دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، آبان 1393 
رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی

صفحه 217-233

الهه آتش‌ نفس؛ راهب قربانی؛ سیدموسی طباطبایی؛ حسین عبدوس؛ سمیه عباس‌پور؛ علیرضا محمودیان


بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی

صفحه 255-267

سیدهادی علی تبار؛ سعید قنبری؛ علی زاده محمدی؛ مجتبی حبیبی