بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی و تعداد شرکای جنسی در مردان متأهل با و بدون سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر فعلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی ـ مقایسه‌ای بود. از جامعه آماری مردان متأهل زیر 45 سال، تعداد 144 نفر از مردان متأهل ساکن شهر تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه نگرش به روابط فرازناشویی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه، تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته‌ها نشان داد که میزان نگرش به روابط فرازناشویی در مردان متأهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر آینده تفاوت معناداری داشت. هم‌چنین بین تعداد شرکای جنسی پیش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود داشت. این تحقیق مؤید آن است که مردان متأهل دارای سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا غیر همسر و با تعداد شرکای جنسی بیشتر، از نگرش به روابط فرازناشویی سهل‌گیرانه‌تری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Premarital Sex and Attitudes Toward Infidelity

نویسندگان [English]

 • Seyed Hadi Alitabar 1
 • Saied Ghanbari 2
 • Ali Zadeh Mohammadi 2
 • Mojtaba Habibi 2
1 University of Isfahan
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study compared the attitudes towards infidelity in married men with and with out premarital sexual history with current wife or a personother than the current wife and the number of experienced sexual partners before marriage. this research was fund a mental in terms of objective, and descriptive-comparative in terms of data collection method. The population of this study consists of all married men less than 45 years in Tehran. A sample of 144 married men living in Tehran was selected. For collecting data, the Attitudes toward in fidelity scale and for data analysis, one way ANOVA, independent sample t-test & Pearson correlation were used. The findings revealed that a significant difference in attitude toward infidelity between married men with a history of premarital sexual relations with spouse or a person other than future spouse. Also, there is a significant relationship between the number of premarital sexual partners and attitudes toward infidelity. This research confirms that married men with a history of premarital sexual relations with future spouse or other(s) have more permissive attitudes toward infidelity. Also, it was found that the more number of premarital sexual partners more tendency towards out of wedlock sexual affaires.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Premarital Sex- Attitudes Toward Infidelity- Sexual Partners
 1. آقا‌محمدیان‌شعرباف، ح.؛ جوادی، م.؛ آزادی، ز. و جهانیان، ا. (1388). بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایت‌مندی جنسی پس از ازدواج متأهلین. خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد، 77.
 2. باغبان، ا.؛ احمدی، ا. و غلامیان، ف. (1386). مروری بر دیدگاه‌های کیفیت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن. مجموعه مقالات هفته پژوهش.
 3. خلج‌آبادی‌فراهانی، ف. و مهریار، ا. (1389). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران. خانواده‌پژوهی، 24(6)، 468ـ449.
 4. زاده‌محمدی، ع.؛ و احمدآبادی، ز. (1387). هم‌وقوعی رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان دبیرستان‌های شهر تهرانن. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 4 (13)، 100-87.
 5. زاده‌محمدی، ع.، و احمدآبادی، ز. (1388). بررسی رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان: راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، 5 (20)، 485-467.
 6. غدیری، م.، و فروتن، ک. (1387) اختلالات جنسی عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 4(1-16)، (ویژه‌نامه نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده)، 608-585.
 7. گرمارودی، غ.؛ مکارم، ج.؛ علوی، ش. و عباسی، ز. (1388). عادات پرخطر بهداشتی در دانش‌آموزان شهر تهران. فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی (پایش)، 9 (1)، 19ـ11.
 8. سلیمی‌نیا، ل.؛ جزایری، ع. و محمدخانی، پ. (1384). نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 5(19)، 90ـ75.
 9. سیدعلی‌تبار، س. ه؛ حبیبی، م. و پورآوری، م. (1393). بررسی روایی و پایایی مقیاس نگرش به روابط فرازناشویی‌، فصلنامه پژوهش و سلامت (زیر چاپ).
 10. Adler-Beadier, F., Higginbotham, B., & Lamke, L. (2004). Putting empirical knowledge to work: research and programming on marital quality. Family Relations, 53, 537- 546.
 11. Afary, J. (2009). Sexual politics in modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Amato, P. R. (2004). Tensions between institutional and individual views of marriage. Journal of Marriage and Family, 66(4), 959-969.
 13. Axinn, W. G., & Thornton, A. (1993). Mothers, children, and cohabitation: The intergenerational effects of attitudes and behavior. American Sociological Review, 58, 233-246.
 14. Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology, 15(7), 735–749.
 15. Brand, R. J., Charlotte M. M, Mills. A., & Hodges D. S. )2007(. ‘Sex Differences in Self-Reported Infidelity and Its Correlates.’ Sex Roles 57: 101–9.
 16. Bumpass, L. L. (1998). The changing significance of marriage in the United States. In K. O. Mason, N. Nilsuya, & M. Choe (Eds.), The changing family in comparative perspective: Asia and the United States (pp. 63 – 79). Honolulu, HI: East-West center.
 17. Buunk, B. P. & Bakker, A. B. )1995(. ‘Extra dyadic Sex: The Role of Descriptive and Injunctive Norms.’ Journal of Sex Research 32: 313–8.
