نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده

2 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش‌بینی و بررسی ارتباط میان ابعاد والدگری و رابطه والد ـ کودک با مشکلات رفتاری برونی­ سازی و درونی ­سازی‌شده انجام گرفت؛ و روش آن به صورت توصیفی ـ همبستگی طراحی شد. نمونه مورد پژوهش را تعداد 413 نفر از دانش‌آموزان تک فرزند و چند فرزند پایه اول تا ششم مدارس ابتدایی شهرستان یزد (141 تک­فرزند، 121 دو فرزند، 101 سه فرزند و 50 چهار فرزند و بیشتر) به همراه والدین­شان تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. از سیاهه رفتاری کودکان (CBCL)، پرسش‌نامه ابعاد والدگری آلاباما (APQ)، مقیاس رابطه والد ـ کودک (PCRS) به همراه فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی محقق ­ساخته، برای جمع­آوری داده ­ها استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی گام به گام نشان داد از میان مهارت ­های والدگری، ابعاد فقر نظارت و تنبیه جسمانی در تبیین مشکلات درونی‌سازی­ و ابعاد مشارکت و تنبیه جسمانی، در تبیین مشکلات برونی‌سازی کودکان، نقش پیش­ بینی­ کننده­ تری دارند. از زیرمقیاس­ های رابطه والد ـ کودک، مؤلفه وابستگی در پسران و مؤلفه تعارض در دختران توانایی پیش‌بینی مشکلات درونی­ سازی و مؤلفه تعارض هم در پسران و هم در دختران توانایی پیش‌بینی مشکلات برونی ­سازی‌شده را دارد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Parenting Dimensions and Child-Parent Relationship in Children's Internalized and Externalized Behavioral Problems

نویسندگان [English]

 • Abbas Satoorian 1
 • Karine Tahmassian 2
 • Mohammad Reza Ahmadi 3
1 Educational & Research Institute of Imam Khomeini
2 Shahid Beheshti University
3 Educational & Research Institute of Imam Khomeini
چکیده [English]

This research was aimed to predict and investigate the relationship between parenting dimensions and child-parent relationship with internalizing and externalizing behavioral problems; and designed with descriptive-correlative method. The sample group included 413 single-child and multi-childe elementary school students in Yazd (141 single-child, 121 two-child, 101 three-child, 50 four-child and more) with their parents, who were selected by multistage random cluster sampling. The Child Behavior Checklist (CBCL), Alabama Parenting Dimensions Questionnaire (APQ), Parent ـChild Relationship Scale (PCRS) and also a researcher-made form for demography information, were used for data collecting. Results of a stepwise linear regression showed that among parenting skills, dimensions of “poor control”, and “physical punishment” were better predictors for internalized behavioral problems, and dimensions of “participation” and “physical punishment” were better predictors for externalized behavioral problems in children. Among subscales of PCRS, the “dependence” in boys and the “conflict” in girls were better predictors for internalizing problems, and the subscale of “conflict” in both boys and girls was a better predictor for externalizing problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parenting
 • Child-Parent Relationship
 • behavioral problems
 • Internalizing
 • Externalizing
 1. ابارشی، ز. (1388). تأثیر آموزش برنامه ارتقاء رشد روانی- اجتماعی کودک از طریق تعامل با مادر بر خوداثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده‌درمانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 2. اسلامبولچی، م. (1370). بررسی علل ناسازگاری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. پاکدامن، ش؛ سیدموسوی، پ؛ قنبری، س؛ ملحی، ا. (1390). کیفیت دلبستگی به والدین و نشانه‌های درونی و برونی‌سازی شده در نوجوانان، فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، سال ششم، 23: 44 -21.
 4. جان بزرگی، م؛ نوری، ن؛ آگاه هریس، م. (1389). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون‌پذیری به کودکان، تهران: انتشارات ارجمند.
 5. دادستان، پ؛ بیات، م؛ عسگری، ع. (1388). تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش مشکلات برونی‌سازی‌شده کودکان، علوم رفتاری، دوره 3، 4:264-257.
 6. رحمانی، ف؛ سیدفاطمی، ن؛ برادران رضایی، م؛ صداقت، ک؛ فتحی آذر، ا (1385). ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش‌آموزان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال دوازدهم،4:371- 365.
