دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز 1391 
4. آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون

مهدی رصافیانی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ ساحل همتی؛ اصغر دادخواه؛ رباب صحاف؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری؛ روح ا.. حاجی زاده دامغانی


7. بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ عبدالرسول دیانی؛ بهناز احمدوند