مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

2 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه روان‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، سبک­ های عشق و نارسایی­ هیجانی در افراد زودازدواج و افراد دیرازدواج بود. از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه زوج ­های ساکن شهر اردبیل بودند،50 آزمودنی زودازدواج (25 زن و 25 مرد) و 50 آزمودنی دیرازدواج (25 زن و 25 مرد) به روش نمونه­ گیری در دسترس به عنوان دو گروه مورد مطالعه انتخاب شدند. فهرست شادکامی آکسفورد، آزمون سبک­های عشق و مقیاس آلکسی‌تیمیا به عنوان ابزارهای جمع­ آوری اطلاعات بر روی آزمودنی­ ها اجرا شد. روش تحقیق پژوهش حاضر علی ـ مقایسه­ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات شادکامی، سبک­ های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و افراد دیرازدواج تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات افراد دیرازدواج در متغیر شادکامی، سبک عشق واقع­گرا و سبک عشق رفاقتی بیشتر از افراد زودازدواج بود. اما میانگین نمرات افراد زودازدواج در سبک عشق رمانتیک، سبک عشق وابسته، دشواری شناسایی و توصیف هیجانات و تفکر عینی در مقایسه با افراد دیرازدواج به طور معناداری بیشتر بود. براساس این نتایج پیشنهاد می­شود متخصصین خانواده در مراجعان زودازدواج و دیرازدواج این متغیرها را مدنظر داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

Comparing happiness, love style and alexithymia among individuals who marry early and late

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Soleimani 1
 • Mojtaba Habibi 2
 • Mohammad Sahebgharen Fard 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Urmia University
2 Shahid Beheshti University, Faculty of Education and Psychology, Family Research Institute
3 Urmia Medical University
چکیده [English]

The main objective of this study was to compare happiness, love style and alexithymia in individuals who marry early and late. From all couples who were living in Ardabil city, two groups of 50 early married (25 females and 25 males) and 50 late married (25 females and 25 males) individuals were selected through available sampling method. The Oxford Happiness Inventory, the Hendricks Love Attitudes Scale and the Alexithymia Scale were used as tools of investigation. The method of study was causal-comparative and multivariate analysis of variance and Pearson correlation coefficient tests were used for analyzing data. The results showed that there are significant differences between happiness, love style and alexithymia mean scores in individuals who married early and late. Generally, mean scores of happiness, practical love, and friendship love styles were higher in the late married than the early married group. While, early married individuals gained significantly higher scores in passionate love, possessive-dependent love, difficulty of identifying and describing the feelings and concrete thinking in comparison to the late married individuals. Based on these results, it is suggested that family experts take into account the love styles of clients in family therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • happiness- love styles- alexithymia- late married individuals- early married individuals
 1. افخمی، ا.، بهرامی، ف. و فاتحی‌زاده، م. (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(9)، 442-431.
 2. استرنبرگ.، ر. (1987). قصه عشق؛ نگرشی تازه به روابط زن و مرد، ترجمه ع. بهرامی (1382). تهران: انتشارات رشد.
 3. چلبیانلو، غ. ر. (1383). بررسی رابطه شادکامی ذهنی و رضایت زناشویی در زوجین زودازدواج و زوجینی که مدت زیادی از ازدواج آن‌ها می‌گذرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد شیراز.
 4. دلاور، ع. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
 5. ذوالفقارپور.، م. (1380). بررسی رابطه بین ساختار مدرن در خانواده با رضایت‌مندی زناشویی زنان کارمند و خانه‌دار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهراء.
 6. رفیعی‌نیا، پ. و اصغری، آ. (1386). رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(9)، 501-491.
 7. ضمیرى، ا.، ابافت، ح.، روشنی، خ. و عسگری، پ. (1390). رابطه باورهای مذهبی و شادکامی با بخشودگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. یافته‌هاى نو در روان‌شناسى، 6(21)، 112-89.
 8. فرح‌بخش. ک. و شفیع‌آبادی، ع. (1385). ابعاد عشق‌ورزی براساس نظریه سه‌بعدی عشق در چهار گروه از زوج‌های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، 30(6)، 101-88.
