تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار ‏پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه مطالعات اعتیاد، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی ارزیابی­ های فرزندان از تعارضات بین والدینی در رابطه با تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش­ آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله­ ای،700 نفر از آن­ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش‌نامه تعارض والد نوجوان، مقیاس تعارضات زناشویی و مقیاس ارزیابی­ های فرزندان از تعارضات بین والدین بودند. نتایج تحلیل مدل­ یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که وارد مدل شده بود، دارای شاخص­ های برازش مناسبی با داده ­ها می باشد. به این معنی که می توان متغیر ارزیابی نوجوانان از تعارضات بین‌والدینی را به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان شناخت. همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای پیش­بینی تعارضات والد-نوجوان معنی‌دار به دست آمد. بنابراین تعارضات زناشویی با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش­بینی تعارضات والد-نوجوان نقش دارد. همچنین می ­توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی قابلیت تبیین تعارضات والد-نوجوان را دارد.

عنوان مقاله [English]

Marital Conflicts and Parent-Adolescent Conflicts: The Mediator Role of Adolescents' Appraisals of Interparental Conflicts

نویسندگان [English]

 • Iraj Mokhtarnia 1
 • Ali Zadeh 2
 • Mojtaba Habibi 3
 • Foroozan Mirzaei Far 4
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
3 Iran University of Medical Sciences
4 Alzahra University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of mediating role of adolescents' appraisals from interparents conflict on the relationship of marital conflicts and parent-adolescent conflict. The study was descriptive correlational and the population of this study included students of Qods town of Tehran province. Sample size was 700 students that were selected by multistage random sampling. The data were collected by Parent-Adolescent Conflict Questionnaire (PACQ), Marital Conflict Scale (MCS) and Children's Appraisals of Interparental Conflict Scale (CPIC). The results of structural equation modeling analysis showed that the theoretical model of the study included in the model was properly fitted with the data. This means that the variable of adolescent's appraisals of interparents’ conflict can be considered as a mediator variable in the relationship of marital conflict and parent-adolescent conflict. Furthermore, in this model all direct and indirect paths to predict parent-adolescent conflict were recognized. Therefore, marital conflict can predict parent-adolescent conflicts through mediating factors. Also, it can be concluded that the model of cognitive-contextual is capable of explaining the parent-adolescent conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital Conflict
 • Adolescent's Evaluation
 • Interparental Conflict
 • Parent-Adolescent Conflict
 1. اسدی یونسی، م. ر.، مظاهری، م. ع.، شهیدی، ش.، طهماسیان، ک. و فیاض‌بخش، م. ع. (1390). تدوین و اعتباریابی پرسش‌نامه سنجش تعارض والد-نوجوان: فرم نوجوان. فصلنامه خانواده و ‌پژوهش، 8(1و2) ، 70-43.
 2. بهزادی، م.، زاده‌محمدی، ع.، مظاهری، م. ع.، حیدری، م. و نوری‌پور، ر. (1394). رابطه احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی. مجله خانواده پژوهشی، 11(42)، 270-257.
 3. قمری، م. و قمری گندوانی، آ. (1393). رابطه عملکرد خانواده با تعارض والد-نوجوان در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 8(26)، 174-157.
 4. کلانتری، ا. (1395). الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی ـ رفتاری و تعارضات بین والدین با ناسازگاری‌های نوجوانان (مشکلات هیجانی-رفتاری و گرایش به مصرف مواد) با میانجی پاسخ‌های شناختی، هیجانی و رفتاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. مختارنیا، ا. (1394). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و نگرش به اعتیاد با گرایش به رفتارهای پرخطر: نقش میانجی تعارضات خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 6. هومن، ح. ع. (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 7. Adams, R., & Laursen, B. (2001). The organization and dynamics of adolescent conflict with parents and friends. Journal of Marriage and Family, 63(1), 97-110.
 8. Adrian, M., Zeman, J., Erdley, C., Lisa, L., & Sim, L. (2011). Emotional dysregulation and interpersonal difficulties as risk factors for nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of abnormal child psychology, 39(3), 389-400.
