رویکرد های گوناگون نسبت به جهانی شدن حقوق زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

جهانی‌ شدن واقعیتی غیرقابل انکار است و مفهوم‌شناسی آن با توجه به پیچیدگیِ ابعاد آن دشوار است. در جهانی ‌شدن سخن از فرو ریختن مرزهاست؛ لذا بحث از جهانی ‌شدن حقوق زنان که با فرهنگ و سنت و ارزش‌های اخلاقی یک جامعه عجین شده، امری خطیر است. ابتدا با توجه به واژه‌شناسی جهانی ‌شدن، مفهوم جهانی ‌شدن تبیین می­شود. سپس سه رویکرد سنتی، اصلاحی یا بینابینی و رویکرد نواندیشان دینی که مواضع گوناگونی نسبت به جهانی ‌شدن حقوق زنان اتخاذ نموده‌اند، تعریف و تحلیل می‌شوند. این رویکردها، متوجه جهانی شدن حقوق زنان به معنایِ نیل به مقررات و قوانین همسان است که در کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان متبلور شده است. البته رویکردهای مذکور همگی با بینشی مؤمنانه به بحث می‌پردازند و رویکردهای خداناباور، خروج موضوعی دارند. در نهایت، به نظر می‌رسد؛ با نگرشی که منبعث از دیدگاه نواندیشان دینی است و با حفظ دغدغه‌ای که رویکرد اصلاحی برای محافظت از ارزش‌های دینی دارد، می‌توان ساز و کارهایی را تبیین کرد که از یک سو به بنیان‌های مذهبی آسیب نرساند و از سوی دیگر مسیر جهانی شدن حقوق زنان را هموار سازد.

عنوان مقاله [English]

Various Approaches to Globalization of Women's Rights

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Rafiei 1
 • Majid Dabaghi 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Globalization is an undeniable fact; however regarding to its complex dimensions assessing the concept is greatly difficult. Having a boundless world has always been discussed in globalization, thus, any discussion on globalizing women's rights, which is associated with the culture, tradition and moral values of a society, is controversial and momentous. First, regarding the terminology of globalization, the concept of globalization will be clarified. Then, three approaches of traditional, reformational and religional modernists, which approach the globalization of women's rights differently, will be defined and examined. These approaches recognize the globalization of women's rights in a way to achieve the same rules, which are enshrined in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Of course, all these approaches have religious attitudes toward the discussion, and atheist opinions are not subject to this study. Finally, it seems that, in conformity with the viewpoint derived from the new religinal modernists’ perspective and the great concern of the reformative approach in respect of protecting religious values, new mechanisms can be designated, which are not harmful to religious foundations on one hand, and pave the way for globalizing women's rights on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Women's Rights
 • CEDAW
 • Gender Justice
 1. قرآن مجید.
 2. آقابابایی، ا. (1380). نخستین مجموعه گفت و گوهای هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 3. ابوزید، ن. ح. (1998). نقد گفتمان دینی. ترجمه ح. یوسفی اشکوری و م. جواهر الکلام (1383). تهران: نشر یادآوران.
 4. باطنی، م. ر.، رضوی، س.، محمدی، ف. و احمدی نیا، ز. (1387). فرهنگ معاصر پویا انگلیسی- فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
 5. جلالی، م. و مقامی، ا. (1390). کارکرد حقوق بین‌الملل در فرآیند جها‌نی ‌شدن حقوق. فصلنامه حقوق و علوم سیاسی،3(41)، 116-97.
 6. حکیم پور، م. (1383). حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد: تأملی در مبادی هرمنوتیک حقوق زن. تهران: نغمه‌ نواندیش.
 7. خمینی موسوی، ر. ( 1409ق). تحریرالوسیله. جلد2. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
 8. دباغ، س. (1387). آئین در آیینه: مروری بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش. تهران: صراط.
 9. دلماس مارتی، م. (1999). جها‌نی‌شدن حقوق: فرصت‌ها و خطرات. ترجمه‌ ا. امیر ارجمند (1378). مجله حقوقی، 24، 148-121.
 10. رشید رضا، م. (بی تا). تفسیر القرآن الحکیم، الشهیر بتفسیر المنار، تقریرات درس شیخ محمد عبده. بیروت: دارالمعرفت.
 11. رفیعی، م. (1386). بررسی جامعه شناختی‌ـ‌ حقوقی تک همسری در ایران. نشریه مطالعات زنان، 5(3)، 37-7.
