رابطه‌ سبک‌های دلبستگی و خشونت‌دیدگی در زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خشونت علیه زنان به وسیله همسران آن‌ها، یک مسئله‌ شناخته‌ شده در تمام کشورها و فرهنگ-های دنیاست. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و خشونت‌دیدگی در زنان می‌باشد. بدین منظور 396 نفر از زنان ساکن در شهر کرمانشاه با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده و پرسشنامه همسرآزاری قهاری (1384) و مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR) را تکمیل کردند. تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که دو سبک دلبستگی (اجتنابی و اضطرابی) پیش‌بینی‌کننده انواع خشونت‌دیدگی در زنان است. یافته‌ها حاکی از آن است که ترس از جدایی و طرد شدن و هم-چنین تکیه بیش از حد بر خود در اوقات استرس، می‌تواند عامل خطری در جهت خشونت‌دیدگی زنان باشد.

کلیدواژه‌ها