رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش، با هدف تعیین رابطه بین سبک زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه­های شهر اصفهان به انجام رسید. پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه­های شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-91 بـودند که از میـان آن‌ها 383 نفر (276 زن، 107 مرد) به عنوان نمونه و به صورت خوشه­ای تصادفی از 5 دانشگاه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ (انریچ، 1986) و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامتی (والکر، 1990) استفاده شد. داده­ های حاصل از پرسش‌نامه­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین سبک زندگی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد (01/0p<). تحلیل رگرسیون نشان داد سبک زندگی می­تواند 20 درصد واریانس رضایت زناشویی را تبیین کند. با توجه به این یافته، می­توان از طریق آموزش تغییر سبک زندگی به زوجین کمک کرد تا با اصلاح سبک زندگی خود، باعث غنی‌سازی زندگی مشترک خود گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Life Style and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

 • Somayeh Pourmeidani 1
 • Abolghasem Noori 2
 • Seyed Abas Shafti 2
1 Islamic Azad University, Isfahan Branch
2 Isfahan University
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the relationship between life style and marital satisfaction in married students of all universities in Isfahan. The method of research was descriptive correlation. Statistical population consisted of married students of Isfahan universities in the year 2013-2014 that 383 students (276 female and 107 male) were selected viamultistage cluster sampling from five universities. The participants were asked to complete health promoting life Style questionnaire (walker, 1990), and enrich marital satisfaction inventory (enrich, 1986). The data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (pearson’s correlation coefficient and multiple regression). The results showed that there was a significant positive correlation between life style and marital satisfaction (P<0.01). The multiple regression analyses indicated that life style could predict 20 percent variance of marital satisfaction. These results suggest that life style education can help couples to enrich their marital life through life style modification.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life Style- Marital Satisfaction- Married Students
 1. احدی، ب. (2008). «رابطه شخصیت و رضایت زناشویی»، مجله روان‌شناسی معاصر، 4، 36-31.
 2. اسماعیل‌پور، خ.؛ خواجه، و. و مهدوی، ن. (1392). «پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی»، مجله خانواده‌پژوهی، 9، 44-29.
 3. پاول، م. و لیندزی، ر. (1379). تشخیص و درمان اختلال‌های روانی بزرگسالان در روان‌شناسی بالینی. ترجمه م. نیکخو و ه. آوادیس یاسن. چاپ اول. تهران، انتشارات سخن. 1116 صفحه.
 4. ثنایی، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
 5. خالدی، ش.؛ موتابی، ف.؛ پورابراهیم، ت. و باقریان، ف. (1393). «عوامل حفاظت‌کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر»، مجله خانواده‌پژوهی، 10، 45-31.
 6. خدایاری‌فرد، م.؛ شهابی، ر. و اکبری‌زردخانه، س. (1386). «رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل»، مجله خانواده‌پژوهی، 10، 620-611.
 7. روحانی، ع. و معنوی‌پور، د. (1387). «رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد مبارکه»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی دانشگاه خوراسگان، 35، 206-189.
 8. سلیمانیان، ع. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 9. شریف‌نیا، ف. (1380). رابطه بین رضایت از ازدواج و افسردگی مادران و ارتباط این متغیرها با سازگاری فردی ـ اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان دختر دوره راهنمایی آنان در شهر اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران.
 10. فتحی آشتیانی، ع. و جعفری، غ. (1390). «مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی»، مجله طب نظامی، 1، 24-17.
 11. فیست، ج. و فیست، گ. (2002). نظریه‌های شخصیت، (ترجمه یحیی سیدمحمدی)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات روان.
 12. قربانعلی‌پور، م.؛ فراهانی، ح.؛ برجعلی، ا. و مقدس، ل. (1387). «تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی»، مطالعات روان‌شناختی، 4، 57-52.
 13. کجباف، م.؛ آقایی، ا. و کاویانی، ر. (1383). «بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران»، فصلنامه مطالعات زنان، 1، 148-123.
 14. مظاهری، م. ع. (1379). «نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش‌وری ازدواج»، مجله روان‌شناسی، 15، 318-286.
 15. منصوریان، م.؛ قربانی، م. و سلیمانی، م. (1388). «سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه‌های شهر گرگان»، مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 1، 71-62.
 16. مهدویان، ف. (1377). بررسی نقش آموزش ارتباط در رضایت‌مندی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی ایران.
 17. Boschloo L, Reeuwijk K. G, Schoevers R. A & Penninx B. W. J. H. (2014). The impact of lifestyle factors on the 2-year course of depressive and/or anxiety disorders. Journal of Affective Disorders,159: 73-79.
 18. Costa, PT. McCare, R.R. (1992).”Normal personality assessment in clinical practice: the NEO personality inventory, psychological assessment«, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 4, 1-5.
 19. Dehle, C. Landers, JE (2005).”You can't always get what you want ,but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage«, Journal of social and clinical Psychology, 24, 1051-1076.
 20. Dubois, EJ. (2006). Assessment of health-promoting factors incollege students’ lifestyles [dissertation]. Alabama, AuburnUniversity.
 21. Ebrahimi, A. , Keykhosrovani, M. , Dehghani ,M. , & Javdan, M. (2012). Investigating the Relationship between Resiliency, Spiritual Intelligence and Mental Health of a group of undergraduate Students. Science Journal, 9: 67-70.
 22. Lanfredi M, Candini V, Buizza C, Ferrari C, Boero M. E, Giobbio G. M, Goldschmidt N, Greppo S, Iozzino L, Maggi P, Melegari A, Pasqualetti P, Rossi G & Girolamo G. (2014). The effect of service satisfaction and spiritual well-being on the quality of life of patients with schizophrenia. Psychiatry Research, 216: 185-191.
 23. Lau, J. Kim, J. sui, I. (2005).”Mental health and lifestyle correlates of sexual problems and sexualsatisfaction in heterosexual Hong Kong Chinese population«, Urology, 66, 1271-1281.
 24. Lee, R. Look, Y. (2005).”Health-promoting behaviors andpsychosocial well-being ofuniversity students in Hong Kong«, Public Health Nurs, 22, 209-220.
 25. Lichter, D. Carmalt, J (2009).”Religion and marital quality among low-income couples«, Social Science Research, 38, 168-187.
 26. Lyons R, Langille L. (2000). Healthy life style: streng thening the effectiveness of life style approaches to improve health. The Canadian consortium of health promotion centers.
 27. Macovei S, Tufan A. A & Vulpe B. I. (2014). Theoretical Approaches to Building a Healthy Lifestyle through the Practice of Physical Activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 117: 86 – 91.
 28. Mahmoodi, F. (2011).”The relationship between the coping styles with stress and marital satisfaction and their comparison among female student and normal population of women in Tehran«, Social and Behavioral Sciences, 30, 1301-1302.
 29. Monica G. (2014). Study on the Importance of Physical Education in Fighting Stress and a Sedentary Lifestyle among Students at the University of Bucharest. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 117: 104 – 109.
 30. Olson, DH (2003).”Circumflex model of marital & family systems«, Journal of Family Therapy, 22, 144-167.
 31. Sherkat, DE (2004).”Religious intermarriage in the united states: Trends, patterns, and predictors«, Journal of social science research, 18, 47-55.
 32. Strien P, Koenders G. (2012). How do life style factors relate to general healthand overweight? Appetite, 58: 265–270.
 33. Winch, R (2000). Selected studies in marriage and the family, New York, Hito Rinehart and Winston, Inc.