 12. رواسیان کاشی، س. (1388). فصل مشترک تبعیض‌ها. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
 13. سروش، ع. (1370). قبض و بسط در میزان نقد و بحث. نشریه کیان، 1(2)، 13-5.
 14. سروش، ع. (1377). ذاتی و عرضی در دین. نشریه کیان، 8(42)، 18-4.
 15. سروش، ع. (a1378). فقه در ترازو. نشریه کیان، 9(46)، 21-14.
 16. سروش، ع. (b1378). قبض و بسط حقوق زنان. مجله زنان، 59، 36-32.
 17. سروش، ع. (1379). بسط تجربه نبوی. تهران: انتشارات صراط.
 18. سروش، ع. (1382). قبض و بسط تئوریک شریعت. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
 19. شیشه‌چیها، م. (1386). فرهنگ دوسویه اصطلاحات تخصصی سازمان تجارت جهانی. تهران: نشر قانون.
 20. صانعی، ی. (1431ق). التعلیقه علی تحریر الوسیله للامام الخمینی. جلد 2. قم: مؤسسه العروج.
 21. صانعی، ی. (1434ق). التعلیقه علی العروه الوثقی مع تعالیق بعض الاعاظم. جلد 4. قم: انتشارات میثم تمار.
 22. صفایی، ح. و امامی، ا. (1390). مختصر حقوق‌ خانواده. تهران: نشر میزان.
 23. طالقانی، م. (1360). تفسیر پرتوی از قرآن. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 24. طباطبایی، م. ح. (1427ق). المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه م. ب. موسوی همدانی (1389). جلد2. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 25. طباطبایی یزدی، م. ک. (1408ق). عروة الوثقی. جلد 2. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
 26. طوسی، ج. (1387ق). المبسوط فی فقه الامامیه. جلد 6. تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
 27. طیار، خ. (1387). فرهنگ طیار. جلد 2. تهران: نشر آییژ.
 28. علوی‌تبار، ع. (1378). نواندیشی دینی و فقه زنان. مجله زنان، 58، 38- 36.
 29. علی بابایی، غ. (1383). فرهنگ روابط بین الملل. تهران: مرکز چاپ و انشارات وزارت امور خارجه.
 30. علیجانی، ر. (1387). نظریات نو در پی تبیین «دو صدایی»‌های متون. نشریه چشم انداز، 53، 135-130.
 31. فضل‌الله، م. ح. (؟). تأملات اسلامیه حول المراه. ترجمه م. مرادی (1383). قم: بوستان کتاب.
 32. کار، م. (1379). رفع تبعیض از زنان. تهران: نشر قطره.
 33. کدیور، م. (1390). بازخوانی حقوق زنان در اسلام «عدالت مساواتی» به جای «عدالت استحقاقی». (28/7/1392) http://kadivar.com/?p=8931
 34. گرجی، ا.، صفایی، ح.، عراقی، ع. ا.، صادقی، م.، امامی، ا. و همکاران (1387). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: انتشارت دانشگاه تهران.
 35. گل‌محمدی، ا. (1381). جها‌نی ‌شدن فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
 36. گیدنز، آ. (1990). پیامدهای مدرنیت، ترجمه م. تلاشی (1377). تهران: نشر مرکز.
 37. مجتهد شبستری. م. (1379). نقدی بر قرائت رسمی از دین. تهران: طرح نو.
 38. مطهری، م. (1391). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.
 39. ملکیان، م. (1385). مشتاقی و مهجوری. تهران: نگاه معاصر.
 40. مهرپور، ح. (1370). مباحثی از حقوق زن. تهران: اطلاعات.
 41. مهریزی، م. (1385). جنسیت و تفسیر متون. نشریه زنان، 136، 7-1.
 42. نبوی، ا. (1348). مزایای زن و مرد در اسلام. قم: بی نا.
 43. نجفی، م. ح. (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شریعة الاسلام. تصحیح ع. قوچانی و ع. آخوندی. جلد 31. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 44. نش، ک. (1958). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت. ترجمه‌ م. ت. دلفروز (1387). تهران: کویر.
 45. نصر، ح. (1990). اسلام سنتی در دنیای متجدد. ترجمه م. صالحی (1386). تهران: سهروردی.