 7. روستا، ذبیح و سامانی، سیامک. (1389). رابطه ابعاد والدگری و خودگسستگی. مجموعه مقالات همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 8. ساطوریان، س. ع. (1392). مقایسه ابعاد والدگری، رابطه والد-کودک و مشکلات رفتاری کودکان در خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 9. سامانی، س؛ سهرابی، ن؛ منصوری، س. ا. (1390). نقش واسطه‌گری تنظیم هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجانی، مجله روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، سال اول، 3: 133-119.
 10. سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، ا. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
 11. سیدموسوی، پ؛ نادعلی، ح؛ قنبری، س (1388). بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و نشانگان برونی‌سازی شده در کودکان 7 تا 9 سال، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال چهارم، 49:13-37.
 12. صادق‌زاده، مرضیه و سامانی، سیامک. (1389). پیش‌بینی استرس، اضطراب نوجوانان بر اساس دو بعد مدل فراند و محتوای خانواده. مجله روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، سال اول، 2: 73-61.
 13. طهرانچی، ع. (1390). مقایسه راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی در مادران مبتلا به LBP, MS, RA, و مادران سالم و بررسی رابطه آنها با شدت درد، رابطه مادر- فرزند و علائم افسردگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته خانواده‌درمانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 14. طهماسیان، ک (1375). بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، تهران: انستیتو روان‌پزشکی.
 15. طهماسیان، ک؛ خرم‌آبادی، ر؛ پوراعتماد، ح. م؛ چیمه، ن (1388). مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با مادران کودکان بهنجار، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال پنجم، 19: 399-397.
 16. ظروفی، م. (1380). بررسی رابطه میان ساختار خانواده و اختلالات رفتاری، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد واحد شبستر.
 17. غباری‌بناب، ب؛ پرند، ا؛ حسین‌خانزاده، ع؛ موللی، گ؛ نعمتی، ش. (1388). میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال نهم، 3 :238-223.
 18. غفاری، ب. (1389). مقایسه کارکرد خانواده و مهارت‌های فرزندپروری خانواده‌های کودکان دارای نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای و خانواده‌های کودکان دارای اختلال سلوک، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی؛ پژوهشکده خانواده.
 19. کشکولی، غ. (1379). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات رفتاری کودکان مدارس ابتدایی شهرستان بوشهر، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 22 و 23 :118-101.
 20. فتاحی، ع. (1390). پیش‌بینی همدلی در کودکان بر اساس متغیرهای فردی(خلق و خو و سبک دلبستگی کودک) و خانوادگی(مهارت‌های فرزندپروری و همدلی والدین)، پایان نامه کارشناسی ارشد خانواده درمانی، تهران، شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 21. مقدم، م؛ یاسمی، م. ت؛ بینا، م؛ عبدالملکی، ف؛ باقری‌یزدی، س. ع. (1381). مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه در سال 80-81. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 7، 25 :7-12.
 22. مهرابی، ح. (1384). بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان. اصفهان: سازمان آموزش و پرورش.
 23. مینایی، ا. (1390). کتابچه راهنمای فرم‌های سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 24. نجمی، س، ب؛ حسن‌زاده، ا. (1389). رابطه صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان، مجله اصول بهداشت روانی، سال 12 (2):533-522.
 25. نیکویی، م. (1388). بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر با شیوه فرزندپروری وی و نوع ارتباط مادر- نوجوان و سلامت عمومی نوجوان در مدارس دولتی پسرانه دوره متوسطه سلماس. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، تهران: دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 26. یگانه، ط. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کنش‌وری سازشی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری دانش‌آموزان، روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال دهم،40: 419-409.
 27. Achenbach, T. M, & Rescolar, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school age forms & profiles. Burlington, VT: university of Vermont, Research center of children. Youth & families.
 28. Anagold, A., Costello, E., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 57-97
 29. Aunola, K., Stattin, H., & Nurmi, J.-E. (2000). Parenting styles and adolescents, achievement strategies. Journal of Adolescence, 23, 205-222.
 30. Bangirana, P., Nakasujja, N., Giordani, B., Opoka, R. O., John, C. C., & Boivin, M. J. (2009). Reliability of the Luganda version of the Child Behaviour Checklist in measuring behavioral problems after cerebral malaria. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, doi: 10. 1186/1753-2000, 3-38.
