دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، 1401 
تحلیل اقتصادی مهریه

صفحه 7-21

10.52547/JFR.18.1.7

محمد روشن؛ مجتبی قاسمی؛ محمدرضا فرهنگ