اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که خانواده‌های کودکان اتستیک، به‌ خصوص والدین آن‌ها با استرس شدیـدی مـواجـه می‌شونـد و دچـار مشکلات روان‌شناختی می‌گردند.‌ بنابراین به-کارگیری مداخلات درمانی که علاوه بر کودک والدین را نیز مد‌نظر دارند، شایان توجه است یکی از این برنامه‌ها پرنده کوچولو است که در این تحقیق اثر آن بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک سنجیده شده است. تحقیق از نوع شبه آزمایشی است که در آن یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بدین-منظور 24 مادر کودک اتیستیک انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، شیوه نمونه‌گیری به‌صورت همتاسازی بود. مداخله روی گروه آزمایش اجرا و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. در هفته قبل از اجرای برنامه، در هفته شانزدهم (هفتۀ اتمام برنامه) و یک‌ماه پس از اجرا پرسشنامه‌ سلامت عمومی (GHQ) به دو گروه آزمایش و کنترل داده شد و در انتها نتایج دو گروه مقایسه گردید. داده‌های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس با استفاده از اندازه‌های مکرر صورت گرفت. نتایج نشان دادند برنامه بر بهبود سلامت عمومی اثرگذار بوده است. برنامه با تصحیح بازخوردها و ادراک‌هایی که والدین نسبت به رفتارهای دشوار فرزندشان داشته‌اند‌، به افزایش توانایی مقابله در رویارویی با وظایف والدگری منجر شده و کاهش استرس والدینی و در نتیجه بهبود سلامت روان را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها