بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگی زوجین شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش نیمه‌تجربی با استفـاده از پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون وگروه آزمایش و کنترل بود. 30 زوج از زوجین مراجعه‌کننده به بخش گفتاردرمانی بیمارستان کاشانی شهر اصفهان در سال 86 به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و گواه (15زوج) جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد خانوادگی بود که توسط آزمون عملکرد خانوادگی بلوم ارزیابی شد.گروه آزمایش در 9 جلسه روایت‌درمانی زوجی شرکت نمودند. فرضیه‌های تحقیق آن بود که روایت‌درمانی زوجی بر بهبود عملکرد خانوادگی زوجین و ابعاد آن مؤثر است و تأثیر آن بر عملکرد خانوادگی زوجین و ابعاد آن برحسب جنسیت متفاوت است و عملکرد خانوادگی در زنان و مردان متفاوت می‌باشد. نتایج نشان داد که روایت-درمانی زوجی عملکرد خانوادگی را بهبود می‌بخشد (01/0P

کلیدواژه‌ها