 46. واترز، م. (1995). جها‌نی ‌شدن. ترجمه ا. مردانی گیوی (1379). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 47. یوسفی اشکوری، ح. (1389). حقوق و منزلت زن در اسلام نواندیشانه. (24/8/1392). برگرفته از: http://yousefieshkevari.com/?p=1678
 48. The Holy Quran.
 49. Abu Zaid, N. H. (1998). [A Critique of Religious Discourse]. (H. Yousefi Eshkevari & M. Jewaherol Kalam, Trans.). Tehran: Yadavaran Publication [in Persian].
 50. Aghababaei, A. (2001). [First Collection of Seminars on Considering Women's Issues and Problems; Priorities and Approaches]. Qom: Women's Studies and Research Office [in Persian].
 51. Alavitabar, A. S. (1999). [Religional Modernity and Women’s Jurisprudence]. Women's Magazine, 58, 36-38 [in Persian].
 52. Ali Babaei, Gh. (2004). [Dictionary of International Relationships]. Tehran: The Centre for Printing and Publication of the Ministry of Foreign Affairs [in Persian].
 53. Alijani, R. (2008). [New theory to explain the "duet" of texts]. Cheshmandaz Magazine, 53, 130-135 [in Persian].
 54. Bartelson, J. (2000). Three Concepts of Globalization. International Sociology, 15(2), 180-196.
 55. Bateni, M. R., Razavi, S., Mohammadi, F., & Ahmadinia, Z. (2008). [Pooya English-Persian Dictionary]. Tehran: Farhang Moaser [in Persian].
 56. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (1962).
 57. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (1979).
 58. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (1994). General Recommendation, Equality in marriage and family relations. No. 21, 13th session.
 59. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women) 2013). General Recommendation, Economic consequences of marriage, family relations and their dissolution. No. 29, 54th session.
 60. Convention on the Nationality of Married Women (1957).
 61. Convention on the Political Rights of Women (1952).
 62. Dabagh, S. (2008). [Religion in Mirror: Overview of the Religious Ideas of Abdolkarim Soroush]. Tehran: Serat [in Persian].
 63. Delmas Marty, M. (1999). La Mondialisation du Droit: Chances et Risques (A. Amir Arjmand, Trans.). Journal of International Law Review, 24, 121-148 [in Persian].
 64. Fadlullah, M. H. (no date). [Ta’amulat Islamiyah Haul Al-Merat], (M. Moradi, Tran.). Qom: Bustan Ketab [in Persian].
 65. Giddens, A. (1990). The Concequences of Modernity (M. Talashi, Trans.). Tehran: Markaz Publications [in Persian].
 66. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. USA: Stanford University Press.
 67. Golmohammadi, E. (2002). [The Globalization of Culture, Identity]. Tehran: Ney Publication [in Persian].
 68. Gorgi, A., Safai, H., Araghi, A. A., Sadeghi, M., Emami, A. et al. (2008). [Comparative Study of Family Law]. Tehran: Tehran University Publications [in Persian].
 69. Hakimpour, M. (2004). [Women's rights in the conflict between tradition and modernity]. Tehran: Publication Naghmeye no-Andish [in Persian].
 70. Jalali, M. & Maghami, A. (2011). [The Function of International Law in the Process of Globalization of Law]. Journal of Law and Political Sciences, 3(41), 97-116 [in Persian].
 71. Kadivar, M. (2011). [Reconsidering Women's Rights in Islam “Equality Justice” Instead of “Entitlement Justice”], (1392/07/28) [in Persian]. http://kadivar.com/?p=8931
 72. Kar, M. (2000). [Elimination of Discrimination against Women]. Tehran: Ghatreh [in Persian].
 73. Khomeini Mousavi, R. (1992). [Tahrir Al-Wasilah]. Vol. 2. Qom: Institute of Matbu’at Darolelm [in Arabic].
 74. Malekian, M. (2006). [Enthusiasm and Obsolete]. Tehran: Negah Moaser Publication [in Persian].
 75. Mehrizi, M. (2006). [Sex and the Texts Interpretation]. Women’s Magazine, 136, 1-7 [in Persian].
 76. Mehrpour, H. (1991). [Issues of Women's Rights]. Tehran: Etela’at Publication [in Persian].
 77. Mojtahed Shabestari, M. (2000). [A Critique of the Official Reading of Religion]. Tehran: Tarhe no [in Persian].
 78. Motahhari, M. (2012). [The Women’s Rights in Islam]. Tehran: Sadra [in Persian].
 79. Nabavi, A. (1969). [Benefits of Men and Women in Islam]. Qom: no press [in Persian].
 80. Najafi, M. H. (1982). [Jawahir Al-Kalam fi Sharh Sharaye Al-Islam (A. Ghuchani & A. Akhundi Edit.)]. Vol. 31. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi [in Arabic].
