دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهار 1395 
2. رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین

صفحه 555-574

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ محبوبه حجتی نیا


6. بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد

صفحه 649-662

سالار عبدالملکی؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ سیدمرتضی هاشمی؛ آیت قدوسی نژاد