دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، اسفند 1393 
رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی

صفحه 331-344

سمیه پورمیدانی؛ ابوالقاسم نوری؛ سیدعباس شفتی