 9. مجدالدین، ا. (1386). بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان. پژوهش‌نامه علوم انسانی،53(6)، 375-386.
 10. مزلو، ا. (1987). انگیزش و شخصیت، ترجمه ا. رضوانی (1375). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 11. مظاهری، ع.، حیدری، م. و پوراعتماد، ح. (1384). مقایسه بهداشت روانی در زوج‌های جشن ازدواج دانشجویی و زوج‌های عادی. مجله روان‌شناسی، 7(1)، 36-49.
 12. موسوی، ا. (1386). مشاوره قبل از ازدواج با نگاه کاربردی، تهران: مهرکاویان.
 13. نوربالا، ا. و علی‌پور، ا. (1378). بررسی مقدماتی و روایی پرسش‌نامه آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. اندیشه و رفتار، 5(1و2)، 66-55.
 14. Afkhami, A., Bahrami, F., & Fatehizde, M. (2006). [Examines the relationship between forgiveness and marital conflicts in Yazd province]. Journal of Family Research, 3(9), 442-431 [in Persian].
 15. Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali. M. H. (2010). Effect of family problem solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 1(8), 682-687.
 16. Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 33-40.
 17. Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychological Record, 57(2), 233-240.
 18. Berenbaum, H. (1996). Childhood abuse, alexithymia and personality disorder. Journal of Psychosomatic Research, 41(5), 585-595.
 19. Booth, A., Johnson, D., White, L. K., & Edwards, J. N. (1986). Divorce and Marital Instability over the Life Course. Journal of Family Issues, 7(4), 421-442.
 20. Brunner, A. (2004). Positive psychology, the science of happiness and human strengths. New York: Routledge.
 21. Carver, C. S. (2004). Self-regulation of action and affect. In R.F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds), Handbook of Self-regulation. Research, Theory, and Applications (pp. 13–39). New York: Guilford.
 22. Chalabianloo, G. (2003). Evaluate the relationship between subjective happiness and marital satisfaction in early marriage couples and couples who married a long time ago. Master's thesis. Azad University of Shiraz [in Persian].
 23. Delavar, A. (2005). [Theoretical and practical research in the humanities and social sciences]. Tehran: Roshd Publications [in Persian].
 24. Diblasio, F. A. (2000). Decision – based forgiveness treatment in cases of marital infidelity. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 37(4), 149-158.
 25. Engel, G., Olson, K. R., & Patrik, C. (2000). The personality of love: Fundamental motives and traits related to components of love. Personality and Individual Difference, 32(6), 839-853.
 26. Enright, R. (2011). Psychological Science of Forgiveness: Implications for Psychotherapy and Education. The Conference of Neuroscience and Moral Action: Neurological Conditions of Affectivity, Decisions, and Virtue. Pontificia Universita della Santa Croce, Rome, Italy.
 27. Farahbakhsh, K., & Shafiabadi, P. (2005). [Dimensions of Love Based on the theory of three-dimensional love in the nomination in four groups of couples, marriage, marry and have children]. Knowledge and Research in Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Esfahan), 30 (6), 101-88 [in Persian].
 28. Furnham, A., & Brewing, C. (1990). Personality and happiness. Personality and Individual Differences, 11, 1093-1096.
 29. Glasser, M. D., & William. R. (2000). Counseling with choice theory the new reality therapy. New York: harper Collin publisher.
 30. Hatfield, E., Pillemer, T., O’Brien, M., & Lee, Y. (2008). The endurance of love: passionate and companionate love in newlywed and long-term marriages. Interpersona, 2(1), 35-64.
 31. Hendrick, C., & Hendrick, S. (1989). Research on love: Does it measure up? Journal of Personality and Social Psychology, 56(4), 784-794.
 32. Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073–1082.
 33. Humphreys, T. P., Wood, L. M., & Parker, J. D. A. (2009). Alexithymia and satisfaction in intimate relationships. Personality and Individual Differences, 46(2), 43–47.
 34. Johansson, D. R., Amoloza, T. O., & Boot, A. (1992). Debility and development change in marital quality: a three wave panel analysis. Journal of Marriage the Family, 54(5), 582- 594.
