان سال اول دبیرستان منطقه 4 تهران انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه سبک‌های فرزندپروری و پرسش‌نامه سوگیری ورزشی بود. داده‌های به‌دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل شدند یافته‌های پژوهش نشان داد، سبک فرزندپروری والدین بر سوگیری ورزشی فرزندان تأثیر می‌گذارد. مطابق این یافته‌ها بین پسران و دختران در سوگیری ورزشی تفاوت معنا‌دار وجود دارد. به طوری‌که پسران در مقایسه با دختران رقابت‌جویی، پیروزی‌گرایی و هدف‌گرایی بیشتری دارند. به طور کلی یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که فرزندان والدین مقتدر در مقایسه با والدین مسامحه‌کار سوگیری ورزشی و پیروزی گرایی بیشتری دارند. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که سبک فرزندپروری فرآیند زیربنایی مهمی است که بر توسعه سوگیری ورزشی فرزندان تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Sport Orientation of Adolescents Based on Perceived Patterning Styles

نویسندگان [English]

 • Behruz Abdoli
 • Akram Kavyani
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this research was to compare the sport orientation of adolescents based on their perceived patterning styles. Through a two-stage sampling method, 350 junior high school students were selected. A battery of questionnaires was applied to collect the data including parenting style questionnaire, sport orientation questionnaire, and participation motivation questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Findings indicated that parenting styles affect children’s sport orientation. In addition, this study shows a signifycant difference between boys and girls in sport orientation, suggesting that boys are more competitive, winning and goal oriented. Consequently, according to the results, children of authoritative parents might be more sport and success oriented than those of permissive parents. In general, the present study reveals that parenting style is a fundamental important process influencing the improvement of adolescents' sport orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achievement Motivation- Parenting Style- Competitiveness- Win Orientation- Goal Orientation
 1. احمدی، س، پاکدامن، ش، حیدری، م. (1390). بررسی ارتباط بین سبک فرزندپروری ادراک شده، راه‌های دانستن و مباحثه‌طلبی دانشجویان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7(3)، 355-371.
 2. اسماخانی اکبری‌نژاد، ه، نصیرنژاد، ف، اعتمادی، ا. (1388). بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک‌های فرزندپروری با هویت و سلامت روانی فرزندان. نشریه زن و مطالعات خانواده،2(6)، 9-27.
 3. بشارت، م، عزیزی، ک، پورشریفی، ح. (1390). رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با کمال‌گرایی فرزندان در نمونه‌ای از خانواده‌های ایرانی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7(2)، 145-160.
 4. بهرام، ع، شفیع‌زاده، م. (1382). تاثیر رقابت‌گرایی و نوع رشته ورزشی بر ورزش‌گرایی: بررسی الگوی تعاملی انگیزش پیشرفت در ورزش. نشریه علوم حرکتی ورزش، 2، 1-9.
 5. پنتریج، پل، شانک، دیل. (2002). انگیزش در آموزش و پرورش؛ ترجمه مهرناز شهرآرای. تهران، علم، 1386.
 6. شفیع‌زاده، م. (1382). تعیین اعتبار و پایایی پرسش‌نامه‌های انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی و تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش نوجوانان. پژوهش در علوم ورزشی، 14، 15-31.
 7. صادقی، م. (1384). بررسی رابطه بین روش تربیت دینی با تصور از خدا در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 8. فولادیان، ج، سهرابی، م، عطارزاده حسینی، ر، فارسی، ع. (1388). ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه المپیک، 4(48)، 29-39.
 9. فولادیان، ج، سهرابی، م، عطارزاده حسینی، ر، فارسی، ع. (1388). مقایسه سوگیری ورزشی (ورزش‌گرایی) ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی. پژوهش در علوم ورزشی، 22، 37-49.
 10. ملکی، ب، محمدزاده، ح، سیدعامری، ح، زمانی ثانی، ح. (1390). بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم توان‌بخشی، 1، 1-10.
