بررسی رابطه فرهنگ خانواده- کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل بین کارکنان پلی‌اکریل ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

برای حل تعارض کار با خانواده ایجاد یک فرهنگ خانواده کار اهمیت یافته است که طبق آن مدیران باید خود را (در حدی که هستند) مسئول زندگی خانوادگی کارکنان دانسته و از آن حمایت کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه تداخل کار ـ خانواده و حمایت مدیر از زندگی خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری و تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. در این پژوهش یافته‌ها نشان داد که حمایت مدیر از زندگی خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل، تعارض کار ـ خانواده را تا سطح بالایی بهبود می­ بخشد. بر مبنای یافته­ های این پژوهش آموزش مدیران برای انجام حمایت اجتماعی از کارکنان‌شان را می‌توان مداخله‌ای مؤثر برای اثربخش کردن فرهنگ خانواده کار دانست. اما مهم‌تر از آن آموزش سرپرستان بلافصل، برای حمایت از همکاران‌شان جهت تعادل‌بخشی بین تقاضاهای کار و خانواده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Family-Work Culture with Work and Family Overlap through Supporting Head Manager among the personnel of Iranian Poly Acrylic Company

نویسندگان [English]

 • Marzieh Hajrasuliha 1
 • Hamid Reza Oreyzi 2
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Faculty of Education and Psychology, Isfahan University
چکیده [English]

