هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس‌ تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس‌های تکمیلی انسجام و سازگاری خانواده (FACES-IV)، یعنی؛ مقیاس تعاملات خـانـوادگـی (FCS) و مقیاس رضایت خـانـوادگی (FSS) در جامعه خانواده‌های ایرانی بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که برای این منظور 1652 آزمودنی از اعضاء خانواده­ هایهفت استـان تهران، مشهد، تـبـریـز، کرمانشاه، یزد، شیراز و اصفهان (558 پدر، 576 مادر و 518 فرزند) مقیاس‌های تعاملات و رضایت خانوادگی را تکمیل نمودند. برای بررسی روایی همگرا و واگـرا از مقیـاس سلامت خلقی (DASS)، پرسش‌نامه مشکلات رفتـاری کـودکـان (YSR)، فرم کوتاه ‌مقیاس استـرس فرزندپروری (PSI-SF) و فهرست وقایع زندگی (LE) استفاده گردید.نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که میزان اعتبار مقیاس تعاملات خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب 88/0، 87/0 و 89/0 و مقیاس رضایت خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب 90/0، 88/0 89/0 به دست آمد. بررسی روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی با مقیاس DASS، YSR، PSI-SF و LE رضایت‌بخش بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی دو عاملی وابسته به هم تحت عناوین دو زیرمقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی، برازش خوبی با داده‌ها دارد. در بررسی ساختار عاملی، نتایج پژوهش از مدل دو عاملی متمایل حمایت کرد. بر اساس نتایج، مقیاس‌های تعاملات و رضایت خانوادگی واجد ویژگی‌های روان‌سنجی برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی خانواده‌های ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement Model and Psychometric Properties of Family Communication Scale (FCS) and Family Satisfaction Scale (FSS) in Iranian Families

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Habibi 1
 • Mohammad Ali Mazaheri 1
 • Sepideh Dehghani 2
 • Ahmad Ashori 3
1 Shahid Beheshti University
2 Tehran University
3 Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

The present study examined the stability of the factor structure and psychometric properties of the complementary scales of family adaptability and cohesion evaluation scales (FACES) in Iranian families. The scale was translated into Persian language and was used as part of a battery of questionnaires consisting of the scales measuring family communication scale (FCS), family satisfaction scale (FSS), depression, anxiety, stress scale (DASS), youth self-report for behavior problems (YSR), parenting stress index-short form (PSI-SF), and life events (LF). A sample of  1652 subjects (father= 558, mother= 576, child=518) from seven capital cities including Tehran, Mashhad, Tabriz, Kermanshah, Yazd, Shiraz, and Esfahan completed questionnaires. Confirmatory factor analysis upheld the original two-factor structure. The results provided acceptable internal consistency, test-retest reliability, convergent, and divergent validity. Findings supported the Persian version of FCS and FSS for cross-cultural use as a valid and reliable measure for diagnostic purposes in family context. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family Communication- Family Satisfaction- Psychometric Property
 1. فدایی، ز. (1387). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه ـ شاخص استرس فرزندپروری(PSI-SF) در مادران کودکان عادی 12ـ7 سال شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
 2. حبیبی عسگرآباد، م.؛ بشارت، م.؛ فدایی، ز. و نجفی، م. (1388). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (YSR): دوقلوهای همسان و ناهمسان. مجله روان‌شناسی بالینی، 1(1): 21ـ1.
 3. کاکابرایی، ک.؛ حبیبی عسگرآباد، م. و فدایی، ز. (1387). هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخ: فرم خودگزارشگری 18ـ11 سال کودک و نوجوان روی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. مجله پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 4، 66ـ50.
 4. Abidin, R. (1995). Parenting Stress Index. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Inc.
 5. Achenbach, T. M. (1991). Integrative guide for the 1991 CBCL/4-18, YSR, and TRF profiles: Department of Psychiatry, University of Vermont Burlington.
 6. Akhlaq, A., Iqbal Malik, N., & Aslam Khan, N. (2013). Family Communication and Family System as the Predictors of Family Satisfaction in Adolescents. Science Journal of Psychology, 32, 65-70.
 7. Baiocco, R., Cacioppo, M., Laghi, F., & Tafa, M. (2013). Factorial and construct validity of FACES IV among Italian adolescents. Journal of Child and Family Studies, 22: 962–970.
 8. Barber, B. K., & Buehler, C. (1996). Family cohesion and enmeshment: Different constructs, different effects. Journal of Marriage and the Family, 58, 433-441.
 9. Barnes, H. L., & Olson, D. H. (1985). Parent-adolescent communication and the circumplex model. Child Development, 56, 438-447.
 10. Beavers, W. B., & Hampson, R. B. (1990). Successful families: Assessment and intervention. New York: Norton.
 11. Caprara, G. V., Regalia, C., Scabini, E., Barbaranelli, C., & Bandura, A. (2004). Assessment of filial, parental, marital, and collective family efficacy beliefs. European Journal of Psychological Assessment, 20, 247-261.