 31. Barbara, M., Richard, R., Julie, M., Robert, G., & Haward, M. (2004). Conduct Disorder and Propositional Defiant Disorder in National Sample: Developmental Epidemiology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45,609-621.
 32. Beyer, W & Goossens, L (1999). Emotional autonomy, psychosocial adjustment and Parenting: Interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 22, 753-769.
 33. Bloomquist, M. L. (2004). Coping skills with maladaptive child. Tehran: Sana Publication.
 34. Bradly, S. J. (2002). Affect regulation and the development of psychology. New York: Guildford; 361-91.
 35. Brandendburg, N. A., Friedman, R. M., & Silver, S. E. (1990). The epidemiology of childhood psychiatric disorder: Prevalence findings from recent studies. Journals of the American academy of child and Adolescent Psychatry, 29, 76- 83.
 36. Brotman, L. M., O'Neal. C. R., Huang, H.Y., Gouley, K. K., Rosenfelt, A., Shrout, P. E. (2009). An experimental test of parenting practices as a mediator of early.
 37. Burt, S.A., Krueger, R. F., Mc Gue, M., & Iacano, W., (2003). Parent-child Conflict and the Co-morbidity among Childhood Externalizing Disorder. Journal of Archives of General Psychiatry, 60, 505-513.
 38. Byrne, B. A., Haddock, C. K. & Poston, S. C. (2002). Mid American Heart Institute : parenting style and adolescent smoking. Journal of Adolescent Health, 6, 418-450.
 39. Campbell, S. B., Shaw, D. S. & Gilliom, M. (2000). Early externalising behaviour problems:Toddlers and pre-schoolers at risk for latermaladjustment. Development andpsychopathology, 12, 467-488.
 40. Coleman, P.K., Karraker, K. H. (2003). Maternal Self-efficacy Beliefs, Competence in Parenting and Toddler’s Behavior and Developmental Status, Infant Mental Health, 24: 126-148.
 41. Colman, I., Wodsworth, M. E. J., Croudace, T. J., & Jones, P., B. (2007). Forty-year psychiatric outcomes following assessment for Internalizing disorder in adolescence. The American Journal of Psychiatry, 164, 126-133.
 42. Conger, R. D., Neppl, T., Kim, K. J., Scaramella, L. ( 2003). Angry and aggressive behavior across three generations: A prospective, longitudinal study of parents and children. J Abnorm Child Psychol. 31: 143-160.
 43. Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Kesler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence And development of psychiatric disorders in childhood and adolescen. Archives of general psychiatry, 60, 837-844.
 44. Cummings, E. M., & Davies, P.T. (2002). Effects of marital conflict on children: Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 31-63.
 45. Dadds, M. R., Maujean, A., & Fraser, J. A. (2003). Parenting and conduct problems in children: Australian data and psychometric properties of the Alabama Parenting Questionnaire. Australian Psychologist, 38, 238–241.
 46. Darling, N. (2000). Parenting style and its correlates ERIC digest. Champaign, IL: ERIC clearing house on elementary and early childhood education.
 47. Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113, 487-496.
 48. Davison, C.G, (2005). Abnormal psychology. New York :John Wiley.
 49. El-Sheikh, M., Harger, J., & Whitson, S. (2001). Exposure to parental conflict and children’s adjustment and physical health: The moderating role of vagal tone. Child Development, 72, 1617-1636.
 50. Essau. C. A., Sasagawa, S., & Frick, P. J. (2006). Psychometric Properties of the Alabama Parenting Questionnaire. Journal of Child and Family Studies,15, 597-616.
 51. Frick, P. J. (1991). The Alabama Parenting Questionnaire. Unpublished rating scale, University of Alabama.
 52. Gecas, V. & Seff, M. A. (1990). Adolescents and families: A review of the 1980s. Journal of Marriage and the Family, 52, 941-958.
 53. Gimpel, G. A., Holland, M. L. (2002). Emotional and behavioral problem of young children: Effective intervention in the preschool and kindergarten years. New York: Guildford; 400-27.
 54. Glosser, R. (2011). Examination of the relationship between the Child Behavior Checklist/ 6-18 and the Social Responsiveness Scale Parent Forms using individuals with high functioning autism. Doctoral Dissertation, Indiana University of Pennsylvania.
 55. Jacob, T. (1987). Family interaction and psychopathology. In T. Jacob (Ed.), Family interaction and psychopathology: Theories, methods, and findings (pp. 3-22). New York: Plenum.
