بررسی تأثیرعوامل اجتماعی و تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق بر طلاق توافقی (از دیدگاه متقاضیان طلاق شهرستان همدان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور- ایران

2 کارشناسی ارشدجامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور- ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی و تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق بر طلاق توافقی از دیدگاه متقاضیان طلاق بود. روش آن توصیفی-تحلیلی بود و از ابزار گردآوری اطلاعات ترکیبی استفاده شد. ابتدا از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار‌یافته استفاده شد و 20 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند برای مشارکت در مصاحبه و شناسایی مؤلفه‌ها انتخاب شدند. سپس 329 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده گزینش شدند و پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر اساس مؤلفه‌ها در میان آ‌ن‌ها اجرا شد. پایایی متغیرهای پرسش‌نامه 730‌/0 به‌ دست آمد. یافته‌های مصاحبه عمیق نشان داد معافیت از خدمت سربازی پسر و دریافت بیمه پدر فوت‌شده و مهاجرت بیشترین تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق توافقی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین رابطه با جنس مخالف به عنوان یکی از عوامل اجتماعی نیز در افزایش طلاق توافقی تأثیرگذار بوده است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق (588/0) و رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج (540/0) مهمترین عوامل تاثیرگذار بر طلاق توافقی بوده­اند. بر اساس تحلیل مسیر تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق بیشترین تاثیرگذاری مستقیم را بر طلاق توافقی داشته است و عامل اجتماعی دیگر یعنی استقلال مالی زن بیشترین تاثیرگذاری غیرمستقیم بر طلاق توافقی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Social Factors and the Perception of Positive Consequences after Divorce on Consensual Divorce (from the Perspective of Divorce Applicants in Hamadan)

نویسندگان [English]

  • azam khatibi 1
  • Ali alikhanypor 2
1 Associate Professor of Sociology, Payame Noor University- Iran
2 M.Sc., Department of Sociology, Social Sciences Group, Payame Noor University-Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the social factors and the perception of positive consequences after divorce on consensual divorce from the perspective of divorce applicants. Its method was descriptive-analytical and hybrid data collection technique were used. First, a semi-structured interview technique was used and 20 people were selected by purposive sampling to participate in the interview and identify the components. Then 329 people were selected by simple random sampling and a researcher-made questionnaire based on the components was administered among them. The reliability of the questionnaire variables was 0.730. In-depth interview findings showed that exemption from military service for the son and receiving the life insurance of the deceased father and immigration were the most likely informational and normative identity styles (p<.01). Perceived family function had a significant negative association with diffuse/avoidant identity style (p<.01). The results of path analysis showed that ego had a mediating role in the relationships between perceived family functioning and informational identity style. According to the results of the present study, it can be concluded that the relationship between family function and identity styles is not a simple linear one. This is partly mediated by some personality characteristics such as ego.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consensual divorce
  • Social factors
  • Imagine the Pleasant Consequences after divorce