بررسی نارسایی ارزیابی روان‌شناسی قانونی در پرونده‌های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان‌شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه‌های ارزیابی، تشخیص و درمان است. از این-رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می‌تواند فعالیت-های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین‌شده هدایت کند. ایـن مطـالعـه بـه منـظـور بـررسـی ویـژگـی-های جمعیت‌شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان‌شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است. برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت. از میان این پرونده‌ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن‌ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعیت خانوادگی و ویژگی-های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتایج در وهله اول نشان می‌دهد که این تحقیق پیشنهاد می‌کند برای ارزیابی و ارائه خدمات متناسب‌تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می‌بایست فرم‌های استانداردی برای ارزیابی روان‌شناختی از نظر روان‌شناسی قانونی تدوین و در این‌گونه مراکز به-صورت یکسان اجرا شود. شیوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصیلی در این گروه، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن‌ها ضروری می‌سازد.

کلیدواژه‌ها