دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1391 
آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون

مهدی رصافیانی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ ساحل همتی؛ اصغر دادخواه؛ رباب صحاف؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری؛ روح ا.. حاجی زاده دامغانی


بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ عبدالرسول دیانی؛ بهناز احمدوند