اثربخشی آموزش «مکالمه زوجین با موقعیت/فرد سوم» در کاهش نارضایتی زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نارضایتی زناشویی با مجموعه وسیعی از مسائل و مشکلات فراگیر فردی و بین فردی همراه است. اقدامات مداخله‌ای نیز عمدتاً بر اساس نتایج چنین مطالعاتی و با هدف کنترل آن‌ها طرح و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش «الگوی مکالمه زوجین با موقعیت/فرد سوم» در کاهش نارضایتی زناشویی صورت گرفت. در این بررسی 28 زوج (56 آزمودنی) بر اساس علاقه، مصاحبه تشخیصی و نمرات مربوط به پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت هشت جلسه هفتگی در برنامه آموزشی «مکالمه زوجین با موقعیت/فرد سوم» شرکت کردند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که اگرچه الگوی ترکیب خطی ابعاد رضایت زناشویی در متمایز کردن سطوح متغیر گروه مؤثر بود، اما سه مؤلفه ارتباطی روابط زناشویی، بستگان و دوستان و ازدواج و فرزندان به میزان قابل توجهی بیشتر از شش مؤلفه دیگر تحت تأثیر مداخله مورد نظر در بررسی حاضر قرار گرفتند. بر این اساس می‌‌‌توان گفت اصلاح الگوی مکالمه زوجین از طریق اصلاح تحریف‌‌‌های شناختی و نیز کنترل و تنظیم هیجانی می‌‌‌تواند سطح رضایت زناشویی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of “Couple’s Dialogue with Third Position/Person” Training to Reduce Marital Dissatisfaction

نویسنده [English]

 • Hosein Pourshahriar
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Studies have shown that marital dissatis factionis correlated with a broadet of personal and interpersonal issues and problems. So, interventional proceedings have designed and evaluated mainly based on the results of such studies. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of “pattern of couple’s dialogue with third position/person” training to reduce marital dissatisfaction. A sample of 28 couples (56 subjects) were selected regarding their main complain, diagnostic in terview and marital satisfaction question naire (ENRICH) scores and were assigned in control and experimental groups randomly. The subjects on experimental group participated in couple’s dialogue with third position\person program in 8 weekly sessions. Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that although the linear combinations of dimensions of marital satis  faction differentiated the levels of groups, the three components of marital communication, family and friends and marriage and children received more statistical power than other six components. Accordingly, we can consider that correction of the pattern of couple’s dialogue via modification of cognitive distortions and emotional control and regulation can sign ificantly in crease the level of marital satis faction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couples Dialogue- Marital Dissatis Faction- Third Position/ Person- Training
 1. احمدی، خ.؛ فتحی‌‌‌آشتیانی، ع. و اعتمادی، ا. (1383). بررسی تأثیر روش مداخله‌ای حل مشکل خانوادگی بر کاهش ناسازگاری زوجین. مجله روان‌شناسی، 8 (4)، 403-389.
 2. پروین، ن. و کاظمیان، ا. (1385). بررسی سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متأهل. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 14(2)، 59-52.
 3. پناغی، ل.؛ پیروزی، د.؛ ملکی، ق.؛ شیرین‌‌‌بیان، م. و باقری، ف. (1391). رابطه سبک‌‌‌های دلبستگی و خشونت‌‌‌دیدگی در زنان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8(1)، 31-19.
 4. پویامنش، ج.؛ احدی، ح.؛ مظاهری، م.‌ع. و دلاور، ع. (1387). مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه الیس به دو روش مشاوره گروهی رودررو و اینترنتی در افزایش رضایت زناشویی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 6(2)، 96-89.
 5. ثنایی، م. ب.؛ علاقبند، س.؛ فلاحتی، ش. و هومن، ع. (1384). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران انتشارات بعثت.
 6. ذوالفقاری، د. و تبریزی، س. (1390). مقایسه کمی و کیفی رضایت زناشویی در زنان شاغل با تأکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7(4)، 433-421.
 7. رسولی، ر.؛ اعتمادی، ا.؛ شفیع‌‌‌آبادی، ع. و دلاور، ع. (1386). مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(3)، 689-683.
 8. سلیمانیان، ع. (1373). بررسی تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 9. ضیاءالحق، م. س.؛ حسن‌‌‌آبادی، ح.؛ قنبری هاشم‌‌‌آبادی، ب. و مدرس‌‌‌غروی، م. (1391). تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌‌‌مدار بر سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8 (1)، 66-49.