 9. Amato, P. R., & Afifi, T. D. (2006). Feeling Caught Between Parents: Adult Children's Relations With Parents and Subjective Well‐Being. Journal of Marriage and Family, 68(1), 222-235.
 10. Anant, S., & Raguram, A. (2005). Marital conflict among parents: Implications for family therapy with adolescent conduct disorder. Contemporary Family Therapy, 27(4), 473-482.
 11. Asadi Younesi, M. R., Mazaheri, M. A., Shahidi, Sh., Tahmasian, K., Fayyaz Bakhsh, M. A. (2011). [Construction and Validation of a Parent-Adolescent Conflict Questionnaire: Adolescent’s Form]. Journal of Family and Research, 8(1&2), 43-70 [in Persian].
 12. Behzadi, M., Zadeh Mohammadi, A., Mazaheri, M. A., Heidari, M., Nooripour, R. (2015). [The Relationship between Parental Hostility and Adolescents' Internalizing Problems with Mediating Role of Triangulation]. Journal of Family Research, 11(42), 257 ـ 270 [in Persian].
 13. Bickham, N. L., & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246-250.
 14. Boomsma, A. (1983). On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation against small sample size and non-normality. Amsterdam: Sociometric Research Foundation. Doctoral dissertation, University of Groningen, The Netherlands.
 15. Boomsma, A., & Hoogland, J. J. (2001). The robustness of LISREL modeling revisited. Structural equation models: Present and future. A Festschrift in honor of Karl Jöreskog, 2(3), 139-168.
 16. Buehler, C., & Gerard, J. M. (2002). Marital conflict, ineffective parenting, and children's and adolescents' maladjustment. Journal of Marriage and Family, 64(1), 78-92.
 17. Buehler, C., Franck, K. L., & Cook, E. C. (2009). Adolescents' triangulation in marital conflict and peer relations. Journal of Research on Adolescence, 19(4), 669-689.
 18. Buehler, C., Lange, G., & Franck, K. L. (2007). Adolescents' cognitive and emotional responses to marital hostility. Child Development, 78(3), 775-789.
 19. Burt, S. A., McGue, M., Krueger, R. F., & Iacono, W. G. (2005). How are parent-child conflict and childhood externalizing symptoms related over time? Results from a genetically informative cross-lagged study. Development and psychopathology, 17(1), 145-165.
 20. Burt, S. A., McGue, M., Krueger, R. F., & Iacono, W. G. (2007). Environmental contributions to adolescent delinquency: A fresh look at the shared environment. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(5), 787-800.
 21. Burt, S. A., McGue, M., & Iacono, W. G. (2010). Environmental contributions to the stability of antisocial behavior over time: are they shared or non-shared? Journal of abnormal child psychology, 38(3), 327-337.
 22. Burt, S. A., McGue, M., Iacono, W. G., & Krueger, R. F. (2006). Differential parent-child relationships and adolescent externalizing symptoms: cross-lagged analyses within a monozygotic twin differences design. Developmental psychology, 42(6), 1289-1298.
 23. Byrne, S., Rodrigo, M. J., & Martin, J. C. (2012). Influence of form and timing of social support on parental outcomes of a child-maltreatment prevention program. Children and Youth Services Review, 34(12), 2495-2503.
 24. Carr, A. (2012). Family Therapy: Concepts, Process and Practice. 3rd Ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 25. Chaplin, T. M., Sinha, R., Simmons, J. A., Healy, S. M., Mayes, L. C., Hommer, R. E., & Crowley, M. J. (2012). Parent-adolescent conflict interactions and adolescent alcohol use. Addictive behaviors, 37(5), 605-612.
 26. Craney, T. A., & Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance inflation factor cutoff values. Quality Engineering, 14(3), 391-403.
 27. Cummings, E. M., George, M. R., Koss, K. J., & Davis, P. T. (2013). Parental depressive symptoms and adolescent adjustment: Responses to children's distress and representations of attachment as explanatory mechanisms. Parenting, 13(4), 213-232.
