سن و رضایت به ازدواج از منظر نظام بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به­ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می­شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به­ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه­های جامعه بین­المللی است که در اسناد بین­المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به­موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به­گونه­ای تعیین گردد که رضایت شخص به ­ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم­انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه­های آن نه تنها این معضل را حل نمی­کند بلکه می­تواند سایر حقوق فرد را تحت­الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن‌ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Age and Consent to Marriage in the Light of International Human Rights Law

نویسنده [English]

 • Mahroo Ghadiri
Family Research Institute of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Marriage is the starting point of founding a family in most societies, especially in traditional ones. This right has been mentioned in the Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which is indicative of the indivisibility and inseparability of all human rights. One of the most important subjects in the formation of a marriage is that of marital age and conesnt to marriage, which is an international concern and international human rights law has addressed it. Early marriage and any marriage performed without valid consent, have a negative impact on the individual, the family, and society. These pose an especially serious threat to the physical and psychological health of girls who are not physically mature enough as it "increases the risk of unintended pregnancy, maternal and newborn mortality and sexually transmitted infections. "This paper analyses the human rights dimensions of child marriage in detail with a look at the Iranian legal system’s approach to the issue.

 1. قانون مدنی
 2. چیل، د. (1388). خانواده‌ها در دنیای امروز. ترجمه محمد مهدی لبیبی. تهران: نشر افکار.
 3. روشن، م. (1393). حقوق خانواده. تهران: انتشارات جنگل.
 4. صفایی، ح.، قاسم‌زاده، ع.، عراقی، ع.، صادقی، م.، امامی ا. و دیگران (1384). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. زیر نظر ابوالقاسم گرجی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کاتوزیان، ن. (1387). حقوق مدنی خانواده. تهران: نشر میزان.
 6. مهرپور، ح. (1393). مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. تهران: انتشارات اطلاعات.
 7. محو خشونت علیه کودکان: کتابچه راهنمای قانون‌گذاران (1387). ترجمه یونیسف. تهران: انتشارات یونیسف.
 8. Cheal, D. (2009). Families in Today’s World: A Comparative Approach (M. Labibi, Trans.). Tehran: Afkar Publications [in Persian].
 9. CESCR Committee General comment No.11: Plans of Action for Primary Education (Art.14), 1999.
 10. CRC General Comment No. 19: Article 23 (The family).
 11. Dauvergne, C., & Millbank, J. (2010). Forced Marriage as a Harm in Domestic and International Law, 73 Modern Law Review 57-88. Available at: www.blackwell-synergy.com
 12. Del Vecchio, J. (2011). Continuing Uncertainties: Forced Marriage as a Crime against Humanity. The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice at the University of Texas School of Law. Available at: SSRN.
 13. Eliminating Violence against Children: Hand Book for Parliamentarians (2007). [UNICEF Trans.] Tehran: UNICEF Publications [in Persian].
 14. GA. Res. 1763 A (XVII) 7 November 1962.
 15. GA/ Res/ 66/ 170, 19 Dec 2011.
 16. GA. Res. (A/68/452 and Corr.1)18 December 2013.
 17. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All Economic, Social and Cultural Rights (Art. 3), 2005.
 18. General Comment No. 28, Article 3: The Equality of Rights between Men and Women (2000).
 19. General Recommendation No. 21: The Equality in Marriage and Family Relations (1994).
 20. http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_2/8/2014
 21. http://www.tabnak.ir/fa/news/294842/
 22. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
 23. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).
 24. International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Adopted on 13 December 2006.
 25. International Convention on the Rights of the Child (1979).
 26. Iranian Civil Law [in Persian].
 27. Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices, 14 Nov 2014.
 28. Katouzian, N. (2008). [Civil Law of Family]. 6th Ed. Tehran: Mizan Publications [in Persian].
 29. Legal Age for Marriage around the World, Available at: http://gulfnews.com/news/region/syria/legal-age-for-marriage-around-the-world-1.699470. 2/8/2014
 30. Mehrpour H. (2014). [Certain Issues on Women’s Rights]. 4th Ed. Tehran: Ettelaat Publications [in Persian].
 31. Nowak, M. (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary. 2nd ed. USA: N. P. Engel Publishers.
 32. Pinheiro, P. S. (2006). World Report on Violence against Children. UNICEF.
 33. Population Facts (2011). Department of Economic and Social Affairs, Population Division, no. 2011/1. Available at: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2011-1.pdf
 34. Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, General Assembly resolution 2018 (XX) of 1 November 1965.
 35. Roshan M. (2012). [Family Law]. 2th ed. Tehran: Jungle Publications [in Persian].
 36. Sabbe, A., Temmerman, M., Brems E., Leye, E. (2014). Forced marriage: an analysis of legislation and political measures in Europe. Crime, Law and Social Change an Interdisciplinary Journal, 26(1) 171-189.
 37. Safaei, H., Ghasemzadeh, A., Araghi, E., Sadeghi, M., Emami, A., et al. (2005). [A Comparative Study of Family Law, under the supervision of Abolghasem Gorji]. Tehran: University of Tehran Press [in Persian].
 38. Smith, R. K. M, & Anker, C. (2005). The Essential of Human Rights. Great Britain: Hodder Arnold Pub.
 39. The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages. New York, 10 December 1962.
 40. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).
 41. Universal Declaration of Human Rights (1948).
 42. UN Doc A/C.3/SR.1093, P.10, 71, 77 SR.1094.
 43. UN Doc A/HRC/24/L.34/Rev.1, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Development, 25 September 2013.
 44. What Is the Legal Age of Consent for Sexual Intercourse in South Australia? See more at: http://www.andersons.com.au/lawtalk/posts/2013/june/what-is-the-legal-age-of-consent-for-sexual-intercourse-in-south australia.aspx#sthash.jriJwQo8.dpuf, 16/6/2013.