نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشگاه تهران

چکیده

خانواده ساده‌ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل‌گیری این نهاد، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی‌کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است.شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعاً امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست. این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه‌ای که تاکنون جسته‌گریخته انجام شده و کلی‌گویی‌ها و بعضاً تعصبات غیرحقوقی، همان اثر اندک را نیز زائل نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Contractual Freedom to the Choice of Partner

نویسندگان [English]

 • Mohammad Roshan 1
 • Hasan Fadaii 2
 • Seyed Mohammad Azin 3

1 Shahid Beheshti University

2 Imam Sadegh University

3 Tehran University

چکیده [English]

Family is the simplest human society. Some part of its construction is involuntary; no one chooses his/her parents. But when it is time to accompany with a partner, "the freedom to choose" plays a key role: whether to choose marriage itself or to choose a specific partner. The authors aim to scrutiny the legitimacy of contracts regarding restriction, prohibition or compulsion of marriage. There is a famous legal maxim which states that: "In family law, the regulations are imperative and no one can compromise unlike them". This paper is to verify this general claim regarding contractual freedom in marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marriage- Divest of right- Contractual Freedom- Contract
 1. قرآن کریم.
 2. امامی، سیدحسن، دوره حقوق مدنی، جلد4، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1377.
 3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1386.
 4. روشن، محمد، مباحثی از حقوق خانواده، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389.
 5. صفایی، سیدحسین، اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم، 1380.
 6. کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1388.
 7. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1383.
 8. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و نهم، 1380.
 9. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، اندیشه‌های حقوقی (1): حقوق خانواده، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، 1386.
 10. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، شرط ترک ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح از جانب زوج، تهران: مجله حقوقی قضائی دادگستری، سال سوم، شماره 11، 1373.
 11. منابع عربی
 12. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیله‌النجاه (با حواشی آیت الله گلپایگانی)، قم: انتشارات الکترونیک نور.
 13. بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، قم: موسسه نشر اسلامی، 1405 ق.
 14. حکیم، سیدمحسن، مستمسک عروه الوثقی، جلد دوم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1421ق.
 15. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج2، دوره 2 چلدی، با تعلیق سید محمدباقر صدر، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، 1410 ق.
 16. خوئی، آیت‌الله سید‌ابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، قم: انتشارات مدینه العلم، 1410 ق.
 17. راشد صیمری، مفلح، تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف ـ منتخب الخلاف، جلد 2، دوره 3 جلدی، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1408 ق.
 18. سبحانی، جعفر؛ نظام‌النکاح، جلد2، موسسه الامام الصادق، چاپ اول، 1417 ق.
 19. سیستانی، سیدعلی، منهاج‌الصالحین، ج3، دوره 3 جلدی، قم: انتشارات الکترونیک نور.
 20. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح؛ هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، قم: انتشارات الکترونیک نور.
 21. شیخ طوسی، ابی‌جعفر محمدبن علی؛ الاستبصار، دوره چهار جلدی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول، 1390 ق.
 22. شیخ طوسی، ابی‌جعفر محمدبن علی؛ المبسوط، تهران: مکتبه المرتضویه، چاپ سوم، 1387 ق.
 23. شیخ طوسی، ابی‌جعفر محمدبن علی؛ النهایه، با ترجمه دانش‌پژوه، محمدتقی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1343.
 24. عاملی، شیخ حر، وسائل‌الشیعه، قم: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1409 ق.
 25. محقق حلی، شرائع‌الاسلام، چاپ دوم، تهران: انتشارات استقلال، 1409 ق.
 26. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 31، دوره 43 جلدی، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
 27. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد ‏15، دوره 18 جلدی، بیروت: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1408 ق.