تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 کارشناس ارشد مامایی

چکیده

زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. بنابراین سلامت آنان زیربنای سلامت جامعه و خانواده است. هدف این پژوهش کیفی، تبیین دیدگاه‌های زنان در زمینه مفهوم سلامت است. 22 خانم 20 تا 50 ساله در تهران، طی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب و تا اشباع داده‌ها مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار تعاملی قرار گرفتند. مصاحبه-ها ضبط، دست‌نویس و با روش سه مرحله‌ای مقایسه مداوم تحلیل شدند. این عوامل که به منزله طبقه‌های استخراج شده هستند عبارتند از: شیرینی و دشواری نقش مادری، عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر سلامت و خانواده سالم زیربنای سلامت زنان. سلامت زنان محور سلامت خانواده است که تحت تأثیر شرایط مناسب خانواده، روابط زناشویی خوب و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی است. از این‌رو، نیازهای زنـان که زیـربنـای خـانواده‌هـا هستند می‌بایست در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر شواهد واقعی باشند.

کلیدواژه‌ها