خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ‏دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار ‏روان شناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش رابطه انجام شد. بدین منظور نمونه­ای شامل 315 نفر (116 مرد و 199 زن) از افراد متاهل ساکن شهر تهران با استفاده از روش نمونه­گیری داوطلبانه انتخاب شدند که به مقیاس­های سنجش رابطه، رضایت زناشویی کانزاس، رضایت از زندگی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که ساختار عاملی مقیاس سنجش رابطه تک عاملی است. همسانی درونی مقیاس در کل نمونه برابر با 88/0 بود. همبستگی معنا­دار بین نمرات مقیاس سنجش رابطه با نمرات مقیاس رضایت زناشویی کانزاس، رضایت از زندگی و شادکامی آکسفورد بیانگر روایی همگرای مناسب مقیاس بود. هم­چنین نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات رضایت رابطه مردان و زنان تفاوت معنی­داری وجود ندارد. نتایج نشان داد که این مقیاس، ابزاری معتبر و روا در اندازه­گیری رضایت زناشویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the Relationship Assessment Scale among Couples

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Dehshiri 1
 • Seyedeh Fatemeh Mousavi 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

This research administrated to evaluate the psychometric properties of the Persian version of Relationship Assessment scale. Therefore, 315 married individuals (199 women and 116 men) from Tehran city were volunteered to respond to four scales: the Relationship Assessment, the Kansas Marital Satisfaction, the Oxford Happiness and the Life Satisfaction. Results from exploratory & confirmatory factor analysis showed that factor structure of Relationship Assessment scale was unidimensional. The internal consistency of the scale in the total sample was 0.88. Significant correlations between scores of the Relationship Assessment scale with the scores of the Kansas Marital Satisfaction Scale, the Life Satisfaction Scale and the Oxford Happiness Questionnaire demonstrated good convergent validity of the scale. Also, the results showed that there was no significant gender difference between the mean scores of relationship satisfaction. In conclusion, the Relationship Assessment scale is a valid and reliable tool to measure marital satisfaction in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital satisfaction- Psychometric- Reliability- Validity
 1. تیموری آسفیچی، د.؛ غلامعلی لواسانی، م.؛ و بخشایش، ع. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8(4): 463-441.
 2. خدایاری‌فرد، م.؛ شهابی، ر.؛ اکبری زردخانه، س. (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(10): 620-611.
 3. دهشیری، غ. و موسوی، س. ف. (1393). نقش تعدیل‌کننده جنس در مقایسه شادکامی و رضایت از زندگی متأهلین دارای/ بدون رضایت زناشویی. رویش روان‌شناسی،3 (7): 19- 30.
 4. شیخ‌الاسلامی، ر.؛ نجاتی، ع.؛ و احمدی، س. (1390). پیش‌بینی مؤلفه‌های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت‌ نفس و روابط زناشویی. زن در فرهنگ و هنر،3 (1): 39-54.
 5. شیخی، م.، هومن، ح.، احدی، ح.؛ و سپاه‌منصور، م. (1390). مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس رضایت از زندگی. اندیشه و رفتار، 5 (19):15-26.
 6. عرب‌علیدوستی، ع.؛ نخعی، ن.؛ خانجانی، ز. (1394.) پایایی و روایی پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی. مجله بهداشت و توسعه، 4 (2): 167-158.
 7. نجفی، م.، دهشیری، غ.، دبیری، س. شیخی، م.؛ و جعفری، ن. (1391). خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان. اندازه‌گیری تربیتی، 3(10): 55-73.
 8. Al Khatib, S. A. (2013). Satisfaction with life, Self-esteem, gender and marital status as predictors of depressive symptoms among United Arab Emirates college students. International Journal of Psychology and Counselling, 5(3) 53-61.‏
 9. Al-Darmaki, F. R., Hassane, S. H., Ahammed, S., Abdullah, A. S., Yaaqeib, S. I., & Dodeen, H. (2014). Marital Satisfaction in the United Arab Emirates Development and Validation of a Culturally Relevant Scale. Journal of Family Issues, 0192513X14547418.
 10. Arab Ali doosti, A., Nakhai, N., Khanjani, N. (2015). [Reliability and Validity of the Persian versions of the ENRICH Marital Satisfaction (Brief version) and Kansas Marital Satisfaction Scales]. Journal of Health & Development, North America, 4(2) 158-167[in Persian].
 11. Baumeister, M. (2007). Marital satisfaction Definition. (Encyc)-45348.qxd.Avalible at www.indabook.org.
 12. Cassepp-Borges, V., & Pasquali, L. (2011). Relationship assessment scale's psychometric characteristics. Psico USF, 16(3), 255-264.‏
 13. Çelik, E. (2014). Adaptation of Relationship Assessment Scale to Turkish Culture: Study of Validity and Reliability.‏
 14. Dehshiri, Gh., & Mousavi, S. F. (2014). [Gender as a Mediator in Comparison of Happiness and Life Satisfaction in Satisfied & no satisfied Married People]. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 3(7) 19-30[in Persian].
