استانداردهای والدین ایرانی درباره عروس و داماد مطلوب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ساختارهای شناختی ابعاد مهمی از ارزیابی­ها در روابط هستند. از طرفی در ایران خانواده­های همسران، نقش مهمی در کیفیت روابط زناشویی دارند. تحقیق حاضر به مطالعه بخشی از این شناخت­ها یعنی استانداردها از منظر والدین ایرانی درباره عروس و داماد مطلوب، با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری، پرداخته است. بدین منظور با 20 نفر از والدین دارای حداقل یک عروس یا داماد، مصاحبه نیمه­ساختار یافته صورت گرفت. میانگین سنی مادران و پدران به ترتیب 5/57 و 5/58 سال بود. داده­ها با استفاده از روش کلایزی تحلیل شد. چهار مضمون اصلی شامل ویژگی­های مطلوب زوجی و ارتباط با همسر، ویژگی­های مطلوب ارتباط با خانواده همسر، ویژگی­های مطلوب خانوادگی و قابلیت­های مطلوب فردی درباره عروس و داماد مطلوب به دست آمد. دلایل استانداردها عبارت‌اند از: تسهیل‌کننده رابطه مطلوب بین همسر فرزند با فرزند، تسهیل‌کننده رابطه مطلوب بین همسر فرزند با خانواده، تسهیل‌کننده رابطه مطلوب بین فرزند با خانواده همسرش، تسهیل‌کننده رابطه مطلوب بین خانواده با خانواده همسر، تسهیل‌کننده رابطه مطلوب بین نوه با خانواده و آسیب نرساندن به رابطه بین فرزند با خانواده. استانداردهای والدین به مضامین راهبردهای دوگانه «تحقق استانداردها قبل از ازدواج» و «واکنش به تحقق نیافتن استانداردها بعد از ازدواج» اشاره دارد. جوهره استانداردها، حفظ انسجام خانواده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Parents’ Standards for Desirable Child-in-law

نویسندگان [English]

  • roya montazeri 1
  • Mona Cheraghi 2
  • Hajar Fallahzadeh 3
1 University of shahidbeheshty
2 Assistant Professor, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cognitive structures form one’s appraisals of their relationships. Spouse's family play an important role in the quality of marital relationships in Iran. The present study examines some of these cognitions, namely the standards from the perspective of Iranian parents about the desired in-law, with the approach of interpretive phenomenology. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 20 parents with at least one in-law. The mean ages of mothers and fathers were 57/5 and 58/5 years, respectively. Data were analyzed by Klaizi method. four themes were, Desirable characteristics of the couple and relationship with the spouse and communication with the spouse's family, desirable family characteristics and desirable individual capabilities. Reasons for standards include facilitating a good relationship between the spouse and the child, facilitating a good relationship between the family and the spouse, and between the grandchild and the spouse. The way parents' standards refer to themes are dual strategies of fulfilling standards before marriage and dual strategies of responding to non-fulfillment of standards after marriage. The essence of standards is maintaining family Period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • Parents
  • In-law relations
  • Iranian Family
  • Inter generational Relations