 12. Craddock, A. E. (2001). Family system and family functioning: Circumplex model and FACES IV. Journal of Family Studies, 7, 29-39.
 13. Dehghani, M., Habibi, M., & Khatibi, A. (2013). Factor Structure Examination and Psychometric Properties of Depression, Anxiety, Stress Scales-42 (DASS). The 13th European Congress of Psychology, 9–12 July, Sweden ,Stockholm.
 14. Doherty, W. J., & Hovander, D. (1990). Why don’t family measures of cohesion and control behave the way they’re supposed to? American Journal of Family Therapy, 18, 5-8.
 15. Franklin, C., Streeter, C. L. , & Springer, D. W. (2001). Validity of the FACES IV family assessment measure. Journal of Research on Social Work Practice, 5, 576-596.
 16. Gorall, D. M. (2002). FACES IV and the circumplex model of marital & family systems (Doctoral dissertation, University of Michigan, 2002). Dissertation Abstracts International, 63.
 17. Graca Pereira, M., & Teixeira, R. (2013). Portuguese Validation of FACES-IV in Adult Children Caregivers Facing Parental Cancer. Journal of Contemporary Family Therapy, 35, 478- 490.
 18. Jöreskog, K., & Sörbom D. (2005). LISREL 8. 72: User's guide. Chicago: Scientific Software International.
 19. Kabacoff, R. I., Miller, I. W., Bishop, D. S., Epstein, N. B., & Keitner, G. I. (1990) A psychometric study of the McMaster Family Assessment Device in psychiatric, medical and nonclinical samples. Journal of Family Psychology, 3,431-439.
 20. Kouneski, E. F. (2000). The family circumplex model, FACES II and FACES III: Overview of research and applications. Recuperado el. 1, 04-9.
 21. Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Lionis, C., & Vgontzas, A. N. (2012). Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Greek Version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales IV Package (FACES IV Package). Journal of Family Issues, 32, 5. 1- 26.
 22. Laghi, F., Baiocco, R., Lonigro, A., Capacchione, G., & Baumgartner, E. (2012). Family functioning and binge drinking among Italian adolescents. Journal of Health Psychology. 5, 1- 10.
 23. Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Jornal of Behaviour research and therapy. 33, 335-43.
 24. Mirnics, Z., Vargha, A. , Toth, M., & Bagdy, E. (2010). Cross-cultural applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21, 17-33.
 25. Moos, R. H. & Moss, B. S. (1983) Adaptation and the quality of life in work and family settings. Journal of Community Psychology,11,158-170.
 26. Olson, D. H. & Wilson, M. (1982). Family satisfaction. In D. H. Olson (Ed. ). Families: What makes them work? Newbury Park, CA: Sage Publishing.
 27. Olson, D. H. (1990). Clinical rating scale for Circumplex Model. St. Paul, MN: Family Social Science, University of Minnesota.
 28. Olson, D. H. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37(1), 64-80.
 29. Olson, D. H., & Barnes, H. (2004). Family communication. Minneapolis: Life Innovations
 30. Olson, D. H., Bell, R. Q., & Portner, J. (1982). FACES II: Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales.: Minneapolis.
 31. Olson, D. H., Gorall, D. M., & Tiesel, J. W. (2006). FACES IV. Package. Administration Manual. Unpublished manuscript.
 32. Olson, D. H. , Portner, J. , & Lavee, Y. (1987). Family adaptability and cohesion evaluation scales III. Handbook of measurements for marriage and family therapy.
 33. Olson, D. H., Sprenkle, D. H., & Russell, C. S. (1979). Circumplex model of marital and family systems, I: Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. Family Process, 18, 3-28.
 34. Olson, D., Gorall, D., & Tiesel, J. (2008). Faces IV manual. Minneapolis, MN: Life Innovations
 35. Peterson, R. & Green, S. (2009) Families first: Keys to successful family functioning communication. Virginia Tech: Virginia State University.
 36. Reitman, D., Currier, R. O., & Stickle, T. R. (2002). A critical evaluation of the Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) in a head start population. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31, 3, 384-392.
 37. Rivero, N., Martinez-Pampliega, A., & Olson, D. H. (2010). Spanish adaptation of the FACES IV questionnaire: Psychometric characteristics. Family Journal: Family and Therapy for Couples and Families, 18, 288-296.
 38. Silovsky, J. F., & Niec, L. (2002). Characteristics of young children with sexual behavior problems: a pilot study. Child Maltreatment, 7, 3, 187.
 39. Skinner, H. A., Steinhauer, P. D. & Santa-Barbara, J. (1983) The family assessment measure. Canadian Journal of Community, 2, 91-105.
 40. Werner, P. D., Green, R. , Greenberg, J., Browne, T. L., & McKenna, T. E. (2001). Beyond enmeshment: Evidence for the independence of intrusiveness and closeness-care giving in married couples. Journal of Marital and Family Therapy, 27, 459-471.