بررسی نقش آسیب‌پذیری سبک شخصیت، همسرآزاری و پاسخ‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آسیب‌پذیری سبک شخصیت، همسرآزاری و پاسخ‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان انجام شد. جامعه پژوهش کلیه زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز که در سه ماهه سوم بارداری بودند در نظر گرفته شد. به کمک روش نمونه‌گیری در دسترس 140 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در دو مرحله گردآوری شد. در مرحله اول از زنانی که در سه ماهه سوم بارداری بودند. اطلاعات مربوط به خصوصیات جمعیت‌شناسی، مقیاس تاکتیک‌های تعارضی، (استراوس، 1996)، پرسش‌نامه سبک شخصیت آسیب پذیر، (بویس و دیگران، 2001) و پاسخ‌های مقابله‌ای (بلینگز و موس، 1984) اخذ شد. مرحله دوم 2 هفته تا 6 ماه پس از زایمان بود که طی آن پرسش‌نامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ تکمیل شد. اطلاعات به دست آمده از طریق رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، تی تست مستقل و خی دو چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که 49/0 از واریانس افسردگی پس از زایمان توسط سه متغیر آسیب‌پذیری شخصیت، همسرآزاری و سبک مقابله‌ای تبیین می‌شود. آسیب‌پذیری شخصیت و همسرآزاری به طور مثبت و سبک مقابله‌ای به طور منفی این اختلال را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که فرد را مستعد اختلال افسردگی پس از زایمان می‌کند، آسیب‌پذیری سبک شخصیت است. زنان دارای این سبک شخصیتی در مواجهه با رویدادهای استرس‌زا از جمله همسرآزاری، هم سطح استرس بالاتری را درک می‌کنند و هم راهبردهای مقابله‌ای نامطلوب‌تری را به کار می‌برند. بنابراین بیشتر مستعد ابتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Role of Personality Style Vulnerability, Spouse Violence, and Coping Responses in Prediction of Post Partum Depression

نویسندگان [English]

 • Hamideh Ghasemi 1
 • Habib Hadianfard 2
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Shiraz University
چکیده [English]

