ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش‌های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائلی که در انتخاب همسر نقش عمده­ای دارد، نگرش­های فرد در مورد انتخاب همسر و ازدواج است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی یک آزمون مناسب برای ارزیابی نگرش­های انتخاب همسر در دختران در­آستانه ازدواج انجام شد. جامعه آماری، دختران در­آستانه ازدواج بین سنین 18 تا 35 ساله بود. نمونه در مرحله کیفی 15 دختر در­آستانه ازدواج و در مرحله اعتباریابی پرسشنامه 350 دختر در­آستانه ازدواج بود، که با روش نمونه­گیری در­دسترس انتخاب شدند. در مرحله ساخت پرسشنامه، از روش تحلیل مضمون استفاده شد و تعداد 12 مقوله مورد شناسایی قرار گرفت که عبارت بودند از: عقلانیت و منطق-گرایی، واقع­گرایی، باور به خودشناسی، باور به دیگرشناسی، الزامی تلقی­کردن رابطه شناختی، الزامی­انگاشتن برخورداری از آمادگی­های چندگانه، باور به تناسب­سنجی، ایده­آل­گرایی چندگانه، باور به نگرش عشق صرفا کافی است، خوش­بینی مفرط، محدودکننده دانستن انتخاب و ازدواج، راهِ گریز انگاشتن انتخاب و ازدواج.در مرحله بعد از روش توصیفی از نوع آزمون­سازی استفاده شد و برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه، با داده­های میدانی برازش دارد و ساختار عاملی مفروض مورد تأیید است. بررسی پایایی پرسشنامه ساخته شده باورهای کارآمد و ناکارآمد از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ انجام شد. ضرایب پایایی در تمام خرده­مقیاس­ها بالاتر از 70/0 بدست آمده است و در مجموع، از پایایی مناسب برخوردار است(در مجموع، 94/0=r). بنابراین می­توان نتیجه گرفت پرسشنامه طراحی شده، یک پرسشنامه معتبر برای ارزیابی نگرش­های دختران در­آستانه ازدواج می­باشد و می­توان در مراکز مشاوره پیش­از­ازدواج از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development And Determination Of Factor Structure And Reliability Of Mate Selection Attitudes Questionnaire Of Girls On The Verge Of Marriage

نویسندگان [English]

 • leila shahrabi farahani 1
 • maryam fatehizade 2
 • ozra etemadi 3
1 Ph.D Student, Family counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University
2 Associate Professor, Department of Consultation, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Consultation, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the issues that plays a major role in mate selection is one's attitudes toward mate selection and marriage. The purpose of this study was to construct and determine the factor structure and reliability of a suitable test for assessing attitudes of mate selection in girls on the verge of marriage. Statistical population was girls on the verge of marriage between 18 and 35 years old. The sample consisted of 15 girls on the verge of qualification and 350 girls on the verge of validation. They were selected by convenience sampling. The content analysis method was used at the time of questionnaire construction and 12 categories were identified: rationality and rationalism, realism, belief in self-knowledge, belief to another, compulsory cognitive relevance, necessity thinking of multiple readiness, belief in proportionality, multiple idealism, belief in the attitude of love is simply enough, excessive optimism, limiting choice and marriage, the way to avoid choice and marriage. Confirmatory factor analysis was used to examine the factor structure of the questionnaire. The results showed that the questionnaire fits well with the field data and the assumed factor structure is confirmed. Reliability of the questionnaire constructed by efficient and dysfunctional beliefs was assessed by Cronbach's alpha coefficient. Reliability coefficients were higher than 0.70 in all subscales and overall had good reliability (r = 0.94 in total). Therefore, it can be concluded that the designed questionnaire is a valid questionnaire for assessing girls' attitudes towards marriage and can be used in premarital counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • factor structure
 • Reliability
 • attitude
 • Mate Selection
 • Girls On The Verge Of Marriage
 1. حسین خانی نائینی، ه؛ جان بزرگی، م؛ آذربایجانی، م .(1391). ساخت و اعتباریابی مقیاس انتخاب همسر از دیدگاه اسلام. اسلام و پژوهش‌های تربیتی،4(1)، 5-30.
 2. رفاهی، ژ؛ ثنایی ذاکر، ب؛ شفیع آبادی، ع؛ شریفی، ح. ( 1389). بررسی مقایسه ای ملاک های همسرگزینی در زنان و مردان شیرازی در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)، 9(33 )، 7-31.
