نگرش زوجین نابارور به اهدای اسپرم: نقش باورهای مذهبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، پژوهشگاه رویان

چکیده

نیمی ‌از زوجین نابارور مراجعه‌کننده به مراکز درمانی را مردان نابارور تشکیل می‌دهند. هدف از مقاله حاضر، نگرش زوج‌های نابارور نسبت به روش اهدای اسپرم است. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی است که به بررسی نظرات افراد در مورد اهدای اسپرم در یک شبکه اجتماعی پرداخته ‌است. در این حوزه به آرای فقها و مسائل علمی ‌مبتنی بر ‌‌گزینه‌های موجود برای درمان ناباروری و اولویت هر یک نسبت به دیگری پرداخته شده ‌است. به منظور تحلیل این نگرش، با توجه به وجود محور مذهب و تأثیرات آن در نگاه و تصمیم‌گیری افراد در زندگی خصوصاً در درمان ناباروری به ‌عنوان تکمیل زندگی زناشویی، سایه مذهب در تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در نهایت 3 تم اصلی و 4 تم فرعی استخراج گردید. تم‌های اصلی: رایج‌ترین روش‌های اهدای اسپرم، اهدای جنین و فرزندخواندگی بودند. به ‌علت وجود نگاه منفی‌تر به روش اهدای اسپرم نسبت به اهدای جنین به نظر می‌رسد وجود این روش تنها تعداد ‌‌گزینه‌های درمانی را افزایش می‌دهد اما در کل محدودیت‌های بسیاری را در جامعه اسلامی‌ می‌افزاید.

عنوان مقاله [English]

Attitudes of infertile couples to sperm donation: the role of religious beliefs

نویسنده [English]

 • Narges Bagheri Lankarani
Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine
چکیده [English]

Half of infertile couples referring to health centers are infertile males. The aim of present study was considering the attitudes of infertile couples to sperm donation. This study is a qualitative content analysis research which concentrates on the opinions of the people who discuss about sperm donation in a cyberspace social network. In this field the opinions of jurists and scientific issues based on priorities of each available option for the treatment of infertility have been compared and prioritized. In order to analyze these attitudes, and according to the religion and its impact on the approach and decision making, particularly in the treatment of infertility as the completion of married life, the shadow of religion in decision-making is considered. Finally, three main themes and four sub-themes were extracted. Main themes are: the most frequent methods i.e. sperm donation, embryo donation and adoption. Due to the more negative view of sperm donation comparing to embryo donation it seems that the existence of sperm donation just increases the number of treatment options, but adds many restrictions in the whole Islamic community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility- Sperm Donation- Egg donation- Embryo donation- Adoption
 1. آخوندی، م. م.، افلاطونیان، ع.، اصغرنیا، م.، و امام‌هادی، م. ع. (1385). اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری. تهران: سمت.
 2. پورمحمدی، م. (1392). ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خلاف روح قانون است. استخراج شده 09/07/1392، از http://namehnews.ir/fa/news/71869/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 3. رجایی، ف.، محقق داماد، س. م.، و موسوی، س. م. ص. (1390). بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود. فقه و حقوق اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز)، 1(2)، 62-45.
 4. شهیدی، م. (1345). تلقیح مصنوعی انسان. مجله حقوقی دادگستری، 1(1)، ؟-100.
 5. قربانی، م. (1391). قانون جدید فرزندخواندگی در یک قدمی‌تصویب/ دختران مجرد مادر می‌شوند! خبرگزاری مهر.
 6. کرمی‌نوری، ر.، آخوندی، م. م.، و بهجتی اردکانی، ز. (1380). جنبه‌های روانی-اجتماعی ناباروری از دیدگاه پزشکان ایرانی. مجله باروری و ناباروری، 2(3)، 26-13.
 7. دفتر‌ رهبر معظم (1394). اجوبة الاستفتائات. 1275.
 8. Akhoundi, M. M., Aflatoonian, A., Asgharnia, M., & Emam Hadi, M. A. (2006). [Essays on Gamete & Embryo Donation in Infertility Treatment]. Tehran: Samt Publications [in Persian].
 9. Cohlen, B., & Ombelet, W. (2013). Intra-Uterine Insemination: Evidence Based Guidelines for Daily Practice. United Kingdom: Taylor & Francis
 10. Connolly, T., & Ordonez, L. (2003). Judgment and Decision Making Handbook of Psychology. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 11. Cuticchia, A. J. (2008). The Legal Treatment of the Parental Rights and Obligations of Sperm Donors. Open Law Journal, 1, 16-22.
 12. Ghorbani, M. (2015). [The new rule for child adoption is near to pass: Single girls will be mothers]. Mehr News Agancy [in Persian].
 13. Inhorn, M. C. (2006). Making muslim babies: IVF and gamete donation in sunni versus shi’a islam. Culture, Medicine and Psychiatry, 30(4), 427-450. doi:10.1007/s11013-006-9027-x
 14. Inhorn, M. C., Patrizio, P., & Serour, G. I. (2010). Third-party reproductive assistance around the Mediterranean: comparing Sunni Egypt, Catholic Italy and multisectarian Lebanon. Reproductive BioMedicine Online, 21(7), 848-853.
 15. Karami Nouri, R., Akhoundi, M. M., & Behjati Ardakani, Z. (2001). [Psychosocial aspect of infertility from the viewpoint of Iranian physicians]. Journal of Reproduction & Infertility, 2(3), 13-26 [in Persian].
 16. Meyers, M., Diamond, R., Kezur, D., Scharf, C., Weinshel, M., & Rait, D. S. (1995). An Infertility Primer for Family Therapists: Medical, Social, and Psychological Dimensions. Family Process, 34(2), 219-229.
 17. Milkman, K. L., Chugh, D., & Bazerman, M. H. (2009). How can decision making be improved? Perspectives on Psychological Science, 4(4), 379-383.
 18. Mroz, J. (SEPT. 5, 2011). One Sperm Donor, 150 Offspring. Health, The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2011/09/06/health/06donor.html?_r=0
 19. Pargament, K. I. (2001). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford Press.
 20. Pourmohamadi, M. (2013). [Marriage of legal guaridian to adopted child is against the sprit of law]. Mehr News Agancy [in Persian]. Retrieved from: http://namehnews.ir/fa/news/71869/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 21. Question on religious matters, 1275 C.F.R. (2014) [in Persian].
 22. Rajaie, F., Mohaghegh damad, S. M., & Mousavi, S. M. S. (2011). Legal and Jurisprudental Consideration of Legal Relationship of Human to his Body Organs. Journal of Jurisprudence and Islamic Law, 2(2), 45-62 [in Persian].
 23. Serour, G. I., & Dickens, B. M. (2001). Assisted reproduction developments in the Islamic world. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 74(2), 187-193.
 24. Serre, J. L., Leutenegger, A. L., Bernheim, A., Fellous, M., Rouen, A., & Siffroi, J. P. (2014). Does anonymous sperm donation increase the risk for unions between relatives and the incidence of autosomal recessive diseases due to consanguinity? Human Reproduction, 29(3), 394-399. doi:10.1093/humrep/det452
 25. Shahidi, M. (1966). [Human artificial insemination]. The Judiciary Law Journal, 1(1), ?-100 [in Persian].
 26. Whiteford, L. M., & Gonzalez, L. (1995). Stigma: the hidden burden of infertility. Social Science and Medicine, 40(1), 27-36.
 27. Wikipedia. (2015). Sperm donation laws by country.