 56. Kaplan H, Sadock B. Clinical Psychiatric. (2002). Traslater Pouraphkari N. Tehran. Publication Azadeh: 285-295.
 57. Kauffman, J . M. (2001). Characteristics of emotional and behavior Disorder of Children and Youth (7th ed.). Upper Saddle river ,NJ: Merill /Prentice hall.
 58. Kendall, P.C., Safford, S., Flannery – Schroder, E., & Webb, A. (2004). Child anxiety treatment: outcomes in adolescence and impact on substance abuse and depression at a 7.4 year follow up. Journal of consulting and clinical psychology, 72, 276-287.
 59. Kermis, D. C. R. (2004). Parental discipline and externalizing behavior problem in early child. The roles of moral regulation and child gender. Journal of Abnormal child Psychologgy, 32(4), 369-383.
 60. Liu, J. (2004). Childhood externalizing behavior: Theory and implications. Journal of Child Adolesc Psychiatr Nurs.17(3):93-100.
 61. Martinussen, M. (2011). Predicting Parenting Stress: Children's Vehavioural Problems and Parents' Coping, Infant and Child Development, 20, 162- 170.
 62. McClintock, S. M. (2005). Relationship of internalizing behavior problems to intelligence and executive functioning in children. Master of science. The University of Texas southwestern madicall center at Dallas.
 63. Meunier, J. C., Roskam, I., Browne, D. Relations between parenting and child's behavior: Exploring child's personality and parental self-efficacy as third variables. International J of Behav Dev. In press.
 64. Muris, P., Meesters, C., Merckelbach, H., & H¨ulsenbeck, P. (2000). Worry in Children is Related to Perceived Parental Rearing and Attachment, Behaviour Research and Therapy, 38, 487-497.
 65. Nakamura, B., Ebesutani, C., Bernstein, A., & Chorpita, B. (2009). A psychometric analysis of the Child Behavior Checklist DSM-oriented Scales. Journal of Psychopathology and Behavioral Asse- ssment, 31, 178-189.
 66. Nigg JT, Hinshaw SP. Parent personality traits and psychopathology associated with antisocial behaviors childhood attention deficit hyperactivity disorder. J Child Psychol Psychiatr 1998; 39: 145-59.
 67. Ngee, S. T., & Ping, O. L. (2005). Parent Physical Punishment and Child Aggression in a Singapore Chinese Preschool Sample. Journal of Marriage and Family, 67, 85-99.
 68. Patterson, C. J. (1992). Children of lesbian and gay parents. Child Development, 63, 1025–1042.
 69. Pinzi, R., Ram. A., Har-Even, D., Shnit, D., & Weizman, A. (2001). Attachment Styles and Aggression in Physically Abused and Neglected Children, Journal of Youth and Adolescence, 30, 769-786.
 70. Scaramella, L.V. L. & Leve, D. (2004). Clarifying parent child reciprocities during early childhood: The early childhood coercin model. Journal of clinical child & family psychology review, 7(2),89-107.
 71. Shelton, K.K., Frick, P.J., & Wootton, J. (1996). The assessment of parenting practices in families of elementary school-aged children. Journal of Clinical Child Psychology, 25, 317-327.
 72. Spielman, V, Ben-Ari, O, 2009, Parental Self-Efficacy and Stress-Related Growth in the Transition to Parenthood: A Comparison between Parents of Pre- and Full-Term Babies, Health and Social Work, v. 34 (3), p. 201-212.
 73. Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S., & Dornbusch, S. M. (1994). Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development,65, 754-770.
 74. Stewart, L.P., Cooper, P. J., Stewart, A. D., & Friedley, S. A. (1996) Communication and gender (3rd Ed.) Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick.
 75. Taylor, S. E, Eisenberger, N. I., Saxbe, D., Lehman, B. J., Lieberman, M. D. (2006). Neural responses to emotional stimuli are associated with childhood family stress. Biol. Psychiatry 60:296–301.
 76. Terry, C. Chi & Stephen, P. (2002). Mother–Child Relationships of Children with ADHD: The Role of Maternal Depressive Symptoms and Depression-Related Distortions. Journal of Abnormal Child Psychology. 30, 4, 387-400.
 77. Xu, Y., Farver, JAM., Zhang, Z. (2009). Temperament, Harsh and Indulgent Parenting, and Chinese Children’s Proactive and Reactive Aggression. Child Dev. 80(1): 244-258.