اثر آموزش روش‌درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 مرکز آموزش و توانبخشی آتیسم به آرا

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر آموزش روش درمانی پاسخ‌محور به مادران کودکان اتیستیک بر عملکرد خانواده صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اتیسم شهر تهران می‌شود. از بین مادران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 20 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. به گروه آزمایش روش‌درمانی پاسخ‌محور، در طول سه-ماه آموزش داده شد. از پرسشنامه خودکارآمدی والدین، مقیاس استرس والدین، پرسشنامه کارکرد خانواده و مقیاس رضایت‌مندی خانواده در این پژوهش به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد خانواده استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند که آموزش روش‌درمانی پاسخ‌محور در کاهش استرس مادران، افزایش خودکارآمدی و کارکرد خانواده در سطح (05/0p

کلیدواژه‌ها