رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی ‏دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار جامعه‌شناسی ‏دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی زوج‌ها در رضایت زناشویی زنان متأهل انجام شد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری را زنان متأهل 15 تا 54 ساله شهر یاسوج تشکیل می‌دهند که 380 نفر از آنان به روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش رضایت زناشویی پرسش‌نامه انریچ و جهت سنجش سرمایه فرهنگی از پرسش‌نامه پژوهشگر استفاده شده است که با استفاده از اعتبار صوری تعیین اعتبار گردید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. یافته ­ها نشان می­ دهند رضایت زناشویی زنان در سطح متوسط رو به بالاست. هم‌چنین بین سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته زنان، سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته، تجسم‌یافته و نهادی‌شده همسر با رضایت زناشویی زنان رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مجموع دو متغیر سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته همسر و سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته همسر قادرند %8 از تغییرات متغیر رضایت زناشویی زنان را تبیین نمایند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، داشتن سرمایه فرهنگی می­ تواند در روابط زناشویی برای طرف مقابل انرژی عاطفی تولید نماید. حال این انرژی عاطفی تولید شده به نوبه خود می­ تواند در شکل رضایت یا عدم رضایت زناشویی باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigating Marital Satisfaction of Women and its Relationship with Couples' Cultural Capital

نویسندگان [English]

 • Maryam Mokhtari 1
 • Sirus Ahmadi 2
 • Mahbobe Hojjatinia 3
1 Yasuj University
2 Yasuj University
3 Yasuj University
چکیده [English]

