چالش مداخلات: تا چه اندازه هر یک از مداخلات آموزش مدیریت والدین، نروفیدبک، و ریتالین بر بهبود اختلال بیش‌فعالی/نقص در توجه و شاخص استرس والدینی تأثیر دارند

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محمدمهدی مظاهری؛ کتایون خوشابی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 1، تیر 1391