 10. عریضی‌سامانی، ح.؛ دیباجی، س. و صادقی، م. (1390). بررسی رابطه تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسط‌یابی در کارکنان اقماری. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1 (2)، 170-151.
 11. مظاهری، م. ع. (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش‌‌‌وری ازدواج. مجله روان‌شناسی. 15، 318-286.
 12. ملازاده، ج.؛ منصور، م.؛ اژه‌‌‌ای، ج. و کیامنش، ع. (1381). سبک‌های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. مجله روان‌شناسی. 6، 275-255.
 13. Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem -solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 10(8), 682-687.
 14. Andreas, C. and Andreas, T. (2009). Aligning perceptual positions: A new distinction in NLP. Journal of Consciousness Studies, 16, 217-230.
 15. Aquilino, W. (1993). Effects of spouse presence during the interview on survey responses concerning marriage. Public opinion quarterly, 57(3), 376-376.
 16. Bandler, R. & Grinder, J. (1975). The structure of magic I. Palo Alto, Calif. ; Science and Behavior Books.
 17. Bandler, R. & Grinder, J. (1979). Frogs into princes. Moab, Utah: Real People Press.
 18. Barone, D. F., & Carone, D. A. (2001). A social cognitive perspective on religious beliefs: Their functions and impact on coping and psychotherapy. Clinical psychology review, 21(7), 989-1003.
 19. Bello, R., Brandau, B. F., & Ragsdale, J. D. (2008). Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation among remarried. Journal of Communication Quarterly, 56(1), 1-16.
 20. Besharat, M A. (2003). Relation of attachment style with marital conflict. Journal of Psychology Republic, 92, 35-40
 21. Borden, J. S., Fischer, J. L., and Niehuis, S. (2010). Predicting marital adjustment from young adults’ initial levels and changes in emotional intimacy over time. A 25-year longitudinal study. Journal of Adult Development, 17, 121-134.
 22. Boyar, S. L., Maertz, C. P., Mosley, D. C, & Carr, J. C. (2008). The impact of work/family demand on work-family conflict. Journal of Managerial Psychology, 23, 215-235.
 23. Castonguay, L. G., & Hill, C. E. (2007). Insight in Psychotherapy, American Psychological Association. Washington: DC; 2007. p. 57-81.
 24. Chadi, A. (2013). Third person effects in interview responses on life satisfaction, Journal of Applied Social Science Studies, 133(2), 323-333.
 25. Craddock A. E. (2008). Individual and Couple Patterns of Self-views and their implications for Working with Premarital Couple Relationship Dissatisfaction. Journal of contemporary psychotherapy. (38), 119-127.
 26. Craddock, A. E. (2007). Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction in married and de factor couples. Australian Journal of psychology, 43, 11-16.
 27. Dattilio, F. M. (2006). Restructuring schemata from family of origin in couple therapy. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 20(4): 359-373.
 28. David, P., & Johnson, M. A. (1998). The role of self in third-person effects about body image. Journal of Communication, 48(4), 37-58.
 29. David, P., Liu, K. and Myser, M. (2004). Methodological Artifact or Persistent Bias: Testing the Robustness of the Third-Person and Reverse Third-Person Effects for Alcohol Messages. Communication Research, 31(2), 206-2333.
 30. Davison, W. Ph. (1983), “The Third-Person Effect in Communication,” Public Opinion Quarterly, 47, 1-15.
 31. Eckert, R. M. (2009). Intimacy, libido, depressive symptoms and marital satisfaction in postpartum couples. Doctoral Nursing Practice Dissertation, Drexel university.
 32. Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal Of American Science, 6 (4), 132-137.
 33. Epley, N., & Dunning, D. (2000). Feeling “holier than thou”: Are self-serving ssessments produced by errors inself or social prediction? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 861-875.
 34. Epstein, N. B., & Baucom, D. H. (2002). Enhanced cognitive behavioral therapy for couples: A contextual approach. Washington, DC: American Psychological Association.
 35. Fincham, F. D., Beach, S. R. H., & Davila, J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 18(1), 72-81.
 36. Finchmand, F., & Bradbury, T. (1993). Marital satisfaction, depression and attributions, a longitudinal analysis. Journal of personality and social psychology, 64, 442-52.
