بررسی رابطه بین جدایی روان‌شناختی با سبک‌های هویتی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین جدایی روان‌شناختی و سبک‌های هویتی دانشجویان انجام گرفت. در مطالعه مقطعی حاضر، 204 دانشجوی کارشناسی ترم اول دانشگاه تبریز با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و پرسشنامه‌های سبک هویتی برزونسکی و جدایی روان‌شناختی هافمن را تکمیل کردند. برای ارزیابی روابط بین مقیاس‌های فرعی سبک-های هویتی و خرده‌مقیاس‌های جدایی روان-شناختی (استقلال نگرشی، هیجانی، تعارضی و کنشی) از تحلیل همبستگی کانونیک بهره گرفته شد.نتایج تحلیل نشان دادند که ابعاد استقلال هیجانی، نگرشی و کنشی در بین دانشجویان دختر و پسر به طور معنا‌داری متفاوت بوده و این تفاوت‌ها به سود پسران می‌باشد. هم‌چنین در بین دختران، استقلال نگرشی از پدر و استقلال هیجانی از مادر و در بین پسران استقلال کنشی از مادر مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌های سبک هویت اطلاعاتی بودند. مؤلفه‌های استقلال نگرشی و کنشی از پدر نقش پیش‌بینی کننده منفی در سبک هویتی هنجاری دانشجویان دختر و استقلال نگرشی از مادر و هیجانی از پدر، سبک هویتی هنجاری دانشجویان پسر را به صورت منفی پیش‌بینی کردند. علاوه بر این، استقلال هیجانی و تعارضی از مادر می‌تواند سبک هویت اجتنابی را در دانشجویان دختر تبیین نماید. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای جهت برنامه-ریزی مداخلات آموزشی و روان‌شناختی در بین دانشجویان با توجه به فرهنگ ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها