دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهار 1392 
6. نقش هوش هیجانی و طرح واره های هیجانی در رضایت مندی زناشویی زنان

صفحه 489-506

جعفر حسنی؛ یزدان نادری؛ فاطمه رمضان‌زاده؛ علی پورعباس