تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی دیدگاه‌ها، نگرش‌ها، احساسات، واکنش‌ها و نیازمندی‌های افراد مجرد در رابطه با مسائل فردی و اجتماعی است تا علل احتمالی، عوارض و پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی این پدیده برجسته و راه‌کارهای مواجهه با آن از منظر شرکت‌کنندگان در تحقیق بررسی شود. بدین منظور 10 پسر و 20 دختر (سنین 32 تا 42 سال) با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه عمیق فردی صورت گرفت داده‌های کلامی، پس از آن‌که کلمه به کلمه ثبت شدند، مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. تحلیل نتایج به روش کلایزی نشان داد که مهم‌ترین دلایل مجرد ماندن گروه دختران، کمال‌گرایی، سخت‌گیری بیش از حد والدین و پیدا نکردن زوج مناسب، و در پسران عمدتاً مشکلات اقتصادی و تردید در تصمیم‌گیری برای انتخاب بوده است. در مجموع افراد مجرد از وضعیت خود راضی نبوده و احساس شکست روانی، ضعف جسمانی و احساس طرد‌شدگی و عدم پذیرش داشته‌اند. آن‌ها در واکنش به نگرش‌های جامعه رفتارهای مختلف و متناقضی بروز می‌دادند که مورد بحث قرار گرفته-اند.

کلیدواژه‌ها