دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1387 
6. تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران

محمدباقر کجباف؛ زهره لطیفی؛ حمیدرضا پوراعتماد