 37. Ford, M. T., Heinen, B. A., & Langkamer, K. L. (2007). Work and family satisfaction and conflict: A meta-analysis of cross-domain relations. Journal of Applied Psychology, 92, 57–80.
 38. Gagnon, M. D., Hersen, M., Kabacoff, R. I., & Hasselt, V. B. (1999). Interpersonal and psychological correlates of marital dissatisfaction in late life. Clinical Psychology Review, 19(3), 359-378.
 39. Goldfried, M. R. (2003). Cognitive-behavioral therapy: Reflections on the evolution of therapeutic orientation, Cognitive Therapy and Research. 27(1), 53- 69.
 40. Gordon, K. C., & Christman, J. A. (2008). Integrating Social Information Processing and attachment Style Research with Cognitive-behavioral Couple Therapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 38, 129- 138.
 41. Gordon, K. C., friedman, M. A., Miller, L. W. & Gaertner, L. (2005). Marital Attributions as moderators of the marital Discord Depression Link, 24, 6, 876-893.
 42. Greef, A. P. (2000). Charactersiecs of families that function well. Journal of Family, 21(8), 948-963.
 43. Gunther, A. C. (1991). What we think others think: Cause and consequence in the third-person effect. Communication Research, 18, 355-372.
 44. Hamamci, Z. (2004). Dysfunctional relationship beliefs in marital conflict. Journal of Rational-Emotive Cognitive- Behavior Therapy, 23(3): 245-261.
 45. Haseley, J. L. (2006). Marital Satisfaction among Newly Married Couples: Association with Religiosity and Romantic Attachment Style. Unpublished Doctoral Thesis. University of North Texas.
 46. Hazan, C., & Shaver, P. (1997). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Behavior, 52, 511 – 524.
 47. Hepburn, C. G., & Barling, J. (1996). Eldercare responsibilities, inter role conflict, and employee absence: A daily study. Journal of Occupational Health Psychology, 1, 311- 318.
 48. Herleman, H. A., Britt, T. W., & Hashima, P. Y. (2008). Ibasho and the adjustment, atisfaction, and well-being of expatriate spouses. International Journal of Intercultural Relations. 32, 282–299.
 49. Hyun, S. & Shin, H. (2010). Korean pastors and their wives’ marital satisfaction and its predicting factors. Pastoral Psychology, 4(59), 495-512.
 50. Johnson, D. M., Cohen. C. I. (2006). Problem-Solving Skills and Affective expressions as predictors of change in marital satisfaction. Journal of consulting and clinical psychology, 73(1), 15-27.
 51. Johnson, S. M., Makinen, J. A. & Millikin, J. W. (2001). Attachment injuries in couple Relationship: a new perspective on impasses in couples’s therapy. Journal of marital & family, 23, 135-152.
 52. Kadianganda, J., Mullet, E., & Vinsonneau, G. (2001). Forgiveness, A Congo- France Comparison”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), 504-511.
 53. King, L. A. (1993), Emotional expression, ambivalence over expression, and marital satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 10, 601-607.
 54. Kluwer, E. S. (2000). Marital quality in R. M. Milardio & S. Duck (Eds. ), Families as relationships, 59-78. New York: Wiley.
 55. Kristina, M., Hwang, C. Ph., & Wickberg, B. (2006). Romantic attachment, parenthood and marital. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 24(3), 233-240.
 56. Lemmens, G., Buysse, A. , Heene, E. , & Demyttenaere, K. (2007). Marital satisfaction, conflict communication, attachment style and psychological distress in couples with a hospitalized depressed patient. Acta Neuropsychiatrica Journal, 19(2), 109-117.
 57. Lussier, Y., Sabourin, S., & Wright, J. (1993). On causality, responsibility, and blame in marriage: Validity of the entailment model. Journal of Family Psychology, 7, 322-332.
 58. Martin, J. L., and Ashby, J. S. (2004). Perfectionism and fear of intimacy: Implications for relationship. The Family Journal, 12(4), 368-374.
 59. McCullough, M. E. , Root, L. M., & Cohen, A. D. (2006). Writing about the benefits of an interpersonal transgression facilitates forgiveness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(5), 887-897.
