دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، تابستان 1395 
1. مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک

صفحه 7-25

حمیده زارع؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره رحیمی