 3. عیسی نژاد، ا؛ هوشمند، ش. (1397). بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر (MSCI) در نمونه ایرانی بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش های مربوط به انتخاب همسر، خانواده پژوهی، 14 (55)، ۳۲۷ -۳۴۴
 4. میراحمدی، س. ل؛ فاتحی‌زاده، م؛ اعتمادی، ع؛ جزایری، ر؛ پسندیده، ع. (1398). بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل symbis (تحکیم ازدواج پیش از شروع) بر انتظارات از ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران مجرد شهرکرد. مجله خانواده‌پژوهی، شماره 57، ص 7-24.
 5. Borowski, S. C., & Tambling, R. B. (2015). Applying the Health Belief Model to Young Individuals’ Beliefs and Preferences About Premarital Counseling. The Family Journal, 23(4), 417-426.
 6. Burnett, M., R. Thompson, A. Vogel and P.L. Schvaneveldt, (2009). Relationship dissolution and romance and mate selection myths. Family Science Review, 14, 234-45.
 7. Cobb, N.P., Larson, J.H., Watson, W.L.(2003). Development of the attitudes about romance and mate selection scale. Family Relations, 52, 222-231.
 8. Fletcher, G.J., & Simpson, A.J. (2000). Ideal standards in close relationships: Their structure and functions. Current Directions in Psychological Science, 9(3),102-105.
 9. Isanejad, O. Hooshmand, Sh. (2012). Examining Factor Structure, Validity And Reliability Of Mate Selection Criteria Inventory (MSCI) In An Iranian Sample. Journal of family research, vol.14(55): 327 - 344.
 10. Jayson, S. (2006). Premarital Education Could Cut Divorce Rate, Survey Finds. USA Today
 11. Kurdek, L.A. (1993). Predicting marital dissolution: A 5-year prospective longitudinal study of newlywed couples. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 221-242.
 12. Larson, J. H. (2000). Should we stay together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term success. San Francisco: Jossey-Bass.
 13. Larson, J.H. ( 1992) You’re my one and only”: Premarital counseling for unrealistic beliefs about mate selection. American Journal of Family Therapy, 20, 242-253.
 14. Mirahmadi, S. L., Fatehizade, M. & Etemadi, O. (2019). Investigating the effect of the SYMBIS- based training model on young women,s marriage expectations and beliefs about mate selection. Journal of family research, vol.15(1): 7-24
 15. Myers, N.J. (2008). Black college students attitudes towards romance and mate selection. Unpublished doctoral dissertation, Widener University, Philadelphia, USA.
 16. Nussbaum, L., B. (2006). A study of the relationship between attitudes about romanceand mate selection and spiritual maturity of eighteen – years-old in selected southern Baptist churches in the Dallas Fort Worth area. Unpublished doctorial dissertation, school of educational Ministries , Texas, USA.
 17. Olson, D. (2001). Making a case for premarital education. Family relations, 50, 272-280.
 18. Olson, D. H., DeFrain, J. D., & Olson, A. K. (1999). Building relationships: Developing skills for life. Life Innovations, Incorporated.
 19. Park, S. (2012). 'The development of the marital attitudes and expectations scale". Thesis. Department of Psychology, Colorado State University.
 20. Refahi, Z., Sanai zaker, B., Shafiabadi, A., Sharifi, H. P.(2012). The comparative study of the criteria for spouse selection under two circumstances (at the beginning of marriage and present time) on a sample husband and wives in shiraz. Counseling research and development. 9(33); 7-31.
 21. Saadat, S., Etemadi, O. (2016). The Effect of Mate Selection Skills Training (MSST) on the Male Students' Interest in Marriage .International Journal of Humanities and Cultural Studies, 23, 695-707.
 22. Sprecher, S., & Metts, S. (1989). Development of the Romantic Beliefs Scale and examination of the effects of gender and gender-role orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 6(4), 387–411.
 23. Stanley, S. M., Amato, P. R., Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006). Premarital education, marital quality, and marital stability: findings from a large, random household survey. Journal of Family Psychology, 20(1), 117.
 24. Vannier, S. A., & O'Sullivan, L. F. (2017). Passion, connection, and destiny: How romantic expectations help predict satisfaction and commitment in young adults’ dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 34(2), 235–257.
 25. Yilmaz, M., Güngör , H., Çelik, S.B. (2013). Investigation romance and mate selection myths of university students. International Journal of Asian Social Science, 3(2), 416-427.