To resolve work-family conflict, creating a culture of work-family is important, in which managers should feel responsible for family life of employees and support them. The purpose of this study was to investigate relationship between work-family overlap with managers’ support for families through supporting head managers. Method of study was descriptive and correlational with structural equation modeling approach and discriminating direct and indirect effects. The results showed that supporting family life through supporting head manager, highly improves work-family conflict. Based on the findings of this study, training managers to carry out social support to employees is demonstrated an effective intervention to actualize the work-family culture. However, training head manager to support their colleagues to equilibrate the work and family demands is more important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work Culture- Conflict- Head Manager
 1. امینی، م.، و عریضی، ح. م. (1387). بررسی رابطه بین فرهنگ کار راهه و فرهنگ ساعات کار با برازش فرد و برازش فرد با سازمان با توجه به نقش میانجی اعتماد به مشاور سازمانی. مجموعه مقالات اولین همایش کشوری دانشجویی مشاوره، رشد و پویایی، 11 خرداد 1387.
 2. راثول، و. (1951). برنامه‌ریزی جانشینی موثر. ترجمه ا. ر. حراف (1384). تهران: انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
 3. عریضی، ح ر. براتی ه. (1392). اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22(72)، 22-1.
 4. عریضی، ح. ر. و حاج رسولی‌ها، م. (1393). بررسی رابطه فرهنگ خانواده، کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت همکار در بین کارکنان پلی اکریل ایران. اولین کنگره روان‌شناسی خانواده، 30-29 آبان 1393، اهواز.
 5. عریضی، ح. ر.، دیباجی، م. و صادقی، م. (1390). بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده با حمایت سازمانی ادراک‌شده، استرس شغلی و خودتسلطیابی در کارکنان اقماری. پژوهش‌های روان‌شناختی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، 1(2)، 170-151.
 6. عریضی، ح. ر. و ذاکرفرد، م. س. (1389). رابطه تعارض کار ـ خانواده با رفتار مدنی ـ سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه‌ای. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 6(1)، 41-23.
 7. Amini, M. & Oreyzi, H. R. (2008). Investigating the relationship between career culture and the work-shift culture with person fitness, and person fitness with organization with attention to mediator role of trust to organizational counselor. Paper Collection of the National Student Conference on counselling, growth and dynamicity, Al-Zahra University, 31 May 2008.
 8. Azman, I., Shifa, M. N., Zulkifli, Y., Uugku, A. U. Z., Yusof, I., & Jauhariah, A. S. A. (2013). Social support in job performance as an antecedent of work intrusion on family conflict: Empirical evidence. Journal of Contemporary Management, 18(2), 37-55.
 9. Eisenberger, R., Stinglhamber, F., & Vandenberghe, C. (2002). Perceived supervisor support: Contribution to perceived Organizational support and employee retention. Journal of applied psychology, 87(3), 567-573.
 10. Forret, M., & Janaz, S. (2005). Perceptions of an organization’s culture for work and family: Do mentors make a difference? Journal of career Development International, 6(7), 478-792.
 11. Kossek, E. E., Pichler, S, Bodner, T., & Hammer, L. B. (2011). Workplace Social Support and Work–Family Conflict: A Meta-Analysis Clarifying the Influence of General and Work–Family-Specific Supervisor and Organizational Support. Personal Psychology, 64, 289-313.
 12. Lapierre, L. M., & Allen, T. D. (2006). Work-Supportive Family, Family-Supportive Supervision, Use of Organizational Benefits, and Problem-Focused Coping: Implications for Work–Family Conflict and Employee Well-Being. Journal of Occupational Health Psychology, 11(2), 169-181.
 13. Mesmer-Magnus, J., & Glew, D. J. (2012). Workplace Predictors of Family-Facilitative Coworker Support. Journal of Workplace Behavioral Health, 27(4), 289-310.
 14. Mesmer-Magnus, J., & Viswesvaran, C. (2009). The role of the coworker in reducing work–family conflict: A review and directions for future research. Pratiques Psychologiques, 15(2), 151-300.
 15. Michie, J. & Scheenan – Quinn, M. (2001). Labor market flexibility, human resource management and corporate performance. Journal of management, 12, 287-306.
 16. Oreyzi, H. R. & Barati, H. (2014). Trust in Supervisor Mediator between Organizational Commitment and Commitment to change. Journal of Management Studies in development & Evolution, 72(22), 1-22.
 17. Oreizi, H. R., Dibaji, M., & Sadeghi, M. (2011). Investigating the Relationship of Work-Family Conflict with Perceived Organizational Support, Job Stress and Self-Mastery in Expatriate Workers. Journal of Research in Clinical Psychology and Counseling, 1(2), 151-170.
 18. Oreyzi, H. R., & Hajrasuliha, M. (2014). Investigating the Relationship between Family-Work Culture with Work and Family Overlap through Supporting Head Manager among Iranian Poly Acryl Staffs. The First National Congress on Family Psychology, 19-20 November 2014, Ahvaz.
 19. Oreizy, H. R., & Zakerfard, M. S. (2010). Relationship between Work-Family Conflict and Organizational Citizenship Behavior within the Mediator Role Framework of Procedural Justice. Journal of Family Research, 6(1), 23-41.
 20. Qiu, L. (2010). A Study on the Moderating Effects of Supervisor Support on the Relationship between Work-Family Conflict and Turnover Intention. International Conference on Management and Service Science (MASS), 24-26 Aug. 2010, China.
 21. Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceive Organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 22. Rothwell, W. J. (1951). Effective Succession Planning (A. R. Haraff, Trans.). Tehran: Publication of National Petrochemical Industries Company.
 23. Sachau, D. A., Gertz, J., Matsch, M., Palmer, A. J., & Englert, D. (2012). Work-Life Conflict and Organizational Support in a Military Law Enforcement Agency. Journal of Police Criminal Psychology, 27(1), 63-72.
 24. Selvarajan, T. T., Cloninger, P. A., & Singh, B. (2013). Social support and work–family conflict: A test of an indirect effects model. Journal of Vocational Behavior, 83, 486-499.
 25. Thompson, C., Beauvais, L., & Lyness, K. (1999). When work–family benefits not enough: the influence of work–family culture on benefit utilization, organizational attachment, and work–family conflict. Journal of vocational behavior, 54, 324-415.
 26. Warner, M. A., & Hausdorf, P. A. (2012). Understanding work-to-family conflict: the role of organization and supervisor support for work-life issues. Organization Management Journal, 6(3), 130-145.