مقایسه اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی براساس تئوری انتخاب و نظریه گاتمن بر گذشت در زندگی زناشویی زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

2 گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد سوسنگرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، سوسنگرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی براساس دو رویکرد تئوری انتخاب و گاتمن بر گذشت زنان در زندگی زناشویی است. روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زنان متأهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره تسنیم در شهرستان شوش در سال 98 بودند که از میان آن‌ها 60 نفر با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی جای گرفتند. گروه اول در 9 جلسه 60 دقیقه­ای غنی‌سازی براساس تئوری انتخاب و گروه دوم در 8 جلسه 60 دقیقه­ای غنی­سازی براساس نظریه گاتمن را آموزش دیدند. و گروه کنترل نیز پرسش‌نامه گذشت را در هر دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند و هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. آزمودنی­ها پرسش‌نامه گذشت ری (1988) را در مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون تکمیل کردند. برای تحلیل داده­ها، روش تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی به کار رفت که نتایج نشان داد هر دو روش تئوری انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش گذشت زنان در زندگی زناشویی مؤثر است و غنی­سازی براساس تئوری انتخاب اثربخشی بیشتری دارد. همچنین، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد آموزش غنی‌سازی بر اساس هر دو روش بر گذشت مؤثر است و روش تئوری انتخاب ماندگاری بالاتری دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Marital Life Enrichment Training based on Choice Theory and Gottman Theory on Forgiveness in Women's Marital Life

نویسندگان [English]

  • masoud shahbazi 1
  • mohammad mansori 2
  • seyedeh Zahra alavi 3
1 Department of Counseling, Masjed Soleiman, Branch,Islmaic Azad University, Masjed Soleiman, Iran
2 Department of Counseling, Ahvaz Branch,Islmaic Azad University,Ahvaz, Iran
3 Department of Psychology, Sosangerd Branch,Islmaic Azad University,Sosangerd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to compare the effectiveness of marital life enrichment training based on two approaches of choice theory and Guttman on forgiveness in women in marital life. The study population consisted of married women with marital problems who were referred to Tasnim Counseling Center in Shoush in 2019, from which 60 people were selected by available sampling method and randomly assigned to three equal groups. The first group received 9 sessions of marital enrichment based on choice theory and the second group 8 sessions of marital enrichment based on Gottman theory. the control group completed the forgiveness questionnaire in both pre-test and post-test stages and did not conduct any training.
Subjects completed the Ray’s forgiveness questionnaire in the pre-test and post-test stages. For data analysis, repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used. The findings showed that marital enrichment based on choice theory is more effective.
Also, the results of Bonferroni post hoc test showed that the effectiveness of marital enrichment training of both methods is effective on forgiveness and the choice theory has a higher durability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Theory
  • Gottman Theory
  • Forgiveness in Marital Life