دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تیر 1391 
تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر سازگاری زناشویی

مریم سادات ضیاءالحق؛ حسین حسن‌آبادی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی؛ مرتضی مدرس غروی


رابطه‌ سبک‌های دلبستگی و خشونت‌دیدگی در زنان

لیلی پناغی؛ دارا پیروزی؛ قیصر ملکی؛ مینو شیرین بیان؛ فتانه باقری