 18. Cherlin, A. (2004). The deinstitutionalization of American marriage. Journal of Marriage and Family, 66(4), 848-861.
 19. Choe, B. E., Shin, H. (1996). State of family research and theory in Korea. Marriage & Family Review, 22 (1-2), 101-135.
 20. Chowdhury, F. I., Trovato, F. (1994). The role and status of women and the timing of marriage in five Asian countries. Journal of Comparative Family Studies, 25(2), 143-157.
 21. Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58, 203–210.
 22. Forman, L. (2002). Clinical handbook of couple therapy. New York: Guilford Publishing.
 23. Forste, R., & Tanfer, K. (1996). Sexual exclusivity among dating, cohabiting, and married women. Journal of Marriage and the Family, 58, 33–47.
 24. Glass, S. P. & Wright, T. L. (1992). ‘Justifications for Extramarital Relationships: The Association between Attitudes, Behaviors, and Gender.’ The Journal of Sex Research 29: 361–87.
 25. Gordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyder, D. K. (2005). Treating couples recovering from infidelity: An integrative approach. Journal of Clinical Psychology, 61(11), 1393-1405.
 26. Gutierrez-Domènech, M. (2008). The impact of the labour market on the timing of marriage and births in Spain. Journal of Population Economy, 21, 83–110.
 27. Haavio-Mannila, E., & Kontula, O. (2003). Single and double standards in Finland, Estonia, and St Petersburg. Journal of Sex Research, 40, 36–49.
 28. Hansen, G. L. (1987). Extradyadic relations during courtship. Journal of Sex Research, 23, 382–390.
 29. Higgins, L. T., Zheng, M., Liu, Y., & Sun, C. H. (2002). Attitudes to marriage and sexual behavior: A survey of gender and culture differences in China and United Kingdom. Sex Roles, 46(3-4), 75-89.
 30. Huebner, D. M., Neilands, T. B., Rebchook, G. M., & Kegeles, S. M. (2011). Sorting through chickens and eggs: A longitudinal examination of the associations between attitudes, norms, and sexual risk behavior. Health Psychology, 30, 110–118.
 31. Hojat, M. Shapurian, R. Nayerahmadi, H. Farzaneh, M. Foroughi, D. Parsi M., & Maryam Azizi (1999): Premarital Sexual, Child Rearing, and Family Attitudes of Iranian Men and Women in the United States and in Iran, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 133:1, 19-31.
 32. Jew, C. (1994). Understanding the Japanese family structure from the Japanese perspective. Family Perspective, 28(4), 303–314.
 33. Kelly, E. & Conley, J. (1987). Personality and compatibility: A prospective analysis of marital stability and marital relationship satisfaction [Electronic version]. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 27-40.
 34. Laumann, E., Gagnon, J., Michael, R., & Michaels, S. (1994). The social organizat -ion of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 35. Mahdavi, P. (2008). Passionate uprisings: Iran’s sexual revolution. California: Stanford University Press
 36. Malhotra, A., & Tsui, A. O. (1996). The role of modern norms and ideas. Journal of Marriage and the Family, 58(2), 476-490.
 37. Manning, W. D., Longmore, M. A., & Giordano, P. C. (2007). The changing institution of marriage: .adolescent’s’ expectations to cohabit and to marry. Journal of Marriage and Family, 69, 559-575.
 38. Mohammad, K., Farahani F. K., Mohammadi, M. R., & Alikhani, S. (2007). Sexual risk-taking behaviors among boys aged 15-18 years in Tehran. Journal of Adolescent Health,41(4), 407-14.
 39. Petersen, J. L. and Hyde, J. S. (2010). ‘A Meta-Analytic Review of Research on Gender Differences in Sexuality, 1993-2007.’ Psychological Bulletin 136: 21–38.
 40. Schick, V., Rosenberger, J. G., Herbenick, D., Calabrese, S. K., & Reece, M. (2012). Bidentity: Sexual behavior/identity congruence and women’s sexual, physical, and mental well-being. Journal of Bisexuality, 12, 178–197.
 41. Shukla, S., & Kapadia, S. (2007). Transition in marriage partner selection process: Are matrimonial advertisements an indication? Psychology and Developing Societies, 19(1), 37-54.
 42. Treas, J., & Giesen D. )2000(. ‘Sexual Infidelity among Married and Cohabiting Americans.’ Journal of Marriage and the Family 62: 48–60.
 43. Thompson, A. P. (1984). Emotional and sexual components of extramarital relations. Journal of Marriage and the Family, 46, 35–42.
 44. Thompson J. (1958). The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol. 49.
 45. Wang, G. T. (1994). Social development and family formation in China. Family Perspective, 28(4), 283–302.
 46. Whatley, M. A. (2008). Attitudes toward infidelity scale. Journal of Social Psychology, 133, 547-551.
 47. Wiederman, M. W. (1997). ‘Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey.’ The Journal of Sex Research 34: 167–74.
 48. Whisman, M. A., & Snyder, D. K. (2007). Sexual infidelity in a national survey of American women: Differences in prevalence and correlates as a function of method of assessment. Journal of Family Psychology, 21(2), 147.
 49. Williams, J. (2007). Marriage and partnerships (in focus). Sociology Review, 17(2), 34.