 60. Mullet, E., Houdbine, A., Laumonnier, S., & Girard, M. (1998). Forgivingness: Factorial structure in a sample of young, middle-aged, and elderly adults, European Psychologist, 3, 289–297
 61. Niolon, R. (2006). “Communication style and problem solving”, University of Alberta libraries, on line, http: //www. Psychopage. com. Page, R. M., & Galen, E. C. (1991). Demographic predictors of self reported loneliness in adults, Journal of Psychological Reports, 68(4) 939 -945.
 62. Nwoye, A. (2000). “A framework for intervention in marital conflict over family finances”. American Journal of family therapy, 28(1), 75-87
 63. Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. and Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359-367.
 64. Perloff, R. M. (1993). Third-person effect research, 1983-1992: A review and synthesis. International Journal of Public Opinion Research, 5, 167-184.
 65. Philippe, L. (2005). The interpersonal process model of intimacy in marriage: a daily-diary psychology, Journal of family psychology. 19(2), 314-323.
 66. Pollner, M. & Adams, R. (1997). The effects of spouse presence on appraisals of emotional support and household strain. Public opinion quarterly, 61(4), 615-626.
 67. Reuband, K. (1992): On Third Persons in the Interview Situation and their Impact on Responses. International Journal of Public Opinion Research, 4(3), 269-274.
 68. Rice, R. W., Near, J. P., & Hunt, R. G. (1980). The job-satisfaction life satisfaction relationship: A review of empirical research. Basic and Applied Social Psychology, 1, 37-64.
 69. Riso, L. P., DuToit, P. L., Stein, D. J., & Young, J. E. (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems, Published by American Psychological Association. Washington: DC. p. 199-220.
 70. Rubell, S. (2004). Exploring contributions of relational self to man identity self, Journal of Counseling and Development, 82(4), 184-196.
 71. Sabourin, S., Lussier, Y., & Wright, J. (2006). The Effects of measurement strategy on attributions for marital problems and behaviors. Journal of Applied social Psychology, 21, 734-746.
 72. Salwen, M. B., & Dupagne, M. (1999). The third-person effect-Perceptions of the media’s influence and immoral consequences. Communication Research, 26, 523-549.
 73. Senchak, M. & Leonard, K. E. (2005). the role of spouses, depression and anger in the attribution- Marital satisfaction relation. Journal of psychology, 17, 397-409.
 74. Simonelli, C., Tripodi, F., Fabrizi, A., Lembo, D., Cosmi, V., and pierleoni, L. (2008). The influence of caregiver burden on sexual intimacy and marital satisfaction in couples with an Alzheimer spouse. Journal of Clinical Practice, 62(1), 47-52.
 75. Solomon, Z., Waysman, M., Levy, G., Fried, B., Mikulincer, M., Benbenishty, R., Florian, V., & Bleich, A. (1992). From front line to home front: A study of secondary traumatization. Family Process, 31, 289–302.
 76. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 15–28.
 77. Sprecher, S., Wenzel, A., & Harvey, J. (2008). Handbook of Relationship Initiation. New York: Taylor & Francis Group; 337-353.
 78. Terman, L. M., Buttenwieser, P., Ferguson, L. W., Johnson, W. B., & Wilson, D. P. (1938). Psychological factors in marital happiness. New York: McGraw-Hill; p. 97.
 79. Vimz, B., & Pina, W. (2010). The assessment of emotion regulation improving construct validity in research on psychopathology in youth Journal of Psychological Behavior Assessment, Published Online Do I, 10, 1007/S 10862-010-9178-5.
 80. Wei, F., Ying, F., Wu, L. (2009). The stressors in professional women’s work-family conflict: A Chinese study. Canadian Social Science, 5(3), 62-67.
 81. Whishman, M. A. (2004). Psychopathology and marital satisfaction, Journal of consulting and clinical Psychology, 72(5), 830-838.
 82. Xu, J. & Gonzenbach, W. J. (2008). Does perceptual discrepancy lead to action? A meta-analysis of the behavioural component of the third-person effect. International Journal of Public Opinion Research, 20, 3, 375-385.
 83. Young, J., & Gluhoski, V. (1997). A schema-focused perspective on satisfaction in close relationships. In Sternberg RJ, Hojjat M. Satisfaction in close relationships. New York: Guilford Press; p. 356-381.
 84. Young, J. E., Klosko, J. S., & Eishaar, M. E. (2003). Schema therapy: a practitioner’s guide. New York: Guilford Press. p. 23-64.