بررسی زمینه‌های خشونت (علیه زنان) در خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی زمینه‌های خشونت (علیه زنان) در خانواده است. این پژوهش بر اساس دیدگاه‌های یادگیری اجتماعی، نظریه منابع ارزشمند و نظریه جامعه‌‌پذیری نقش جنسی بر روی نمونه‌‌ای 400 نفری از زنان متأهل شهر جیرفت، میزان خشونت علیه زنان را در خانواده‌-هایشان مورد مطالعه قرار داده است. برای جمع-‌آوری اطلاعات از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز با شیوه نمونه‌‌گیری خوشه‌ای ‌چند مرحله‌ای به دست آمد.نتایج نشان‌دهنده آن است که متغیر‌های سرمایه اجتماعی، نوع رابطه جنسی، میزان رضایت جنسی شوهر از پاسخگو، آگاهی پاسخگو از حقوق خودش و تحصیلات شوهر پاسخگو به ترتیب توانسته‌‌اند 6/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند

کلیدواژه‌ها