 15. Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1) 71-75.‏
 16. Dinkel, A., & Balck, F. (2005). An evaluation of the german relationship assessment scale. Swiss Journal of Psychology/Schweizerische Zeitschrift für Psychologie/Revue Suisse de Psychologie, 64(4) 259.‏
 17. Eid, M., & Diener, E. (2004). Global judgments of subjective well-being: Situational variability and long-term stability. Social Indicators Research, 65, 245-277.
 18. Funk, J. L., & Rogge, R. D. (2007). Testing the ruler with item response theory: increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology, 21(4) 572.
 19. Graham, J. M., Diebels, K. J. & Barnow, Z. B. (2011). The Reliability of Relationship Satisfaction: A Reliability Generalization Meta-Analysis. Journal of Family Psychology, 25(1) 39–48.
 20. Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50, 93–98.
 21. Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The relationship assessment scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15(1) 137-142.‏
 22. Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33(7) 1073-1082.‏
 23. Huston, T. L., & Vangelisti, A. L. (1991). Socioemotional behavior and satisfaction in marital relationships: a longitudinal study. Journal of personality and social psychology, 61(5) 721.‏
 24. Kazemi, F., Ehteshamzade, P., & Makvandi, B. (2015). Comparison of Life Satisfaction and Marital Satisfaction in Married Teachers of Male and Female in Ahwaz City. MAGNT Research Report, 3(3) 1535-1540.
 25. Khodayarifard, M., Shahabi, R., Akbari Zardkhaneh, S. (2007). [Relationship between Religious Attitude and Marital Satisfaction]. Journal of Family Research, 3(10) 611-620[in Persian].
 26. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd Ed.). New York: The Guilford Press.
 27. Kurdek, L. A. (1992). Dimensionality of the Dyadic Adjustment Scale: Evidence from heterosexual and homosexual couples. Journal of Family Psychology, 6, 22–35.
 28. Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and family living, 251-255.‏
 29. Michalos, A. C. (1980). Satisfaction and happiness. Social indicators research, 8(4) 385-422.‏
 30. Najafi, M., Dehshiri, Gh., Dabiri, S. Sheikhi, M. (2013). [Psychometric Properties of Farsi Version of the Oxford Happiness Questionnaire among College Students]. Educational Measurement, 3(10) 55-73[in Persian].
 31. Norton, R. (1983). Measuring marital quality: A critical look at the dependent variable. Journal of Marriage and Family, 45, 141-151.
 32. Rask, M., Malm, D., Kristofferzon, M. L., Roxberg, A., Svedberg, P., Arenhall, E., ... & Benzein, E. (2009). Validity and reliability of a Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS): a pilot study. Canadian journal of cardiovascular nursing= Journal canadien en soins infirmiers cardio-vasculaires, 20(1) 16-21.
 33. Renshaw, K. D., McKnight, P., Caska, C. M., & Blais, R. K. (2011). The utility of the relationship assessment scale in multiple types of relationships. Journal of social and personal relationships, 28(4) 435-447.‏
 34. ‏Sander, J., & Böcker, S. (1993). The German version of the Relationship Assessment Scale (RAS): A short scale for measuring satisfaction in a dyadic relationship. Diagnostica, 39, 55-62.‏
 35. Schumm, W. R., Nichols, C. W., Schectman, K. L., & Grigsby, C. C. (1983). Characteristics of responses to the Kansas Marital Satisfaction Scale by a sample of 84 married mothers. Psychological Reports, 53(2) 567-572.
 36. Schumm, W. R., Paff-Bergen, L. A., Hatch, R. C., Obiorah, F. C., Copeland, J. M., Meens, L. D., & Bugaighis, M. A. (1986). Concurrent and discriminant validity of the Kansas Marital Satisfaction Scale. Journal of Marriage and the Family, 381-387.‏
 37. Sheikhi, M., Houman, H., Ahadi, H. & Sepah Mansour, M. (2011). [Psychometric Properties of Satisfaction with Life Scale].Thought & Behavior in Clinical Psychology, 5(19) 17-29 [in Persian].
 38. Sheikholeslami, R., Nejati E., Ahmadi, S. (2011). [Prediction of components of happiness by self-esteem and marital relationship in married women]. Journal of Women in Culture and Art, 3(3) 39-54[in Persian].
 39. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 15-28.‏
 40. Tay, L., Kuykendall, L., & Diener, E. (2015). Satisfaction and Happiness–The Bright Side of Quality of Life. In Global Handbook of Quality of Life (pp. 839-853). Springer Netherlands.‏
 41. Teimoori Asfichi, A., Qolamali Lavasani, M., & Bakhshayesh, A. (2013). [Predicting Marital Satisfaction on the Basis of Attachment Styles and Differentiation of Self]. Journal of Family Research, 8(4) 441-463 [in Persian].
 42. Vaughn, M. J., & Matyastik Baier, M. E. (1999). Reliability and validity of the relationship assessment scale. American Journal of Family Therapy, 27(2) 137-147.‏
 43. Washburn, J. (2009). Rasch Modeling in Family Studies: Modification of the Relationship Assessment Scale. A THESIS submitted to Oregon State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science.