دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، آذر 1395 
جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

صفحه 179-196

لیلی پناغی؛ علی زاده محمدی؛ فاطمه باقریان؛ شهلا پاکدامن؛ زهره احمد آبادی؛ سمیه محمدی