تحلیل اقتصادی مهریه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده خانواده

2 عضو هیئت علمی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله در پی آن است که با استفاده از آموزه­های اقتصاد خرد، تأثیر میزان مهریه بر رفتار ازدواجی افراد و نیز برخی از مهم‌ترین تصمیمات درون­خانواده­ای را به صورت نظری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل­های نظری حاکی از آن است که افزایش مهریه، با افزایش قیمت ضمنی ازدواج برای مردان منجر به کاهش میزان تقاضای آنها برای ازدواج و سرریزشدن این تقاضا به بازارهایی می­شود که جایگزینی برای ازدواج در آنها عرضه می­شود. افزایش مهریه خالص منفعت انتظاری فرزندآوری را برای مردان افزایش و برای زنان کاهش خواهد داد که منجر به ایجاد انگیزه­های واگر برای فرزندآوری در خانواده می­شود. با توجه به آنکه با افزایش مهریه­، خالص منفعت انتظاری طلاق برای مرد کمتر و برای زن بیشتر می­شود، این نکته می­تواند رفتار پس­اندازی خانواده را مختل نماید. تأثیر میزان مهریه بر احتمال وقوع طلاق با توجه به وجود انگیزه­های متضاد در مرد و زن قابل پیش­بینی نیست اما به نظر می­رسد با افزایش مهریه اگر زن تمایلی به مبادله تمام یا بخشی از مهریه با حق طلاق و حضانت فرزندان، که طبق قانون به صورت پیش‌فرض به مرد داده شده است، نداشته باشد احتمال آنکه فرآیند طلاق به خشونت کشیده شود افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Economic Analysis of Mahr

نویسندگان [English]

  • Dr Mohammad Roshan 1
  • Mojtaba Ghasemi 2
  • mohamadreza farhang 3
1 Shahid Beheshti University, Family Research Institute
2 Faculty Member
3 shahid beheshti university
چکیده [English]

This paper purports to analyze the effects of Mahr on marital behavior and some important intra-family decisions by applying microeconomic tools. Theoretical analyses imply that an increase in Mahr increases the implicit price of marriage, and it would decrease demand for marriage and thereby increase demand for marriage substitutes. An increase in Mahr would increase the net expected benefit of fertility for the husband and would decline it for the wife. It creates divergent incentives for fertility in the family that might decrease it. Due to the contradictory incentives of wife and husband, the final effect of Mahr on the divorce is not theoretically predictable. However, it seems that if the wife is not inclined to exchange part or whole of her Mahr for divorce and custody rights (which are given to the husband by default), then domestic violence might increase in the divorce process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mahr
  • Economic Analysis
  • Marriage
  • Divorce
  • Fertility