This study is carried out with the purpose of investigating the role of couples' cultural capital on the marital satisfaction of married women. Research method of this study was survey and the members of the study population were married women of age 15 to 54 living in Yasuj. The 380 individuals were selected via cluster random sampling as sample groups. Research tools for measuring marital satisfaction was Enrich Marital Satisfaction Scale and the cultural capital data were collected through researcher-made Scale. The validity of the scale was determined by face validity and the reliability of this scale was estimated through Cronbach’s Alpha. Findings showed that the women marital satisfaction tends to be at the medium to high level. Also there were significant relationships between objectified cultural capital of women, husband’s Objectified, Embodied and institutionalized cultural capital with women’s martial satisfaction. Multiple regression analyses showed that both objectified and embodied cultural capital of husbands together explained 8% of the dependent variable variance of women’s marital satisfaction. Results of this research showed that cultural capital can provide emotional energy for the other side in marital relationships; and consequently, this generated emotional energy can lead to marital satisfaction or lack of it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marital satisfaction
 • Women
 • Embodied Cultural Capital
 • Objectified Cultural Capital
 • Institutionalized Cultural Capital
 1. استونز، ر. (1998). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمه میردامادی (1379). تهران: نشر مرکز.
 2. اسماعیل‌پور، خ.، خواجه، و. و مهدوی، ن. (1392). پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 9(33)، 44-29.
 3. ایمان، م. ت.، یادعلی جمالویی، ز. و زهری، م. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 6(17)، 32-1.
 4. بوردیو، پ. (1998). نظریه کنش: دلایل علمی و انتخاب عقلانی. ترجمه مردی‌ها (1381). اصفهان: انتشارات نقش و نگار.
 5. ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد (1393). برگرفته از: http://www.sabteahval.ir/kb
 6. جنکینز، ر. (1992). پی‌یر بوردیو. ترجمه جوافشانی و چاوشیان (1385). تهران: نشر نی.
 7. حیدری، آ. و حسینی، س. م. (1392). شناسایی مؤلفه‌های رضایت از همسر و مقایسه جنسیتی آن‌ها، نمونه مورد مطالعه: زنان و مردان متأهل شهر یاسوج. پنجمین همایش ملی آسیب‌های پنهان کردستان، چهارم دی ماه.
 8. دواس، د. ای. (2002). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ویرایش پنجم. ترجمه نایبی (1381). تهران: نشر نی.
 9. ذوالفقاری، د. و تبریزی، س. (1390). مقایسه کیفی و کمی رضایت زناشویی در زنان شاغل با تأکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهشی،7(28)، 433-421.
 10. ریتزر، ج. (2012). نظریه‌های جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن. ترجمه میرزایی و بقایی سرابی (1392). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 11. سفیری، خ.، آراسته، ر. و موسوی، م. (1389). تبیین رابطه سرمایه فرهنگی زنان شاغل، با نوع روابط با همسران در خانواده. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 8(1)، 29-7.
 12. سلطانی بهرام، س.، علیزاده اقدم، م. ب. و کوهی، ک. (1391). ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه رفاه اجتماعی، 12(47)، 205- 181.
 13. فاضلی، ن. ا. (1391). خانواده و زندگی شهری: تحول خانواده‌ها در بستر تجدد، شهرنشینی و رسانه‌ای شدن. تهران: انتشارات تیسا.
 14. فروتن، ی. (1390). بازنمایی اشتغال زنان در متون درسی ایران. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 9(2)، 80-39.
 15. کرامتی خانیکی، س. (1391). نقش فعالیت‌های هنری (بخشی از سرمایه فرهنگی) در رضایت زناشویی زنان خانه‌دار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.
 16. گنجی، م. و سامانی‌نژاد، م. ج. (1391). فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی زنان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 8(26)، 228- 171.
 17. محمدی، ج.، ودادهیر، ا. ع. و محمدی، ف. (1391). مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 13(4)، 23-1.
 18. مقصودی، س.، معیدفر، س. و توکل، م. (1390). بررسی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 5(1)، 152-124.
 19. نیازی، م. و کارکنان نصرآبادی، م. (1386). تبیین جامعه‌‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان. فصلنامه مطالعات ملی، 8(3)، 80- 55.
 20. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In, J. G. Richardson (Ed). Handbook of Theory and Research for the Sociology Education. Pp. 241-260. New York: Greenwood Press.
 21. Bourdieu, P. (1998). Practical Reason: On the Theory of Action (M. Mardiha, Trans.). Esfahan: Naghsh va Negar Publications [in Persian].
 22. Burcham, H. (2012). Weddings, materialism, and marital satisfaction. University of Michgan, Disertation for Bachelor Degree in Psychology.
 23. Collins, R. (1975). Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. New York: Academic Press.
 24. De Vaus, D. A. (2002). Survey in Social Research (H. Nayebi, Trans.). 5th Ed. Tehran: Ney Press [in Persian].
 25. Esmaeilpour, Kh, Khaje, V., & Mahdavi, N. (2013). [Prediction of Couples' Marital Satisfaction Based on Relational Beliefs and Relationship Skills]. Journal of Family Research, 9(33), 29-44 [in Persian].
 26. Fazeli, N. A. (2012). [Family and urban life: evolution of the families in the context of modernization, urbaunization and the media]. Tehran: Tisa Press [in Persian].
 27. Foroutan, Y. (2011). [Representation of Women’s Employment in the Textbooks Iranian Schools]. Women in Development and Politics, 9(2), 39-80 [in Persian].
 28. Ganji, M., & Samani Nezhad, M. J. (2012). [Legal knowledge, sense of partnerships and marital satisfaction of married women]. Journal of Cultural Studies Communications, 8(26), 171-228 [in Persian].
 29. Heidari, A., & Hoseini, S. M. (2013). [Identification of Components of Spouse Satisfaction and Gender Comparison, The Case Study: Yasouj’s Married Men and Women]. 5th National Conference on Latent Damages of Kurdistan, 24, September [in Persian].
 30. Iman, M. T., Yadali Jamalooei, Z., & Zahri, M. (2012). [Investigating the Relationship between Social Capital and Marital Satisfaction]. Quarterly Professional Journal of Social Sciences, Eslamic Azad University, Shushtar Branch, 6(17), 1-32 [in Persian].
 31. Jenkins, R. (1992). Pierre Bourdieu (L. Joafshani & H. Chavoshian, Trans.). Tehran: Ney Press [in Persian].
 32. Kaplan, M., & Maddux, J. E. (2002). Goals and Marital Satisfaction: Perceived Support for Personal Goals and Collective Efficacy for Collective Goals. Journal of Social and Clinical Psychology, 21(2), 157- 164.
 33. Keramati Khaniki, S. (2013). Role of Artistic Activities (A Part of Cultural Capital) in housewives’ Marital Satisfaction. Master Dissertation in Education Sciences, Alzahra University [in Persian].
 34. Maghsoodi, S., Moeidfar, S., & Tavakol, M. (2011). [Sociological Study of Relationship between Social Capital and Couple’s Martial Satisfaction in Kerman]. Journal of Iranian Social Studies, 5(1), 124-152 [in Persian].
 35. Mohammadi, J., Vadadhir, A. A., & Mohammadi, F. (2013). [Cultural Capital Relations and Life Style: Survey among Middle Class Sitizenships of Sanandaj, Kurdistan]. Journal of Iranian Sociology, 13(4), 1-23 [in Persian].
 36. Niazi, M., & Karkonan Nasrabadi, M. (2007). [Sociological Explanation of Relatioship between Families Cultural Capital with Young Individuals’ Social Identity]. Journal of National Studies, 8(3), 55-80 [in Persian].
 37. Organization for Civil Registration of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran (2014). Retrieved from: http://www.sabteahval.ir/kb [in Persian].
 38. Ritzer, J. (2012). Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots (Kh. Mirzaee and A. Baghaee Sarabi, Trans.). Tehran: Sociologists Press [in Persian].
 39. Safiri, Kh. Arasteh, R., & Mousavi, M. (2010). [A Study on the Relationship between women’s Cultural Capital and their Relationship with their Husband]. Women in Development and Politics, 8(1), 7-29 [in Persian].
 40. Soltani Bahram, S., Alizadeh Aghdam, M. B., & Koohi, K. (2013). [Relationship between Cultural Capital and Body Management among Students of Tabriz University]. Social Welfare, 12(47), 181-205 [in Persian].
 41. Stones, R. (1998). Key Sociological Thinkers (M. Mirdamadi, Trans.). Tehran: Markaz Press [in Persian].
 42. Turner, J. H. (2002). The Structure of Sociological Theory. 7th Ed. California: Wadsworth Publishing.
 43. Zolfaghari, D., & Tabrizi, S. (2012). [A Qualitative and Quantitative Marital Satisfaction Compersion of Employed Women based on Equality and Unequality in Occupation Level of Couples]. Journal of Family Research, 7(28), 421-433 [in Persian].