رابطه نستوهی و رضامندی زناشویی در زوج‌های جوان ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارزیابی نقش سازه‌های شخصیتی و متغیرهای روان‌شناختی در رضامندی زناشویی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. در این حوزه، متغیر نستوهی اهمیت قابل توجهی دارد. این مطالعه صد نفر از زنان متأهل ساکن در خوابگاه‌های متأهلی یکی از دانشگاه‌های تهران را در برمی‌گیرد که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. این گروه صد نفری دو پرسشنامه «رضامندی زناشویی انریچ» و «زمینه‌یابی دیدگاه‌های شخصی» را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج بررسی‌های آماری نشان داد سازه شخصیتی نستوهی با رضامندی زناشویی، همبستگی مثبت و معناداری دارد و آن را پیش‌بینی می‌کند. هم-چنین تحلیل‌ رگرسیون گام‌به‌گام مؤید آن بود که مؤلفه تعهد از متغیر نستوهی بیشترین سهم را در پیش-بینی نمره کل رضامندی زناشویی و اکثر زیرمقیاس‌های آن دارد. پس از آن مؤلفه کنترل و در نهایت مؤلفه چالش‌طلبی در تعیین رضامندی زناشویی و زیرمقیاس‌های آن سهم دارند. نتایج این پژوهش همسو با پیشینه پژوهشی، نقش نستوهی را در تعدیل تنیدگی و مواجهه و مقابله مؤثر با عوامل تنیدگی‌زا تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها