دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، زمستان 1387 
2. تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه زنان

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیاندخت کیانی


3. عوامل مؤثر بر فرسودگی و سلامت روانی مراقبین بیمارانمبتلا به اسکیزوفرنی

نرگس چیمه؛ سیدکاظم ملکوتی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ مرضیه نجومی؛ علی احمدی تنکابنی