This study aims to examine the role of the vulnerability of personality style, spouse violence and coping responses in prediction of post-partum depression. A sample of 140 pregnant women were recruited. Data collection included two phases. In third trimester of pregnancy, demographic information, vulnerable personality style, spouse violence and coping responses were collected. The second phase was carried out after 2 weeks to 6 months after parturition that the post-partum depression questionnaire was completed. The results demonstrated that 49% of post-partum depression variances can be shown by vulnerability of personality style, spouse violence and coping responses. It seems that one of the most important factors for depression after parturition is vulnerability of personality style. Women with this personality style perceive higher levels of stress and use maladaptive coping responses. So they are more disposed to post-partum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Post_Partum Depression- Vulnerable Personality Style- Spouse Violence- Coping Responses
 1. پناغی، ل. قهاری، ش. یوسفی، ح. (1385). خشونت علیه همسر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7 و 2، 267-257.
 2. پناغی، ل. پیروزی، د. ملکی، ق. شیرین بیان، م. باقری، ف. (1391). رابطه سبک‌های دلبستگی و خشونت‌دیدگی در زنان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8 و 1، 31-19.
 3. حسن زهرایی، ر.؛ خدادوستان، م.؛ اسداللهی، ق. و بشردوست، ن. (1376). بررسی ارتباط برخی عوامل با افسردگی پس از زایمان در خانم‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر اصفهان. مجله علمی دانشکده پرستاری ـ مامایی اصفهان، 11، 75-65.
 4. حسینی قدمگاهی، ج.؛ دژکام، م.؛ بیان‌زاده، ا. و فیض، ا. (1377). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله در بیماران قلبی ـ عروقی. مجله اندیشه و رفتار، 11 و 2، 24-14.
 5. رییسی، ط. حسین‌چاری، م. (1391). بررسی زمینه‌های خشونت علیه زنان در خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8 و 1، 18-7.
 6. سادوک، ب. و سادوک، و. (1382). خلاصه روان‌پزشکی. (ترجمه ن. پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2003).
 7. سجادی‌فر، ج. (1382). بررسی ارتباط میان حوادث زندگی، شیوه‌های مقابله و سبک‌های تبیینی خوش‌بینانه ـ بدبینانه در دانشجویان دانشگاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ارسنجان.
 8. شکری، ا.؛ جعفرنژاد، پ.؛ فرزاد، و. و مرادی، ع. (1383). بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1و 35، 74-51.
 9. عظیمی‌لولتی، ح.؛ دانش، م.؛ حسینی، ح.؛ خلیلیان، ع. و ضرغامی، م. (1381). افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری. مجله اندیشه و رفتار، 11 و 1، 42-31.
 10. محمدخانی، پ.؛ محمدی، م.؛ رضایی‌دوگاهه، ا. و آزادمهر، ه. (1384). آسیب‌شناسی روانی و مشکلات شخصی و ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند. مجله توانبخشی، 7(4)، 14-6.
 11. نادری، ف. و حیدری، ع. (1388). رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه‌های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، مجله زن و فرهنگ، 1 و 1، 45-28.
 12. نمازی، ش. (1378). بررسی نقش تعدادی از متغیرهای روان‌شناختی و دموگرافیک در افسردگی پس از زایمان. مجله پزشکی هرمزگان، 3(1)، ‌24-17.
 13. Akman, C., Uguze, F., & Kaya, K. (2007). Post partum-onset major depression is associated with personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 48(4), 343-347.
 14. Aldwin, C. M., & Revenson, T. A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relation between coping and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 337-348.
 15. Beydoun, H. A., Kaufman, J. S., Lo, B., Zonderman, A. B. (2012). Intimate partner violence against adult woman and its association with major depressive disorder, depressive symptoms and post partum depression: A systematic review and meta-analysis. Social Science and Medicine, 75(6), 959-975.
 16. Bilings, A. G., & Moos, R. H. (1984). Coping stress and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 877-891.
 17. Bloch, T., Rotenberg, N., Koren, D., & Klein, E. (2006). Risk factors for early post partum depressive symptoms. General Hospital Psychiatry,28, 3-8.
 18. Boyce, P., Hickey, A., Gilchrist, J., & Talley, N. J. (2004). The development of a brief personality scale to measure vulnerability to postnatal depression. Arch Womens Ment Health, 3,147-153.
 19. Costa. D. M. (1997). A prospective study on the influence of stress, social support and coping on birtk outcomes and depressive symptomology during pregnancy and the post partum. (Doctoral Dissertation, Concordia university).
 20. Dennis, C. L., & Boyce, P. (2004). Further psychometric testing of a brief personality scale to measure vulnerability to post partum depression. Journal of Psychometric Obstetrics and Gynecology , 25(. 3), 305-312.
 21. Felice. E., Saliba. J., Grech. V., & Cox. J. (2004). Prevalence rates and psychosocial characteristics associated with depression in pregnancy and post partum in Maltese women. Journal of Affective Disorders,82, 297-301.
 22. Gausia, K., Fisher. C., & Joosthuizen. M. A. (2009). Magnitude and contributory factors of post natal depression: A community-based cohort study from a rural subdistrict of Bangladesh. Psychological Medicine, 39(6), 999-1005.
 23. Giuliani. K. K. (2009). Ego identity status as a developmental predictor of post partum depression. (Doctoral Dissertation, City university of New York).
 24. Koulouris, P., Lliadis, S. L., Sundstrm-poromaa, I., Ekselius, L., Skalkidou, A, Papadopoulos, F. (2013). 1546-Personality traits and post partum depression: Results from basic study in Sweden. Abstracts of the 21th European Congress of Psychiatry, 28(1), 1.
 25. Joyce, P. R., Rogers, G. R., Miller, A. L., Mulder, R. T., Luty, S. E., and Kennedy, M. A. (2003). Polymorphisms of DRD4 and DRD3 and risk of avoidant and obsessive personality traits and disorders, Psychiatry Res, 119,1-10.
 26. Milgrom. J. (2004). Psychology, the coping and defense styles of women with post natal depression diverge. Mental Health Weekly Digest. Atlanta. p. 32.
 27. Miller, L. J. (2007). Post partum depression. JAMA, 287, PP. 762-764.
 28. Moos, R. H., & Bilings, A. G. (1982). Conceptualization and measuring coping resources and processes. Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects. New York. Free press.
 29. Nierop, A., Bratsikas, A., Zimmermann, R., Ehlert, U. Are stress-induced cortisol change during pregnancy associated with post partum depressive symptoms? Psychometric Medicine, 68, 931-937.
 30. OHara, M. W., & Swain, A. M. (1996). Rates and risk of postpartum depression- a metaanalysis. International Review of Psychiatry, 8, 37-58.
 31. Oweis. Arwa. (2001). Relationships among the stuational variables of perceived stress of the childbirth experience, perceived length and perceived difficulty of labor, selected personal variables, perceived nursing support and post partum depression in primiparous Jordanian. women. (Doctoral dissertation, Widener university). Research, 1(2),136-146.
 32. Rossi, A., Marinangeli, M. G., Butti, G., Scinto, A., Dicicco, L., Kalyvoka, A., et. al. (2001). Personality disorders in bipolar and depressive disorder. J Affect Disord, 65, 3-8.
 33. Sandra, L. M., Li, Y., Casanueva, C., & Harris-Britt, A. (2006). Intimate partner violence and womens depression before and during pregnancy. Violence against women. Thousand oaks,12(3),221.
 34. Sarkar, N. N. (2008). The impact of intimate partner violence on womens reproductive health and pregnancy outcome. Journal of Obstetrics and Gynecology, 28(3),266.
 35. Straus, M. A., Hamby, SH. L., Boney-Mccoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scale (CTS-2). Journal of Family Issues,17(3), 283-316.
 36. Terry, D. A. (1994). Determinants of coping. The role of stable and situational factors. Journal of Personality and Social Psychology. 66, 895-910.
 37. Tian, T., Li, Y., Xie, D. , Shen. Y., Ren. J., Wu. W. (2012). Perfectionism dimensions in major pos partum depression. Journal of Effective Disorder, 136(1), 17-25.
 38. Trabold, N. (2007). Interaction between intimate partner and post partum depression. state university of New York at Buffalo, 141 pages, AAT 3262020.
 39. Trabold. N. (2007). The interrelationship between intimate partner violence and post partum depression in a sample of women living in an impoverished section of an urban community. (Doctoral Dissertation, state university at Buffalo).
 40. Uguz. F., Akman. C., Sahingoz. M., Kaya. N., & Kucur. R. (2009). One year follow up of post partum onset depression: The role of depressive symptom severty and personality disorders. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 30(2), 141-145.
 41. Varma, D., Chandra, ps., Thomas, T., Carey, MP. (2006). Intimate partner violence and sexual coercion among pregnant women in India: Relationship with depression and post traumatic stress disorder. Journal of Affective Disorder, 102, 227-235.