 11. نور بخش، پ، مزارعی، ا. (1385). مقایسه انگیزش شرکت دانش‌آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیت‌های ورزشی و رابطه آن با هدف‌گرایی ورزشی آنان. فصلنامه المپیک،2(34)، 31-42.
 12. واینبرگ، ر، گولد، د. (2011). مبانی روان‌شناسی ورزش و تمرین. ترجمه واعظ موسوی، م. ک. و همکاران، 1392. انتشارات حتمی با همکاری شرکت جازیکا و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 13. Brustad, R., Trouilloud, D., & Cury, F.(2005). Parents’ appraisals, refleted appraisal, and children’s self- appraisals of sport competence: a year- long study. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 273-289.
 14. Csikszentmihalyi, M. and K. Rathunde (1993). "The measurement of flow in everyday life: toward a theory of emergent motivation."
 15. Csikszentmihalyi, M. and K. Rathunde (1998). "The development of the person: An experiential perspective on the ontogenesis of psychological complexity."
 16. Cumming, S. P., R. E. Smith, et al. (2008). "Development and validation of the Achievement Goal Scale for Youth Sports." Psychology of Sport and Exercise 9(5): 686-703.
 17. Deci, E. L., & Ryan, R. M. ( 2000). The “what” and “ why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Enquiry, 11, 227-268.
 18. Edwardson, C. L. and T. Gorely (2010). "Parental influences on different types and intensities of physical activity in youth: A systematic review." Psychology of Sport and Exercise 11(6): 522-535.
 19. Gill, D. L., D. A. Dzewaltowski, et al. (1988). "The relationship of competitiveness and achievement orientation to participation in sport and nonsport activities." Journal of sport and exercise psychology 1(2): 139-150.
 20. Gill, D. L., Deeter, T. E. (1988). Development of sport orientation questionnare. Journal Article in Research Quarterly for Exercise and sport, 59(3), 191-202.
 21. Holt, N. l., Black, D. E., Tamminen, K. A., Mandigo, J.L, & Fox, K.R.( 2008). Levels of complexity and dimensions of peer experience in youth sport. Journal of sport & Exercise Psychology, 30, 411-43. .
 22. Horn, T. S. and J. L. Horn (2007). "Family influences on children's sport and physical activity participation, behavior, and psychosocial responses." Handbook of sport psychology: 685-711.
 23. Keegan, R. J., C. G. Harwood, et al. (2009). "A qualitative investigation exploring the motivational climate in early career sports participants: Coach, parent and peer influences on sport motivation." Psychology of Sport and Exercise 10(3): 361-372.
 24. Keegan, R., C. Spray, et al. (2010). "The motivational atmosphere in youth sport: coach, parent, and peer influences on motivation in specializing sport participants." Journal of applied sport psychology 22(1): 87-105.
 25. Kimiecik, J. C. and T. S. Horn (2011). "Examining the relationship between family context and children’s physical activity beliefs: The role of parenting style." Psychology of Sport and Exercise.
 26. Lindner, K. J. and J. Kerr (2001). "Predictability of sport participation motivation from metamotivational dominances and orientations." Personality and Individual Differences 30(5): 759-773.
 27. Sheikh, M., J. Afshari, et al. (2012). "Comparing sport orientation between individual and team sports, and its relation to sport participation motivation." American Journal of Scientific Research (30): 28-35
 28. Singer, R. N. (2001). Hand Book of Sport Psychology, John Wiley & Sons, Inc.
 29. Tenenbaum, G. and R. C. Eklund (2007). “Familiy influences on children's sport and activity partipation behavior, and psycholosocial responses”: Hand Book of Sport Psychology, John Wiley & Sons, Inc.
 30. Yoo, j. And b. J. Kim (2002). "young korean athletes'goal orientation and sources of enjoyment." perceptual and motor skills 94(3): 1043-1049.