 28. Cummings, J. S., Pellegrini, D. S., Notarius, C. I., & Cummings, E. M. (1989). Children's responses to angry adult behavior as a function of marital distress and history of interparent hostility. Child Development, 60(5), 1035-1043.
 29. Davis, K. D., Lawson, K. M., Almeida, D. M., Kelly, E. L., King, R. B., Hammer, L., ... & McHale, S. M. (2015). Parents’ daily time with their children: A workplace intervention. Pediatrics, 135(5), 875-882.
 30. DeBoard-Lucas, R. L., Fosco, G. M., Raynor, S. R., & Grych, J. H. (2010). Interparental conflict in context: Exploring relations between parenting processes and children's conflict appraisals. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39(2), 163-175.
 31. Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2005). Parenting, marital conflict and adjustment from early-to mid- adolescence: Mediated by adolescent attachment style? Journal of youth and adolescence, 34(2), 97-110.
 32. Fear, J. M., Champion, J. E., Reeslund, K. L., Forehand, R., Colletti, C., Roberts, L., & Compas, B. E. (2009). Parental depression and interparental conflict: Children and adolescents’ self-blame and coping responses. Journal of Family Psychology, 23(5), 762-766.
 33. Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2007). Emotional expression in the family as a context for children's appraisals of interparental conflict. Journal of Family Psychology, 21(2), 248-258.
 34. Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2008). Emotional, cognitive, and family systems mediators of children's adjustment to interparental conflict. Journal of Family Psychology, 22(6), 843-584.
 35. Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2010). Adolescent Triangulation into Parental Conflicts: Longitudinal Implications for Appraisals and Adolescent‐Parent Relations. Journal of Marriage and Family, 72(2), 254-266.
 36. Fosco, G. M, & Grych, J. H. (2013). Capturing the Family Context of Emotion Regulation a Family Systems Model Comparison Approach. Journal of Family Issues, 34(4), 557-578.
 37. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 38. Gerard, J. M., Buehler, C., Franck, K., & Anderson, O. (2005). In the eyes of the beholder: Cognitive appraisals as mediators of the association between interparental conflict and youth maladjustment. Journal of Family Psychology, 19(3), 376-384.
 39. Gerard, J. M., Krishnakumar, A., & Buehler, C. (2006). Marital conflict, parent-child relations, and youth maladjustment a longitudinal investigation of spillover effects. Journal of Family Issues, 27(7), 951-975.
 40. George, M. W., Fairchild, A. J., Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2014). Marital conflict in early childhood and adolescent disordered eating: Emotional insecurity about the marital relationship as an explanatory mechanism. Eating behaviors, 15(4), 532-539.
 41. Ghamari, M., & Ghamari Gandowani, A. (2014). [Relationship of Family Function with Parent-Adolescent Conflict among Secondary School Students]. Cultural and Educational Journal of Family and Women, 8(26), 157-174 [in Persian].
 42. Glaser, J. K., & Williams, D. A. (1987). Self-blame, compliance, and distress among burn patients. Journal of Personality and Social Psychology, 53(1), 187-193.
 43. Grych, J. H. (2005). Interparental conflict as a risk factor for child maladjustment: Implications for the development of prevention programs. Family Court Review, 43(1), 97-108.
 44. Grych, J. H., & Fincham, F. D. (1993). Children's Appraisals of Marital Conflict: Initial Investigations of the Cognitive‐Contextual Framework. Child development, 64(1), 215-230.
 45. Grych, J. H., & Fincham, F. D. (2001). Interparental Conflict and Child Adjustment: Theory, Research and Applications. England: Cambridge University Press.
 46. Grych, J. H., Fincham, F. D., Jouriles, E. N., & McDonald, R. (2000). Interparental Conflict and Child Adjustment: Testing the Mediational Role of Appraisals in the Cognitive‐Contextual Framework. Child development, 71(6), 1648-1661.
 47. Grych, J. H., Raynor, S. R., & Fosco, G. M. (2004). Family processes that shape the impact of interparental conflict on adolescents. Development and psychopathology, 16(03), 649-665.
 48. Grych, J. H., Syed, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective: The Children's Perception of Interparental Conflict Scale. Child development, 63(3), 558-572.