 35. Kokkonen, P., Karvonen, J. T., Veijola, J., Laksy, K., Jokelainen, J., Jarvelin, M. R & Joukamaa, M. (2001). Prevalence and sociodemographic correlates of alexithymia in a population sample of young adults. Comprehensive Psychiatry, 42(6), 471–476.
 36. Majdaddin, A. (2006). [The study of causes and effects of girls’ marriage age increasing in rural on Ashtian]. Journal of Human Sciences, 53(6), 375-386 [in Persian].
 37. Maslow, A. (1987). Motivation and Personality (A. Rezvani Trans.). Mashhad: Astan Quds Razavi [in Persian].
 38. Matsuyuki, M. (2011). An examination of the process of forgiveness and the relationship among state forgiveness, self-compassion, and psychological well-being experienced by Buddhists in the United States. A Doctoral dissertation in Education, the University of Kentucky.
 39. Mazaheri, A., Heidari, M., & Pouretemad, H. (2004). Comparison of Mental Health in Student Wedding Ceremony couples and normal couples. Journal of Psychology, 7(1), 36-49 [in Persian].
 40. Mousavi, A. (2007). [Premarital counseling with practical view]. Tehran: Mehr Kavian Publications [in Persian].
 41. Mullet, E., & Girard, K. (2000). Developmental and cognitive points of view on forgiveness. In McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (Ed.). Forgiveness: Theory, research, and practice (PP.111-132). New York: Guilford Press.
 42. Myerberg. L. (2011). Forgiveness and Self-Regulation: Forgiveness as a Mechanism of Self-Regulation: An Ego-Depletion Model. Honors Thesis in Psychology, University of Richmond.
 43. Nemiah, J. C. (1996). Alexithymia: Present, past, and future? Psychosomatic Medicine, 58(3), 217–218.
 44. Noorbala, A & Alipour, A. (1378). [A preliminary study and the validity of the Tehran University of Oxford]. Thought and Behavior, 5(1, 2), 66-55 [in Persian].
 45. Rafinea, P., & Asghari, A. (2006). [The relationship between types of love with subjective well-being in married students]. Journal of Family Research, 3(9), 501-491[in Persian].
 46. Rice, P. (1997). Intimate relationships, marriage and families. London: Mayfield Publishing Company.
 47. Rogers, S. J., & De Boer, D. D. (2001). Changes in wives’ income: effects on marital happiness, psychological well-being, and the risk of divorce. Journal of Marriage and Family 63(2), 458–472.
 48. Schoen, A. N., Rothert, K., Nicola, J., Kim, J., & Young, J. (2007). Women’s employment, marital happiness, and divorce. Social Forces 81(2) 643–662.
 49. Schumm, W. R., & Bugaighis, M. A. (1986). Marital quality over the marital career: Alternative explanation. Journal of Marital and the Family, 48, 165- 168.
 50. Stephen, J. P., Linley, A., Harwood, J., Lewis, C. A., & Mc Collam, P. (2004). Rapid assessment of well-being: The Short Depression-Happiness Scale (SDHS). Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 77(2), 463-478.
 51. Sternberg, G. (1987). Love Story, a new approach to male-female relationships (A. Bahrami, Trans.). Tehran: Roshd [in Persian].
 52. Valiant, C. O., & Valiant, G. E. (1993). Is the u-curve of marital satisfaction and illusion? A 40-year study of marriage. Journal of marriage and the family, 55(1), 230- 240.
 53. Veenhoven, R. (2005). Is happiness relative? Social Indicators Research, 24(1), 1-34.
 54. Wagner, H., & Lee, V. (2008). Alexithymia and individual differences in emotional expression. Journal of Research in Personality, 42(3), 83–95.
 55. Zamiri, A., Abaft, H., Roshani, K., & Asghari, P. (2011). [The relationship between religious beliefs and happiness with students’ impunity of Islamic Azad University of Ahvaz]. New findings in Psychology, 6 (21), 112-89 [in Persian].
 56. Zolfagharpour, M. (2000). Examine the relationship between modern family structure with marital satisfaction in Women employees and housewife. Master thesis. Al-Zahra University [in Persian].