 81. Nash, K. (1979). Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power. (M. T. Delafruz, Trans.). Tehran: kavir.
 82. Nasr, H. (1990). Traditional Islam in the Modern World (M. Salehi, Trans.). Tehran: Sohrevardi Publication [in Persian].
 83. Nayef Al-Rodhan, R. F. (2006). Definitions of Globalization, a Comprehensive Overview and a Proposed Definition, GCSP (Geneva Centre for Security policy).
 84. Ohmae, K. (1994). The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace. New York: Harper Collins.
 85. Puvimanasinghe, S. F. (2007). Foreign Investment, Human Rights and Environment. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
 86. Rafii, M. (2008). [A Socio-Legal Study of Monogamy in Iran]. Journal of Women's Studies, 3, 7-37 [in Persian].
 87. Rashid Reza, M. (no date). [Tafsir Al-Quran Al-Hakim, Al-Shahir be-Tafsir Al-Manar, The Pleadings of Shaykh Muhammad Abduh]. Beirut: Dar Al-Ma’rifat [in Arabic].
 88. Ravvasiyan Kashi, S. (2009). [The Common Point of Discrimination]. Tehran: Shirazeh Press and Research [in Persian].
 89. Safai, S. H. & Emami, A. (2011). [The Concise of family law]. Tehran: Publication mizan [in Persian].
 90. Sannei, Y. (1922). [Al-Talyghah ala Tahrir Al-Wasilah lel-Imam Khomeini]. Vol. 2. Qom: Al-Oruj Institute [in Arabic].
 91. Sannei, Y. (1925). [Al-Talyghah ala Al-'Urwat Al-Wuthqa ma’a Ta’aligh Ba’za Al-A’azem]. Vol. 4. Qom: Al-Oruj Institute [in Arabic].
 92. Shishechiha, M. (2007). [A Concised Dictionary of the World Trade Organization Terms]. Tehran: Ghanun Publication [in Persian].
 93. Soroush, A. S. (1991). [Critique and Discussion on Expansion and Contraction]. Kian magazine, 2, 5-13 [in Persian].
 94. Soroush, A. S. (1998). [Essential and Accidental in Religion]. Kian Magazine, 42, 4-18 [in Persian].
 95. Soroush, A. S. (1999a). [Evaluating Jurisprudence]. Kian Magazine, 46, 14-21 [in Persian].
 96. Soroush, A. S. (1999b). [Expansion and Contraction of Women's Rights]. Women's Magazine, 59, 32-36 [in Persian].
 97. Soroush, A. S. (2000). [Expansion of Prophetic Experience]. 3rd Ed. Tehran: Serat Publication [in Persian].
 98. Soroush, A. S. (2003). [Theoretical Contraction and Expansion of Religion]. 8th Ed. Tehran: Serat Publication [in Persian].
 99. Tabataba’i, M. H. (2007). [Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an]. (M. B. Mousavi Hamedani, Trans.). Vol. 2. Qom: Islamic Publications [in Persian].
 100. Tabataba’i Yazdi, M. K. (1986). [Al-'Urwat Al-Wuthqa]. Vol. 2. Beirut: Mu'assisa Al-A'lami lil-Matbu'at [in Arabic].
 101. Taleghani, M. (1981). [A Shining Ray from Quran]. Tehran: Company of Sahami Enteshar [in Persian].
 102. Tayyar, Kh. (2008). [English to Persian Tayyar Dictionary]. Vol. 2. Tehran: A’iyzh Publication [in Persian].
 103. Tusi, M. (1967). [Al-Mabsut fi Fiqh Al-Imamiya]. 3rd Ed. Vol. 6. Tehran: Al-Maktaba Al-Murtazaviyah lil Ihya Al-Asar Al-Jafariyah [in Arabic].
 104. Waters, M. (1995). Globalization (I. Mardani Givi, Trans.). Tehran: Industrial Management Institute [in Persian].
 105. Yousefi Eshkevari, H. (2010). [The rights and status of women in Islam innovative]. (1392/08/24), [in Persian]. http://yousefieshkevari.com/?p=1678