 49. Harold, G. T., & Conger, R. D. (1997). Marital conflict and adolescent distress: The role of adolescent awareness. Child development, 68(2), 333-350.
 50. Hooman, H. A. (2012). [Structural Equation Modeling Using LISREL Software]. Tehran: SAMT Publication [in Persian].
 51. Juang, L. P., Syed, M., & Cookston, J. T. (2012). Acculturation-based and everyday parent-adolescent conflict among Chinese American adolescents: Longitudinal trajectories and implications for mental health. Journal of Family Psychology, 26(6), 916-926.
 52. Kalantari, F. (2017). The modeling of relationship between brain-behavioral systems and Interparental conflicts with adolescent’s maladjustments (emotional-behavioral problems and tendency to substance abuse) mediated by the cognitive emotional behavioral responses. Master degree dissertation in psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].
 53. Kinsfogel, K. M., & Grych, J. H. (2004). Interparental conflict and adolescent dating relationships: integrating cognitive, emotional, and peer influences. Journal of family psychology, 18(3), 505-515.
 54. Koh, B. D., & Rueter, M. A. (2011). Contributions of parent-adolescent negative emotionality, adolescent conflict, and adoption status to adolescent externalizing behaviors. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(6), 825-836.
 55. Laursen, B., & Collins, W. A. (2009). Parent-child relationships during adolescence. In R. M., Lerner, & L. Steinberg (Eds), Handbook of Adolescent Psychology. Vol 2. (pp. 3-42). New Jersey: John Wiley & Sons.
 56. Marceau, K., Dorn, L. D., & Susman, E. J. (2012). Stress and puberty-related hormone reactivity, negative emotionality, and parent-adolescent relationships. Psychoneuroendocrinology, 37(8), 1286-1298.
 57. Markel, C., & Wiener, J. (2014). Attribution processes in parent-adolescent conflict in families of adolescents with and without ADHD. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 46(1), 40-48.
 58. Meyers, L. S., Gamst, G. C., & Guarino, A. J. (2006). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation. California: Sage Publications.
 59. Mokhtarnia, I. (2016). The relationship of personality characteristics and attitude towards addiction with tendency to high risk behaviors: The mediator role of family conflicts. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].
 60. Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., & Tantaros, S. (2011). Parent-adolescent conflict and adolescents' adaptation: A longitudinal study of Albanian immigrant youth living in Greece. International Journal of Developmental Science, 5(1&2), 57-71.
 61. Moura, O., dos Santos, R. A., Rocha, M., & Matos, P. M. (2010). Children's Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Factor structure and invariance across adolescents and emerging adults. International Journal of Testing, 10(4), 364-382.
 62. Nichols, M. P. (2012). Family Therapy: Concepts and Methods. 10th Ed. Boston: Pearson.
 63. Rhoades, K. A. (2008). Children’s responses to interparental conflict: A meta‐analysis of their associations with child adjustment. Child development, 79(6), 1942-1956.
 64. Sharma, G., & Pandey, N. (2015). Parenting Styles and Its Effect on Self-Esteem of Adolescents. The International Journal of Indian Psychology, 3(1), 28-39.
 65. Sheeber, L., Hops, H., Alpert, A., Davis, B., & Andrews, J. (1997). Family support and conflict: Prospective relations to adolescent depression. Journal of abnormal child psychology, 25(4), 333-344.
 66. Shelton, K. H., & Harold, G. T. (2007). Marital conflict and children's adjustment: The mediating and moderating role of children's coping strategies. Social Development, 16(3), 497-512.
 67. Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of research on adolescence, 11(1), 1-19.
 68. Thompson, S. F., Lengua, L. J., & Garcia, C. M. (2015). Appraisal and Coping as Mediators of the Effects of Cumulative Risk on Preadolescent Adjustment. Journal of Child and Family Studies, 25(5), 1416-1429.
 69. Zimet, D. M, & Jacob, T. (2001). Influences of marital conflict on child adjustment: Review of theory and research. Clinical Child and Family Psychology Review, 4(4), 319-335.