پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه مهرورزی والدین و مهارت‌های اجتماعی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای احساس تنهایی در دانش‌آموزان شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 گروه روانشناسی دانشگاه یزد

3 گروه روان شناسی دانشگاه یزد. دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه‌ مهرورزی والدین و مهارت‌های اجتماعی با توجه به نقش واسطه‌ای احساس تنهایی در دانش‌آموزان پایه نهم شهر یزد بود. جامعه‌ آماری شامل تمام دانش‌آموزان پایه نهم شهر یزد در سال تحصیلی 98-97 بود که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی تعداد 260 نفر انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، مهرورزی والدین بوری، مهارت‌های اجتماعی ایندربیتزن و احساس تنهایی دهشیری بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و Amos-21 و آزمون‌های همبستگی، معادلات ساختاری و t مستقل تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که احساس تنهایی در رابطه مهرورزی والدین با اعتیاد به اینترنت نقش واسطه‌ای معناداری دارد اما در رابطه مهارت‌های اجتماعی با اعتیاد به اینترنت، نقش واسطه‌ای احساس تنهایی، معنادار نبود. همچنین اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در پسران به صورت معناداری بیش از دختران و مهارت‌های اجتماعی در دختران به صورت معناداری بیش از پسران بود، ولی در مهرورزی والدین بین دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد. لذا از طریق مهرورزی والدین و افزایش مهارت‌های اجتماعی و همچنین پر کردن خلأ احساس تنهایی در دانش‌آموزان می‌توان از اعتیاد به اینترنت تا حدودی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Internet Addiction Based on Parental Affection and Social Skills, The Mediating Role of Loneliness in Ninth Grade Students in Yazd

نویسندگان [English]

  • H zareei 1
  • mina yektafar 2
  • samaneh asadi 3
1 department of psychology. yazd uni
2 department of psychology. yazd uni
3 department of psychology. yazd uni
چکیده [English]

The aim of this research Is to predict Internet addiction based on parental affection and social skills considering the mediating role of loneliness in ninth grade students in Yazd.. The population of the research included all ninth grade students in Yazd in the academic year of 2018. using cluster sampling 260 were selected. Yang's Internet Addiction Questionnaire, Buri's Parental affection, Inderbitzens' Social Skills and Dehsiri's Loneliness were filled out by participants. data were analyzed using SPSS 16 software and Amos21. Results showed that loneliness has a significant mediating role in the relationship between parental nurturance and Internet addiction, but in the relationship between social skills and Internet addiction, the mediating role of loneliness was not significant. Also, internet addiction and loneliness in boys were significantly higher than girls and social skills in girls were significantly higher than boys, but no significant difference was observed between girls and boys in parental affection. Therefore, through parental affection and increasing social skills, as well as mitigating students' sense of loneliness, Internet addiction can be prevented to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Addiction
  • Parental affection
  • Social skills
  • Loneliness