تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر سازگاری زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

شیوع ناسازگاری زناشویی و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی زوجین و کودکان، باعث شده که متخصصان سلامت روان به حیطه زوج‌درمانی توجه ویژه‌ای داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌‌مدار بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، 10 زوج (20 نفر) بودند که به طور تصادفی در دو گروه درمان و لیست انتظار جای گرفتند.زوج‌درمانی هیجان‌مدار در 20 جلسه برای هر زوج گروه درمان اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژ‍وهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی بود که در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پی‌گیری (دو ماهه) تکمیل گردید. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که زوج درمانی هیجان‌‌مدار بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین تأثیر داشته است (001/0p

کلیدواژه‌ها